Forskarförbundets arbetsgrupper

De aktiva i Forskarförbundet deltar i verksamheten på många sätt. Bland annat medverkar de i förbundets olika arbetsgrupper. För år 2024 har Forskarförbundet tillsatt sju arbetsgrupper: 

 • Arbetsgruppen för organisationsverksamhet 
 • Kommittén för yngre forskare 
 • Arbetsgruppen för informationsbranschen och den öppna vetenskapen 
 • Arbetsgruppen för forskarpension 
 • Den språkpolitiska arbetsgruppen 
 • Arbetsgruppen för utarbetande av förbundets riktlinjer för arbetslivet  
 • Arbetsgruppen för förändringen inom högskoleutbildningen  

Arbetsgruppen för organisationsverksamhet

Arbetsgruppen granskar behov av eventuella revideringar av förbundets stadgar och bereder förslag till ändringar i stadgarna för förbundsmötet. Dessutom utvecklar arbetsgruppen förbundets och föreningarnas inbördes verksamhet och arbetsfördelning. Arbetsgruppen deltar även i kartläggningen av förbundets utvecklingsbehov som en del av förbundets strategiarbete.

 • Gruppens mandatperiod är 04/2022–06/2024. Arbetsgruppen ordförande är Sanni Tiitinen och som sekreterare fungerar Veera Keski-Säntti

Kommittén för yngre forskare

Kommittén för yngre forskare stöder Forskarförbundets intressebevakning i frågor som specifikt gäller yngre forskare, stipendieforskare och internationella forskare. Kommittén deltar också i den europeiska intresseorganisationen för yngre forskare Eurodoc.

År 2023 beredde kommittén bland annat förbundets riktlinjer för stipendier och riktlinjerna kommer att offentliggöras under 2024. Vidare bidrog kommittén i utarbetandet av förbundets nästa enkät för yngre forskare.

 • För år 2024 är ordförande för kommittén Pauli Väisänen och som sekreterare fungerar Miia Ijäs-Idrobo . 

Arbetsgruppen för informationsbranschen och den öppna vetenskapen

Arbetsgruppen stöder styrelsens och förbundets byrå i deras arbete med intressebevakningsfrågor som gäller den öppna vetenskapen och informationsbranschen. Bland annat bereder arbetsgruppen utlåtanden och uttalar sig om projekt inom den öppna vetenskapen. Arbetsgruppen delar dessutom information om och förståelse för aktuella frågor inom den öppna vetenskapen och informationsbranschen samt erbjuder kamratstöd.  Arbetsgruppen reflekterar även ur en vid och principiell grund över den öppna vetenskapen.  

 • För år 2024 är Jussi Hyvärinen arbetsgruppens ordförande och Miia Ijäs-Idrobo är sekreterare.

Arbetsgruppen för forskarpension

På initiativ av förbundets medlemmar har styrelse tillsatt en specifik arbetsgrupp för att granska pensionsskyddet för forskare som har arbetat på stipendium. Arbetsgruppen hör experter på  pensionspolitik från bland annat på Akava, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, social- och hälsovårdsministeriet och Centret för konstfrämjande.  

 • Arbetsgruppens mandatperiod är 05/2023–05/2024 och gruppen väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. 

Den språkpolitiska arbetsgruppen

Förbundets styrelse tillsatte i juni 2023 en arbetsgrupp med uppgift att bereda Forskarförbundets språkliga riktlinjer och rekommendationer. I dem tar man ställning till språkbruket inom vetenskap, språket i vetenskapliga publikationer, högskoleutbildningens samt högskolornas och forskningsinstitutionernas språkbruk, Akavagemenskapens språkpolitik och även till förbundets verksamhetsspråk.

 • Gruppens mandatperiod är 09/2023–06/2024. Ordförande för arbetsgruppen är Terhi Ainiala och Miia Ijäs-Idrobo är sekreterare.

Riktlinjer för arbetslivet

Det pågår omvälvningar i arbetslivet. Arbetet förändras bland annat på grund av digitaliseringen och tekniken. Samtidigt har distans- och hybridarbete snabbt blivit allt vanligare. Det finns även många utmaningar inom sektorn som påverkar forskarnas arbetsförhållanden. Många har tidsbegränsade anställningar. Det skapar mycket stress att vara osäker på om anställningens kontinuitet och att  ha en ständig press att ansöka om forskningsfinansiering. Lönen och kraven i arbetet stämmer inte överens. Vid universiteten är särskilt doktorandernas löner till och med sämre än lönerna inom låglönebranscher.   

För att stödja en starkare intressebevakning i arbetslivet finns det ett behov av att fastställa Forskarförbundets riktlinjer för arbetslivet. I januari 2024 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som ska bereda förbundets riktlinjer för arbetslivet. Till arbetsgruppen kallades Milja Saari, Mikko Jakonen och Rolle Alho och till sekreterare Nina Hahtela.  

Förändringen inom högskoleutbildningen

Våra riktlinjer Forskarförbundet, förändringen inom högskoleutbildningen och det kontinuerliga lärandet (Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen) utarbetades mitt under coronapandemin 2020. Efter det har hybrid- och distansundervisning blivit vardag och förändrat undervisningsarbetet. För undervisningspersonalen innebär det en utmaning bland annat med tanke på arbetstiden och behovet av handledning. Därtill fortsätter diskussionen om meritering och karriärutveckling i undervisningsbetonade uppgifter.  

Vid sitt januarimöte tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som granskar förändringen inom högskoleutbildningen och Forskarförbundets riktlinjer. Utgående från denna granskning bereder man en uppdatering av det tidigare strategidokumentet. Till arbetsgruppen utnämndes Erkki Pesonen, Mira Huusko och Paula Silvén, som är ordförande för arbetsgruppen. Arbetsgruppens sekreterare är Miia Ijäs-Idrobo. Arbetsgruppen samarbetar även vid behov med den grupp som arbetar med motsvarande frågaställningar vid Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ/Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL.