Hur gå till väga vid uppsägning?

I den här anvisningarna beskrivs kortfattat hur du ska förfara om du kommer att sägas upp eller om du redan är uppsagd.

Uppsägning kan ske på två grunder: av antingen A) uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker eller B) uppsägning som har samband med arbetstagarens person.

Uppsägning på grund av produktionsrelaterade eller ekonomiska skäl sker i regel efter samarbetsförhandlingar.

Uppsägningen av personliga skäl förutsätter att arbetstagaren före uppsägningen tilldelas en varning. Oavsett vilkendera grunden uppsägningen baserar sig på, gå till väga på följande sätt.

Ska du sägas upp?

För att få råd ska du kontakta förbundet snarast möjligt när du får höra om uppsägningshotet.

Arbetsgivaren är skyldig att bereda dig tillfälle att bli hörd om uppsägningen. Ta lämpligen med dig förtroendemannen eller någon annan medhjälpare till hörandet. Om du får kallelse till hörandet är det bra att kontakta förbundets jurist och reda ut din situation.

Även när det är fråga om produktionsrelaterade eller ekonomiska skäl ska arbetsgivaren redogöra för grunderna för uppsägningen och  utreda eventuella alternativ till uppsägningar. Meddelandet om uppsägning ska om möjligt tillställas dig personligen. På begäran har du rätt att i skriftlig form få motivering för uppsägningen och information om datumet när anställningsförhållandet upphör.

Skriv inte under några dokument, såsom avtal, utan att först i lugn och ro och omsorgsfullt läsa igenom dem. Någon skyldighet att skriva under finns inte. Det finns  ingen plikt  att underteckna ett  uppsägningsbesked eller andra meddelanden. Underteckna inte något uppsägningsbesked, i synnerhet om där intagits några villkor, såsom till exempel att du avsäger dig rätten att bestrida uppsägningen.

Kontrollera uppsägningstiden. Anställningsförhållandet fortsätter som tidigare under uppsägningstiden, och du har rätt till normal lön för den tiden. I vissa fall kommer man överens om att arbetstagaren inte är skyldig att arbeta under uppsägningstiden. Även då  skall lönen betalas för uppsägningstiden.

Är du redan uppsagd?

Kontakta förbundet så att din situation och eventuella vidare åtgärder kan bedömas. Lämna gärna en noggrann skriftlig beskrivning av din situation och av grunderna för uppsägningen.

Om du i en akut krissituation behöver samtalshjälp, kontakta företagshälsovården. Du får använda företagshälsovårdens tjänster också under uppsägningstiden.

Om du är uppsagd av produktionsrelaterade eller ekonomiska skäl har du dessutom rätt att under vissa förutsättningar utnyttja företagshälsovårdens tjänster under sex månaders tid efter att arbetsskyldigheten upphört. I detta fall förutsätts att arbetsgivaren har minst 30 regelbundet anställda och att du varit anställd  i minst fem år innan anställningsförhållandet upphörde.

Anmäl dig omgående till arbetskrafts- och näringsbyrån (nedan TE-byrån) som arbetslös arbetssökande, men senast den första arbetslöshetsdagen.

Arbetslöshetsdagpenning kan man få bara för den tid under vilken sökandet efter heltidsarbete varit i kraft vid TE-byrån. Kom ihåg att följa TE-byråns instruktioner och hålla jobbsökningen i kraft. TE-byrån utreder din situation och avger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan om din rätt till förmåner. Om du valts att bli uppsagd efter ett samarbetsförfarande och du tagit emot ett uppsägningspaket ska du inte åläggas karens. Godkännande av ett uppsägningspaket kan i sin tur medföra karens bara om du anmält dig som frivillig att ta emot ett uppsägningspaket. Förbundet kan bistå med att anföra besvär om du får avslag på rätten till arbetslöshetsersättning och förmåner.

I utkomstskyddet för arbetslösa kan uppsägningspaketet vara så kallad periodiserad inkomst som inverkar på utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Även om du inte får inkomstrelaterad dagpenning för periodiseringstiden, håll ändå jobbsökningen vid TE-byrån i kraft! Om du utan giltigt skäl är borta från arbetsmarknaden i mer än 6 månader går du miste om det ackumulerade arbetsvillkoret och rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

I frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa kan du vid behov direkt kontakta TE-byrån och den som utbetalar den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.