Stipendier

Stipendiearbetets karaktär

En forskare som arbetar med ett stipendium har inget anställningsförhållande till universitetet eller forskningsinstitutet eller den instans som beviljat finansieringen. Han eller hon saknar många förmåner som hör till ett anställningsförhållande, men också skyldigheter. Även om den som beviljar stipendiet ofta ges en utredning över användningen av stipendiet efter arbetet, är det arbete som görs med ett stipendium i sig vederlagsfritt.  Forskningsarbetet som utövas med stipendiefinansiering, eller tiden som används för detta arbete, är fri från styrning och övervakning.

Under en stipendieperiod kan man förvärvsarbeta i liten omfattning, till exempel timundervisning.

Förbundsmedlem med stipendium

Man kan bli medlem i Forskarförbundet under en stipendieperiod. De medlemsförmåner som förbundet erbjuder sina medlemmar är även tillgängliga för dem som arbetar med stipendier. De medlemsförsäkringar som förbundet erbjuder, fritidsreseförsäkring och olycksfallsförsäkring på fritiden, är ständigt i kraft för medlemmar som arbetar med stipendier även på resor med anknytning till arbetet.

Försäkringar

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) står för stipendiaters lagstadgade pensions- och arbetsskadeförsäkringar. Alla de förmåner som försäkringen medför bestäms enligt arbetsinkomster som utgör grunden för försäkringen, och detta kan även påverka de förmåner som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar.

Förbundets medlemsförsäkring – fritidsreseförsäkring och olycksfallsförsäkring på fritiden – är giltig alltid för dem som arbetar med ett stipendium, eftersom de inte är försäkrade av någon arbetsgivare. Läs mer om medlemsförsäkringar här.

Social trygghet

Medlemskap i arbetslöshetskassan förutsätter ett avlönat anställningsförhållande som är i kraft då man blir medlem. Anställningsförhållandet kan även vara kortvarigt. Man ska emellertid observera att arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning är arbete i minst 26 veckor och medlemskap i arbetslöshetskassan under en granskningsperiod på 28 månader innan arbetslösheten har börjat. Arbetet behöver därmed inte ha skett utan avbrott. Kalenderveckor, då man har arbetat i minst 18 timmar (eller minst 8 timmar undervisning), räknas med i arbetsvillkoret.

Stipendier beaktas inte vid beräkningen av inkomstrelaterat arbetslöshetsersättning. Stipendieperioder räknas inte med i det arbetsvillkor som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning, men de förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret, så det lönar sig inte att gå ur kassan under stipendieperioder.

Stipendier som beviljats i annat syfte än studier eller avhandlingsarbete beaktas som inkomster vid fastställande av dagvårdsavgift.

Alla stipendier utgör inkomster som beaktas vid bostadsbidrag och utkomststöd.

Forskare med stipendium som bedriver doktorandstudier kan ha rätt till studiebidrag.

Beskattning

Beloppet för stipendier som beviljats av stiftelser, universitet och andra privata samfund kan överskrida gränsen för skattefria stipendier, varvid kvarskatt betalas för den del som överskrider det skattefria stipendiet. Skattemyndigheten får i regel information om utbetalda stipendier direkt från stiftelserna. Du hittar mer information om beskattningen av understöd och stipendier på skattemyndighetens webbplats.

Utomlands med ett stipendium

Forskare som arbetar utomlands med ett stipendium som beviljats i Finland kan med vissa villkor omfattas av det finländska socialskyddet, och det är klokt i att inte lämna förbundet eller arbetslöshetskassan då forskaren reser utomlands. Det är emellertid bra att på förhand meddela Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA om sin utlandsvistelser, varvid de utgifter som uppstår på grund av arbetet utomlands beaktas då LFöPL-försäkringsavgiften fastställs.

Länkar

Mer information om stipendiaters ställning, sociala trygghet och beskattning finns i Forskarförbundets stipendieguide.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) står för stipendiaters lagstadgade pensions- och arbetsskadeförsäkringar.

På webbplatsen för Stiftelser och fonder finns nyttig information för dem som söker och tar emot stipendier.

Forskning.fi hittar du information om öppna, kommande och avslutade utlysningar för finansieringsansökningar.

 

Har du några frågor?

Om du har några frågor angående arbetet med ett stipendium, kan du kontakta oss via den digitala tjänsten e-kontakter.