Tietoa jäsenille koronavirusepidemiasta

Koronavirusepidemian vuoksi työpaikoilla joudutaan varautumaan moniin asioihin muun muassa ulkomaille suuntautuvien työmatkojen ja mahdollisten karanteenien vuoksi. Liitto seuraa tilannetta ja ohjeistaa tarvittaessa jäseniään.

Tartuntatautilain mukaan viranomainen voi päättää työstä poissaolosta tai hoitoyksikköön eristämisestä, jos henkilö on sairastunut tai hänen epäillään sairastuneen tai altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Lisäksi turvaamistoimena viranomainen voi määrätä altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön karanteeniin esimerkiksi kotiin.

Tieteentekijöiden liitto seuraa tilannetta ja ohjeistaa tarvittaessa jäseniään.

Tilanne on poikkeuksellinen tapahtuma niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Jäsenistömme on hyvä tietää ja huomioida alla mainitut seikat korona-virusepidemian suhteen.

Karanteeni ja korvaukset

Työntekijä saa tartuntatautilain mukaisten turvaamistoimien ajalta joko täyttä työnantajan maksamaa palkkaa/sairausajan palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Kelan työntekijälle maksama tartuntatautipäiväraha ei kuluta sairauspäivärahaoikeuden enimmäismääriä eikä siihen sovelleta myöskään omavastuuaikaa. Tartuntatautipäivärahalla ei ole enimmäismäärää.

Karanteeniin asetetuille toimitetaan virallinen päätös, joka perustuu tartuntatautilakiin. Päätöksen sisällöstä riippuu, maksetaanko poissaolon ajalta palkkaa vai täyden palkan suuruista tartuntatautipäivärahaa. Oikeus päivärahaan on myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja ei tämän vuoksi pysty tekemään työtään.

Jos työnantaja maksaa karanteenin ajalta palkkaa ja työntekijä on terve, on lähtökohtaisesti mahdollista sopia työtehtävien tekemisestä. Työnantajan tulee tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos taas palkkaa ei makseta vaan työntekijä saa poissaoloajalta täyden ansiokorvauksen Kelalta, työntekovelvoitetta ei ole.

Jos työnantaja maksaa karanteenin ajalta palkkaa, tulee työntekijän olla työnantajan tavoitettavissa normaalisti. Jos työnantaja ei maksa karanteenin ajalta palkkaa, ei työntekijällä ole lähtökohtaisesti työntekovelvoitetta ja tilanteessa tulee menetellä kuten muiden palkattomien vapaiden osalta.

Työskentely epidemia-aikana

Mikäli työntekijä työskentelee normaalityöajassa, voi työntekijä sopia työnantajan kanssa etätyön tekemisestä karanteenissa ollessaan tai muutoin epidemian leviämisen välttämiseksi. Sen sijaan esimerkiksi yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisen kokonaistyöajan (1624 tuntia) piirissä olevien ei tarvitse tehdä etätyösopimuksia työaika-autonomiansa vuoksi, vaan ainoastaan sopia mahdollisen opetuksen tai työpaikalla oloa vaativien tehtävien mahdollisesta tekemisestä karanteenin tms. aikana.

On huomattava, että yliopiston tai muun työnantajan on ilmoitettava työntekijöille esimerkiksi siitä, miten opetusta järjestetään epidemia-aikana tai miten tulee menetellä esimerkiksi massaluentojen osalta, tuleeko opetusta peruuttaa tai järjestää muulla tavalla tai myöhempänä ajankohtana.

Jokaisen työntekijän kannattaa seurata aktiivisesti myös oman työnantajansa tiedotusta ja ohjeistusta koronavirusta koskien. Työnantaja saattaa ohjeistaa esimerkiksi sen osalta miten mahdollisen työkyvyttömyyden osalta tulee menetellä epidemia-aikana ja kuinka työkyvyttömyydestä tulee esittää todistus.

Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle mahdollisesta karanteenista tai koronavirusepäilystä.

Matkustaminen

Osalla työpaikoista on annettu ohjeistuksia matkustamisesta. Työnantaja voi tehdä muutoksia työhön kuuluvan matkustamisen osalta ja monissa työyhteisöissä matkustamista onkin nyt rajoitettu.  Toisaalta myöskään työntekijällä ei lähtökohtaisesti ole matkustusvelvollisuutta alueille, joille matkustamista tulee välttää ulkoministeriön ohjeiden mukaan.

Työnantaja ei lähtökohtaisesti voine kieltää vapaa-ajalla tapahtuvaa matkustamista, mutta suosittelemme harkitsemaan tarkkaan matkustamista erityisesti epidemia-alueilla ja noudattamaan ulkoministeriön matkustusta koskevia ohjeita. On hyvä muistaa, että jos työntekijä joutuu karanteeniin vapaa-ajan matkallaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, mistä voi yksilötasolla aiheutua huomattaviakin menetyksiä.

 

Akavan ohjeet koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta THL:n sivuilla

TTL:n verkkosivut

Fimean verkkosivut

Kelan verkkosivusto tartuntatautipäivärahasta

Ulkoministeriön nettisivut