Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa är ett ekonomiskt stöd som du kan få under arbetslöshet eller en permittering. Att få en arbetslöshetsförmån förutsätter att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande och söker heltidsarbete. I regel är det inte möjligt att få utkomstskydd för arbetslösa samtidigt med en stipendieperiod. Det är inte heller möjligt att finansiera forskning eller till exempel ett avhandlingsarbete med utkomstskydd för arbetslösa.

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

Medlemmarna i Forskarförbundet är försäkrade i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Då du blir medlem i förbundet kan du blir även medlem i arbetslöshetskassan, om du uppfyller kriterierna för kassans medlemskap, dvs. du är i ett anställningsförhållande då du blir medlem. Om du har varit medlem i kassan i minst 26 veckor och uppfyller arbetsvillkoret, är du berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen är relaterad till dina inkomster och större än de övriga arbetslöshetsförmånerna.

Mer information om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

Grunddagpenning

Om du inte är medlem i kassan men uppfyller arbetsvillkoret, är du berättigad till grunddagpenning som betalas av FPA. Det är möjligt att höra till förbundet, även om man inte skulle uppfylla förutsättningarna för arbetslöshetskassans medlemskap. Om du inte är medlem i arbetslöshetskassan kan du söka grunddagpenning hos Folkpensionsanstalten.

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning eller FPA:s grunddagpenning, kan FPA betala arbetsmarknadsstöd. Du är berättigad till arbetsmarknadsstöd om du är en arbetslös arbetssökande och inte uppfyller arbetsvillkoret. Även om du är medlem i arbetslöshetskassan men inte ännu uppfyller arbetsvillkoret, har du rätt till arbetsmarknadsstöd som betalas av Folkpensionsanstalten.

 

Vi hjälper våra medlemmar i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa samt efter ett eventuellt nekande beslut med att lämna in besvär till Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.


Doktorandens arbetslöshet

Om du blir arbetslös då ditt avhandlingsarbete fortfarande inte är färdigställt då en stipendieperiod eller ett anställningsförhållande upphör, händer det lätt att du anses vara en studerande på heltid, varvid du inte är berättigad till utkomstskydd för arbetslösa. Däremot är det i regel möjligt att fortsätta med vetenskapliga studier på deltid samtidigt som man söker arbete på heltid. Ett problem kan bli hur man bevisar för arbetskraftsmyndigheterna att avhandlingsarbetet är ett deltidsarbete.

Därför är det anledning att vara uppmärksam då man anmäler sig som arbetslös arbetssökande. Om finansieringen av avhandlingsarbetet upphör, kom ihåg att också uppdatera tidsplanen för avhandlingen. Ett vanligt fel är att man av misstag lämnar in till TE-byrån efter att finansieringen upphört planer som motsvarar den ursprungliga tidsplanen för avhandlingen, även om man inte har någon finansiering och det inte längre finns reella möjligheter att arbeta med avhandlingen på heltid. Avbrott av finansieringen förutsätter i regel rätt stora ändringar av den ursprungliga planen. Det lönar sig därmed att fundera över en tidsplan som är realistisk med tanke på fortsättningen redan innan man anmäler sig som en arbetslös arbetssökande.

Enligt TE-byråernas etablerade tolkningspraxis innebär inlämning av en avhandling till förhandsgranskning att avhandlingsarbetet är avslutat. Det korrigeringsarbete som görs efter förhandsgranskningen anses vara så litet i fråga om arbetets omfattning att det inte utgör ett hinder för att ta emot ett heltidsarbete. Det är viktigt att omedelbart meddela TE-byrån om sysselsättning eller till exempel om man får ett stipendium.


Stipendiefinansierade forskares arbetslöshet

Erhållande av arbetslöshetsdagpenning förutsätter att stipendieperioden bevisligen upphört och att den arbetslösa arbetssökanden söker heltidsarbete – efter skyddet av yrkesskicklighet under tre månader också annat arbete än forskningsarbete – och är tillgänglig för arbetsmarknaden. Detta betyder att då man anmäler sig till TE-byrån ska man ange mycket tydligt att forskningsarbetet antingen har upphört eller avbrutits. Efter att ett forskningsarbete som gjorts med stöd av ett stipendium avbryts är det viktigt att efter stipendieperioden tydligt meddela att arbetet inte fortsätter innan man får ny finansiering. Om arbetskraftsmyndigheten tolkar att stipendiaten fortsätter sitt arbete efter att stipendieperioden upphör, tolkas situationen som att man blir sysselsatt i sitt eget arbete, och sökanden är därmed inte berättigad till utkomstskydd för arbetslösa. Därför är det mycket viktigt att meddela om avbrott i stipendiearbetet tills man hittar ny finansiering.

Vid uppskattning av stipendieperiodens längd är meddelandet om finansieringsperiodens längd av den instans som beviljar stipendiet primär. Om stipendieperioden har definierats i månader, beräknas längden i fulla månader efter att stipendiearbetet har inletts. Sökanden kan också visa stipendieperiodens längd med en anmälan om försäkringsperiodens längd som fås från LPA. Det är väsentligt att observera att utgångspunkten är att det inte är möjligt att få utkomstskydd för arbetslösa samtidigt som ett stipendium.

Efter en stipendieperiod beaktas inte stipendier som inkomster vid fastställande av inkomstrelaterad dagpenning, utan storleken på inkomstrelaterad dagpenning bestäms enligt stadigvarande löneinkomster som utbetalats under arbetsvillkoret, före arbetslösheten. En stipendieperiod är emellertid en så kallad godtagbar orsak till att vara borta från arbetsmarknaden. Stipendieperioder förlänger granskningsperioden på 28 månader som används för granskning av arbetsvillkoret med högst sju år. Efter stipendieperioden kan forskare, som inte uppfyller arbetsvillkoret, söka arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Om en arbetslös arbetssökande beviljas ett stipendium, anses arbetet ha börjat vid det datum då det är möjligt att lyfta stipendiet. I fråga om stipendier som är över fyra månader långa bestäms stipendieperioden i regel från och med att LFöPL-försäkringsskyldigheten börjar. TE-byrån ska alltid meddelas omedelbart om beviljat stipendium eller anställning i ett anställningsförhållande.


Nyttiga länkar:

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

Arbetslöshetskassornas Samorganisation

TE-tjänster

Forskarförbundets stipendieguide 2021

Hur ansöker man om stipendier, vilka särdrag som gäller stipendiearbete och vad det är bra att beakta i fråga om beskattning och social trygghet? Bli medvetna om dina rättigheter som stipendiat och vet i denna roll vad är god praxis i vetenskapssamfundet!

Forskarförbundets medlemmar: Lösenordet får du på mobilmedlemskortets Stipendieguide 2021-sida. Vill du inte använda mobilkortet kan du begära lösenordet av vår medlemstjänst jasenpalvelu@tieteentekijat.fi.

Är du inte medlem i Forskarförbundet men vill ta en titt på guiden får du fram lösenordet genom att lämna dina personuppgifter via den här länken.*

*Jag samtycker till att Forskarförbundet kan kontakta mig under år 2021.

Länk till guiden

tieteentekijat_banneri_SWE
tarrat_someen_1200x800-05

Stipendiatens checklista

Allra bäst tryggar du dina rättigheter om du tar reda på saker i god tid och avtalar om behövligt arrangemang som gäller stipendiearbetet såväl med den som beviljar stipendiet som med LPA och platsen där forskningsarbetet utförs (till exempel universitetet).

Läs mer