Ansvarsfull forskarutvärdering

Forskare och deras arbete utvärderas kontinuerligt i olika situationer och karriärskeden, till exempel i samband med processen för granskning av doktorsavhandlingen, ansökan om forskningsfinansiering, rekryteringar på arbetsplatser, avancemang i karriären samt i vidare bemärkelse när det gäller utvärdering av forskning vid universitet och andra forskningsorganisationer.

Det finländska forskningssamfundet har aktivt varit delaktig i utvecklandet av utvärderingen. Sedan 2012 har syftet varit att utveckla ansvarsfull utvärdering bland annat med stöd av Forskningsetiska delegationens anvisningar om God vetenskaplig praxis och Modell till meritförteckning för forskare, liksom Instruktionerna för Publikationsforumklassificeringen. Vetenskapliga samfundens delegation  (VSD) tillsatte 2018 en arbetsgrupp med uppgift att ta fram anvisningar för ansvarsfull utvärdering av forskare för det finländska forskningssamfundet. Även Forskarförbundets representant har deltagit i beredningen.

Den nationella rekommendationen God praxis inom utvärdering av forskare publicerades 2020. Rekommendationen är sammanställd av en arbetsgrupp VSD tillsatt. Enligt anvisningarna är de allmänna principerna för forskarutvärdering transparens, integritet, opartiskhet, kompetens och mångfald. Dessa tillämpas enligt rekommendationen i god praxis som gäller identifierade delområden i utvärderingsprocessen:

  • Utformande av utvärderingsprocessen
  • Utvärdering av forskning
  • Forskaruppgifternas diversitet
  • Forskarens delaktighet i utvärderingen

Bland annat Finlands Akademi och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI har anammat rekommendationen. Organisationernas verksamhet för att främja ansvarsfull utvärdering beaktas också som en del i Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning.

Vid utvecklandet av ansvarsfull utvärdering av forskare har det varit viktigt för Forskarförbundet att forskarnas arbete och dess inflytande utvärderas med hänsyn till arbetets mångfald. Forskningsarbetet och formerna för dess inverkan kan variera till exempel mellan olika vetenskapsområden eller forskningsmetoder, men också enligt forskarens bakgrund, person och mål. Samhällelig växelverkan kan således uppstå på många olika sätt, till exempel som företagssamarbete och kommersialisering av forskningsresultat; popularisering av vetenskap; aktivt deltagande i den offentliga debatten; olika expertuppdrag och så vidare.

I utvärderingen är det även viktigt att beakta forskarens deltagande i vetenskapssamfundets och övriga sammanslutningars verksamhet och i utvecklingen av dem, något som inte nödvändigtvis har uppmärksammats och uppskattats tidigare. Undervisnings- och handledningsuppgifter samt den erfarenhet dessa tillför är även de en väsentlig del av forskarens arbete, men samtidigt måste manta i beaktande bland annat forskarens karriärskede, position och forskarnas varierande möjligheter att delta i undervisnings- och handledningsuppgifter.

Ansvarsfull utvärdering av forskare utvecklas också i en internationell kontext. Det europeiska avtalet om forskningsutvärdering (The Agreement on Reforming Research Assessment, på engelska) offentliggjordes i juli 2022. Tyngdpunkten ligger på åtgärder som främjar diversitet, öppenhet och icke-diskriminering i forskningsarbetet och i utvärderingen av det. Åtgärderna ska stärka kvaliteten på vetenskap och forskning samt dess genomslag.

Eventuella behov av att uppdatera den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare bedöms vidare i en av VSD tillsatt styrgrupp, där även Forskarförbundets representant medverkar.

Läs mer:

God praxis inom utvärdering av forskare – nationell rekommendation (2020)

Ansvarsfull forskarutvärdering (VSD, Ansvarsfull forskning)

Öppen vetenskap

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD)

Forskningsetiska delegationen (TENK)

Publikationsforum

Publikationsforum: Forskararbetets mångfald identifieras genom ansvarsfull utvärdering (Vastuullinen arviointi tunnistaa tutkijantyön monimuotoisuuden 13.3.2023, på finska)