Jämlikhet och jämställdhet 

Forskarförbundet arbetar för att främja jämlikhet och jämställdhet inom universiteten och även på andra arbetsplatser där medlemmarna är verksamma.

Förbundet ger sina medlemmar råd och information även i frågor med anknytning till jämställdhet och jämlikhet, bl.a. i samband med nyanställningar, under pågående arbetsförhållande och när arbetsrelationen upphör, likaså i ärenden som gäller graviditets- och föräldraledighet samt problem som utländska medlemmar ställs inför.

Jämlikheten som begrepp kan dels uppfattas som likaberättigandet mellan könen, dels som allmän jämställdhet människor emellan. Som juridiskt begrepp brukar jämlikheten närmast gälla jämlikhet mellan könen, särskilt så som den formuleras i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Likaberättigandet kan också ses som ett bredare begrepp, så att det talas om likställdhet mellan alla människor. Den juridiska definitionen är då den som ges i lagen om likabehandling, där det i lagtexten särskilt preciseras specifika diskrimineringsgrunder, bl.a. i anslutning till hudfärg, religion, etniskt ursprung, ålder, hälsotillstånd etc.  Även i andra lagar ingår stadganden om jämlikhet och likaberättigande eller annars hänvisningar till diskriminering.  T.ex. i arbetsavtalslagen finns det bestämmelser om sådant. Det är skäl att beakta att alla lagars innehåll inte är formulerade lika, och att t.ex. diskrimineringsgrunderna i olika lagar är oenhetliga.