Att åka utomlands

Arbete utomlands

Om social trygghet för personer som far utomlands för att arbeta stadgas såväl i Europeiska unionens förordningar om social trygghet som i den nordiska konventionen om social trygghet och i bilaterala avtal om social trygghet som Finland har ingått. Beskattningen har inte harmoniserats på samma sätt.

Social trygghet

Den sociala tryggheten för forskare som åker utomlands för att arbeta bestäms enligt landet, längden på vistelsen utomlands och lönen eller enligt den instans som betalar ett stipendium.

Till och med kortvarigt förvärvsarbete i ett EU-land, EES-land (Island, Liechtenstein och Norge) eller Schweiz överför i regel arbetstagaren till att omfattas av den sociala tryggheten i arbetslandet. Då tillämpas Europeiska unionens förordningar om social trygghet som omfattar nästan hela fältet av social trygghet. Den nordiska konventionen om social trygghet som reviderades 2012 följer principerna för EU:s förordningar om social trygghet, men innehåller bland annat specialbestämmelser som gäller arbetslöshetsförmåner. Nivån på och förmånerna i den sociala tryggheten bestäms alltid enligt arbetslandets nationella lagstiftning.

Om arbetslandet är Australien, Chile, Sydkorea, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Quebec eller USA regleras den sociala tryggheten med avtal om social trygghet som ingåtts med dessa länder. Avtalens omfattning varierar och de omfattar endast en del av den sociala tryggheten, i regel pensioner och i vissa fall sjukvård. Med Australien har Finland dessutom ett avtal som gäller sjukvård under tillfällig vistelse och med provinsen Quebec i Kanada har man separat avtalat om hur den social tryggheten skall arrangeras.

I övriga än de ovan nämnda länderna tillämpas både invandrings- och utvandringslandets nationella lagstiftning. Då kan man hamna i situationer där man delvis blir tvungen att betala dubbla avgifter, men den sociala trygghet som fås kan vara bristfällig.

En arbetstagare som sänds utomlands av en finländsk arbetsgivare, likväl doktorander som avlägger sin doktorsexamen som heltidssyssla i Finland eller som med stöd av ett stipendium som beviljats i Finland och som har starka band till Finland, kvarstå inom den finländska sociala tryggheten om han eller hon så vill. Då ska man separat ansöka om beslut om att omfattas av social trygghet i Finland beroende på arbetsland antingen hos Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Stipendiaten skall försäkra sig vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och ansöka hos Pensionsskyddscentralen eller FPA om ett intyg som bevis på att han eller hon omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om stipendiet beviljas av ett utländskt universitet, en internationell organisation eller en annan utländsk instans, bestäms fallspecifikt vilken sociala trygghet stipendiaten omfattas av.

Utkomstskydd för arbetslösa

Finländsk arbetslöshetsdagpenning betalas endast åt arbetslösa som vistas i Finland.

I EU-länderna, EES-länderna och Schweiz omfattas man i regel av arbetslandets utkomstskydd för arbetslösa och arbets- och försäkringsperioderna följer med då man flyttar från ett land till ett annat. Den egna arbetslöshetskassan ska meddelas om flytten. Om det är fråga om en kort arbetsperiod, behöver man inte gå ur kassan. Om anställningsförhållandet är längre än ett år, återfås rätten till inkomstrelaterad dagpenning när man arbetat i fyra veckor efter återkomsten till Finland.

Försäkrings- och arbetsperioder som insamlats i andra än EU-länder, EES-länder och Schweiz kan inte tillgodoräknas efter återkomsten till Finland.

Mellan de nordiska länderna tillämpas den nordiska konventionen om social trygghet. I Sverige och Danmark förutsätter utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning liksom även i Finland medlemskap i arbetslöshetskassan. Det lönar sig inte att gå ur den finländska kassan innan man blir godkänd till destinationslandets arbetslöshetskassa. De övriga nordiska länderna, liksom även EU-länderna, EES-länderna och Schweiz, har en allmän arbetslöshetsförsäkring som inte förutsätter några särskilda åtgärder under anställningen.

De som återvänder till Finland från nordiska länder inom fem år har rätt till det finländska utkomstskyddet för arbetslösa utan arbetsvillkoret på fyra veckor. Försäkringsperioderna i ett annat nordiskt land räknas med i arbetsvillkoret. Man ska övergå från arbetslöshetsförsäkringssystemet i ett annat nordiskt land till en finländsk arbetslöshetskassa inom åtta veckor.

Det lönar sig inte för forskare som arbetar utomlands med stöd av ett stipendium som beviljats i Finland och som omfattas av den finländska sociala tryggheten att säga upp sitt medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan då man åker utomlands. Om man däremot även förvärvsarbetar är situationen en annan och då överförs forskaren i regel till att omfattas av arbetslandets sociala trygghet.

Beskattning

Beskattningen regleras av nationell lagstiftning och bilaterala skatteavtal. Medan man arbetar utomlands ska skattedeklarationen lämnas in som vanligt i Finland. Beskattningen beror på om man flyttar permanent eller endast vistas temporärt utomlands.

Studier utomlands påverkar inte beskattningen i Finland och förutsätter ingen anmälan till skatteförvaltningen. Ett stipendium, som används för att fara och arbeta utomlands, beskattas i regel i Finland och enligt samma kriterier som övriga stipendier som beviljats i Finland.

Medlemskap i förbundet under en utlandsvistelse

Om en forskare arbetar kortvarigt i ett annat land och omfattas av den finländska sociala tryggheten, lönar det sig inte heller att lämna fackförbundet och arbetslöshetskassan. Personer som arbetar med stipendium gör klokt i att inte säga upp medlemskapet ens under längre perioder.

Personer som far utomlands för att arbeta kan om de så vill fortsätta att vara medlemmar i Forskarförbundet, men i utländskt avlönat arbete kan man inte höra till en finländsk arbetslöshetskassa, utan utkomstskyddet för arbetslösa ska ordnas lokalt, såsom ovan beskrivs. Medlemmar som far utomlands för att arbeta ska alltid kontakta förbundet för att uppdatera sitt medlemskap.

Nyttiga länkar

Information om arbetsmöjligheter i Europa för forskare finns på webbplatsen EURAXESS – Researchers in Motion.

Nyttig information för personer som åker utomlands finns på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens webbplatser.

Mer information om utkomstskyddet för arbetslösa för forskare som arbetar utomlands finns på webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Skatteförvaltningens allmänna anvisningar för personer som arbetar utomlands