Löner

Lön är en ersättning för genomfört arbete. Lön är typiskt penninglön, men den kan även omfatta olika förmåner såsom en bostads-, bil-, mat- eller telefonförmån. I Finland finns det ingen i lag fastställd minimilön. Branschspecifika minimilöner bestäms skilt enligt kollektiv- eller tjänstekollektivavtalet för varje bransch.

Kollektiv- och tjänstekollektivavtal för den offentliga sektorn hittas sektorspecifikt via FOSU:s webbplats (i regel på finska och svenska).

Kollektivavtal för privata sektorer som är typiska för forskare finns bland annat på YTN:s webbplats (främst på finska, delvis även på engelska). Se även: Förbättra din lön (2017/2020)

I arbetsansökningar efterfrågas ofta en lönebegäran. För detta kan man till exempel använda Oikoties eller Duunitoris lönejämförelser (på finska) där man kan söka exempel på löner enligt befattning.

Nedan presenterar vi närmare det vanligaste lönesystemet för forskare, dvs. universitetens lönesystem (YPJ) som ingår i universitetens kollektivavtal.

Bedömning av arbetets kravnivå vid nya uppgifter, uppgifter som tidigare bedömts och förändrade uppgifter

När ett arbetsavtal ingås ska arbetstagaren informeras om huruvida arbetsgivaren betraktar uppgiften som en ny uppgift, som bedöms 6 månader efter att anställningsförhållandet börjat (varvid kravnivån kan sänkas eller höjas) eller som en uppgift som bedömts tidigare (en så kallad ”gammal” uppgift ur arbetsgivarens perspektiv), varvid arbetsgivaren i efterhand endast kan höja kravnivån.

Arbetets kravnivå kan tas upp till en ny bedömning om chefen anser att uppgifterna har förändrats tillräckligt mycket. Förändringen kan ske på en gång eller gradvis över en längre tid. Uppgifterna kan också tas upp till bedömning om arbetstagaren själv eller förtroendemannen begär det. Chefen ska göra en skriftlig bedömning av kravnivån så snart som möjligt, dock senast två månader efter att begäran framförts.

Utvärdering av personlig prestation

Tidigare bedömdes den personliga prestationen i enlighet med kollektivavtalet med två års mellanrum. Från och med 1.1.2019 bedömer arbetsgivaren arbetstagarna med fem års mellanrum räknat från den senaste bedömningen. Arbetstagaren har dock rätt att begära en ny bedömning två år efter den föregående bedömningen.

Vid ett nytt anställningsförhållande kan arbetstagaren dock begära en ny bedömning sex månader efter att anställningsförhållandet börjat. Om en visstidsanställning varar i mer än sex månader ska en bedömning göras så snabbt som möjligt, så att visstidsanställningen inte hinner avslutas innan bedömningen gjorts.

Universiteten fastställer själva de bedömningsperioder under vilka bedömningarna huvudsakligen görs. Bedömningsperioderna är universitetsspecifika. Bedömningar av den personliga prestationen kan dock även göras vid andra tidpunkter än under bedömningsperioderna, exempelvis om en chef själv vill bedöma sin underordnade på grund av dennes goda prestationer eller om bedömningen görs från början av ett anställningsförhållande eller om en bedömning av en visstidsanställd krävs vid en avvikande tidpunkt.

Om en visstidsanställd fortsätter arbeta på samma universitet med uppgifter med motsvarande kravnivå eller innehåll, kan den personliga lönedelens storlek inte minskas.

Utbetalning av löner

När kravnivån ändras betalas lönen i huvudsak i enlighet med den bedömning av kravnivån som arbetsgivaren fastställt från och med början av den första kalendermånaden efter chefens skriftliga förslag.

När den personliga lönedelen ändras betalas den nya personliga lönedel som arbetsgivaren fastställt från och med början av den första kalendermånaden efter bedömningsperiodens slut. Om bedömningen görs vid en annan tidpunkt än i samband med den bedömningsperiod (exempelvis vid en visstidsanställning) betalas den nya lönen ut från och med början av den första kalendermånaden efter chefens skriftliga förslag.

Förhöjningar

Kollektivavtalet 1.4.2023 – 31.3.2025 garanterar att de universitetsanställdas löneförhöjningar följer den allmänna nivån för redan ingångna kollektivavtal. En del av förhöjningen är ett generellt påslag och en del fördelas lokalt.

  • De generella förhöjningarna är 1.9.2023 3,5 % och 1.3.2024 2,0 %
  • Att fördelas lokalt 1.12.2024 0,5 %

De lokala förhöjningarna fördelas enligt arbetsgivarens framställan i den uppgiftsrelaterade lönedelen, som omfattar kravtillägg, eller den individuella lönedelen.

Löner i euro (andra än YPJ-löner) höjdes så att deras kostnadseffekt motsvarade 1.9.2023 (3,5 %), 1.3.2024 (2,0 %) och 1.12.2024 0,5 %.

Löner för akademiprofessorer och forskare justerades så att de motsvarar det generella påslaget och den lokala potten.

Arvodena för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjdes med 6,0 % fr.o.m. 1.9.2023.

Nyttiga länkar:

Universitetens kollektivavtal (Bildningsarbetsgivarna)

Universitetens lönetabeller