Handledning av doktorsavhandling

Förhållandet mellan doktorand och doktorsavhandlingens handledare innehåller skyldigheter och rättigheter som gäller både handledaren och doktoranden. En del av rättigheterna och skyldigheterna påverkas av om doktoranden arbetar på sin avhandling i ett anställningsförhållande eller på stipendium eller genom självfinansiering, till exempel vid sidan av annat arbete.

Forskare är experter under alla skeden av sin karriär. Därför är det önskvärt att man använder titeln doktorand eller yngre forskare för forskare som arbetar på sin doktorsavhandling.

Forskarförbundets kommission för yngre forskare har sammanställt två listor – en för handledare och en för doktorander – över sådant som är relevant för och stöder en god handledningsrelation.

Doktoranders checklista

Rättigheter oberoende av finansieringsform

 • Fullvärdig medlem av vetenskapssamfundet och arbetsgemenskapen.
 • Rättighet till universitetets elektroniska tjänster (e-post, användarnamn och inloggningsuppgifter osv.), tillträde till universitetets e-postlistor under hela avhandlingsprojektet och en rimlig tid därefter.
 • Högkvalitativ handledning. Rätten att byta handledare i en allvarlig konfliktsituation.

Skyldigheter

 • Se till att arbetet framskrider planenligt.
 • Informera handledarna om de olika skedena i arbetet och om faktorer som påverkar arbetet.
 • Sköta om den egna orken och det egna välbefinnandet.
 • Delta i att sökandet av finansiering för doktorsavhandlingen.
 • Ta del av och ta i beaktande feedbacken från handledarna och vetenskapssamfundet gällande forskningen.
 • Följa god och ansvarsfull vetenskaplig praxis och en hög forskningsetisk nivå.

Handledarens checklista

Rättigheter

 • Rätten att förvänta sig att arbetet
  framskrider planenligt.
 • Få handledningsarbetet beaktat i sin arbetsplan.
 • Få tillräckligt med information, resurser
  och pedagogisk utbildning för handledningsarbetet.
 • Bli hörd i sin växelverkan med doktoranden
  och fakulteten.

Skyldigheter

 • Reservera tillräckligt med tid för handledningen av doktorsavhandlingen.
 • Erbjuda doktoranden konstruktiv feedback, stöd och information om forskningsarbetet och om finansieringen av arbetet.
 • Behandla sina handledda doktorander likvärdigt.
 • Sluta avtal med doktoranden om rättigheterna för eventuella sampublikationer och om doktorandens roll och meritering under sampublikationsprocessen.
 • Värna om att doktorandens rättigheter realiseras i förhållande till chefen och universitetet.
 • Fungera som ett exempel för doktoranden på hur god vetenskaplig praxis och forskningsetiska principer ska följas.