Tieteentekijöiden työryhmät

Tieteentekijöiden toiminnassa mukana olevat aktiivit ottavat monipuolisesti osaa työskennellen muun muassa liiton eri työryhmissä. Vuonna 2023 Tieteentekijöillä on toiminnassa viisi työryhmää:

 • Järjestötoiminnan työryhmä
 • Nuorempien tutkijoiden toimikunta
 • Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä
 • Tutkijaeläketyöryhmä
 • Kielipolitiikkatyöryhmä

Järjestötoiminnan työryhmä

Työryhmä tarkastelee liiton sääntömuutostarpeita ja valmistelee esitykset sääntömuutoksista liittokokoukselle, kehittää liiton ja yhdistysten keskinäistä toimintaa ja työnjakoa, sekä osallistuu liiton kehittämistarpeiden kartoittamiseen osana liiton strategiatyötä.

 • Ryhmän toimikausi on 04/2022–12/2023.
 • Puheenjohtajana toimii Sanni Tiitinen, sihteereinä Johanna Moisio ja Ira Laitakari-Svärd.

Nuorempien tutkijoiden toimikunta

Nuorempien tutkijoiden toimikunta tukee Tieteentekijöiden edunvalvontatyötä nuorempien tutkijoiden, apurahatutkijoiden ja kansainvälisten tutkijoiden erityiskysymyksissä. Toimikunta osallistuu myös eurooppalaisen nuorempien tutkijoiden edunvalvontajärjestö Eurodocin toimintaan. Vuonna 2023 toimikunta osallistuu mm. apurahaselvityksen tekemiseen ja valmistelee liiton seuraavaa kyselyä nuoremmille tutkijoille.

 • Ryhmän kuluva toimikausi on vuoden 2023 loppuun.
 • Puheenjohtajana toimii Pauli Väisänen, sihteerinä Miia Ijäs-Idrobo.

Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä

Työryhmä tukee hallituksen ja liiton toimiston työskentelyä avoimen tieteen ja informaatioalan kysymysten edunvalvonnassa muun muassa valmistelemalla lausuntoja sekä kommentoimalla avoimen tieteen hankkeita. Lisäksi työryhmässä jaetaan tietoa ja ymmärrystä avoimen tieteen ja informaatioalan ajankohtaisista asioista sekä tarjotaan vertaistukea.  Työryhmä pohtii myös avoimen tieteen laajempaa ja periaatteellista perustaa.

 • Ryhmän kuluva toimikausi on vuoden 2023 loppuun.
 • Puheenjohtajana toimii Jussi Hyvärinen, sihteerinä Miia Ijäs-Idrobo.

Tutkijaeläketyöryhmä

Liiton hallitus on asettanut erityisen työryhmän tarkastelemaan apurahalla toimineiden tutkijoiden eläketurvaa. Työryhmä kuulee asiassa eläkepolitiikan asiantuntijoita mm. Akavassa, Melassa, STM:ssa ja Taikessa.

 • Ryhmän toimikausi on 05/2023–05/2024 ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin (tiedot täydentyvät myöhemmin).

Kielipolitiikkatyöryhmä

Liiton hallitus asetti kesäkuussa 2023 työryhmän valmistelemaan Tieteentekijöiden kielilinjauksia ja suosituksia, joissa otetaan kantaa paitsi tieteen kieleen, tiedejulkaisemisen kieleen, korkeakoulutuksen ja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kielten käyttöön, Akava-yhteisön kielipolitiikkaan, että myös liiton toimintakieliin.

 • Ryhmän toimikausi on 09/2023–06/2024.
 • Puheenjohtajana toimii Terhi Ainiala, sihteerinä Miia Ijäs-Idrobo.