Tieteentekijöiden työryhmät

Tieteentekijöiden toiminnassa mukana olevat aktiivit ottavat monipuolisesti osaa työskennellen muun muassa liiton eri työryhmissä. Vuonna 2024 Tieteentekijöillä on toiminnassa seitsemän työryhmää:

 • Järjestötoiminnan työryhmä
 • Nuorempien tutkijoiden toimikunta
 • Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä
 • Tutkijaeläketyöryhmä
 • Kielipolitiikkatyöryhmä
 • Työelämälinjaustyöryhmä
 • Korkeakoulutuksen muutos -työryhmä

Järjestötoiminnan työryhmä

Työryhmä tarkastelee liiton sääntömuutostarpeita ja valmistelee esitykset sääntömuutoksista liittokokoukselle, kehittää liiton ja yhdistysten keskinäistä toimintaa ja työnjakoa, sekä osallistuu liiton kehittämistarpeiden kartoittamiseen osana liiton strategiatyötä.

 • Ryhmän toimikausi on 04/2022–06/2024.
 • Puheenjohtajana toimii Sanni Tiitinen, sihteerinä Veera Keski-Säntti. 

Nuorempien tutkijoiden toimikunta

Nuorempien tutkijoiden toimikunta tukee Tieteentekijöiden edunvalvontatyötä nuorempien tutkijoiden, apurahatutkijoiden ja kansainvälisten tutkijoiden erityiskysymyksissä. Toimikunta osallistuu myös eurooppalaisen nuorempien tutkijoiden edunvalvontajärjestö Eurodocin toimintaan. Vuonna 2023 toimikunta mm. valmisteli liiton apurahalinjaukset (julkaistaan 2024) sekä tuki liiton seuraavan kyselynnuoremmille tutkijoille valmistelua.

 • Vuoden 2024 puheenjohtajana toimi Pauli Väisänen, sihteeri Miia Ijäs-Idrobo. 

Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä

Työryhmä tukee hallituksen ja liiton toimiston työskentelyä avoimen tieteen ja informaatioalan kysymysten edunvalvonnassa muun muassa valmistelemalla lausuntoja sekä kommentoimalla avoimen tieteen hankkeita. Lisäksi työryhmässä jaetaan tietoa ja ymmärrystä avoimen tieteen ja informaatioalan ajankohtaisista asioista sekä tarjotaan vertaistukea.  Työryhmä pohtii myös avoimen tieteen laajempaa ja periaatteellista perustaa. Ryhmään on tavallisesti kutsuttu yhdistysten kautta aiheesta kiinnostuneet.

 • Vuoden 2024 puheenjohtajana toimi Jussi Hyvärinen, sihteeri Miia Ijäs-Idrobo. 

Tutkijaeläketyöryhmä

Jäseniltä tulleen aloitteen myötä liiton hallitus on asettanut erityisen työryhmän tarkastelemaan apurahalla toimineiden tutkijoiden eläketurvaa. Työryhmä kuulee asiassa eläkepolitiikan asiantuntijoita mm. Akavassa, Melassa, STM:ssa ja Taikessa.
 • Ryhmän toimikausi on 05/2023–05/2024 ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. 

Kielipolitiikkatyöryhmä

Liiton hallitus asetti kesäkuussa 2023 työryhmän valmistelemaan Tieteentekijöiden kielilinjauksia ja suosituksia, joissa otetaan kantaa paitsi tieteen kieleen, tiedejulkaisemisen kieleen, korkeakoulutuksen ja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kielten käyttöön, Akava-yhteisön kielipolitiikkaan, että myös liiton toimintakieliin.

 • Ryhmän toimikausi on 09/2023–06/2024.
 • Puheenjohtajana toimii Terhi Ainiala, sihteerinä Miia Ijäs-Idrobo.

Työelämälinjaukset  

Työelämä on murroksessa. Muun muassa digitalisaatio ja teknologia muuttavat työtä, myös etä- ja hybridityö ovat nopeasti yleistyneet. Tieteentekijöiden työoloissa on myös useita alaa koskevia haasteita. Usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa. Palvelussuhteen jatkumisen epävarmuus ja jatkuva tutkimusrahoituksen hakeminen aiheuttavat paljon stressiä. Palkka ja työn vaativuus eivät vastaa toisiaan. Yliopistoissa erityisesti väitöskirjatutkijoiden palkat ovat jopa heikompia kuin matalapalkka-alojen palkat.  

Vahvemman työelämäedunvalvonnan tueksi on tarve määritellä Tieteentekijöiden työelämälinjaukset. Hallitus perusti tammikuussa 2024 työryhmän valmistelemaan työelämälinjauksia liitolle.

 • Työryhmään kutsuttiin Milja Saari, Mikko Jakonen ja Rolle Alho ja sihteeriksi Nina Hahtela.

Korkeakoulutuksen muutos 

Linjauksemme Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen laadittiin keskellä koronapandemiaa vuonna 2020. Tuon jälkeen hybridi- ja etäopetus ovat vakiintuneet ja muuttaneet opetustyötä, mikä haastaa opetushenkilökuntaa muun muassa työajan sekä ohjauksen tarpeen näkökulmista. Myös keskustelu meritoitumisesta ja urakehityksestä opetuspainotteisissa tehtävissä jatkuu.  

Korkeakoulutuksen muutosta ja Tieteentekijöiden linjauksia tarkasteleva, aiemman linjapaperin päivityksen valmisteleva työryhmä asetettiin hallituksen kokouksessa tammikuussa.

 • Työryhmään nimettiin Erkki Pesonen, Mira Huusko sekä Paula Silvén, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana.
 • Työryhmän sihteeri on Miia Ijäs-Idrobo.
 • Työryhmä tekee tarvittavalla tasolla yhteistyötä myös OAJ/YLL asiaa pohtivan ryhmän kanssa.