Stipendiatens checklista

Allra bäst tryggar du dina rättigheter om du tar reda på saker i god tid och avtalar om behövligt arrangemang som gäller stipendiearbetet såväl med den som beviljar stipendiet som med LPA och platsen där forskningsarbetet utförs (till exempel universitetet).

I eventuella problemsituationer skall du kontakta förbundet.

1.

Ett stipendium är inget anställningsförhållande och forskare som arbetar med stipendier hör inte (juridiskt) till universitetets eller forskningsinstitutionens personal. Forskare som arbetar samtidigt i ett anställningsförhållande och med stipendium (till exempel samfinansiering) utgör ett undantag.

2.

Forskare med en pågående stipendieperiod ingår ofta med universitetet ett avtal som definierar vilka tjänster forskaren erbjuds samt vilka forskarens skyldigheter är.

3.

Oberoende av finansieringsformen ska stipendieforskare erkännas som jämlika medlemmar i vetenskaps- och universitetssamfundet.

4.

För stipendier som erhålls av stiftelser, universitet och andra privata samfund betalas skatt för den andel som överskrider statens konstnärsstipendium. Konstnärsstipendiets belopp fastställs årligen.

5.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) står för stipendiaters lagstadgade pensionsoch arbetsskadeförsäkringar. Utgående från LPA fastställs stipendiatens arbetsinkomster som utgör grunden för alla de förmåner som försäkringen erbjuder. Dessa inkomster kan även påverka de förmåner som (FPA) betalar.

6.

Stipendier beaktas inte vid beräkningen av inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. Stipendieperioden tjänar inte heller in det arbetsvillkor som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning, men den förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod.

7.

Man kan bli medlem i Forskarförbundet under en stipendieperiod, men inte i arbetslöshetskassan. Att bli medlem i arbetslöshetskassan förutsätter ett avlönat anställningsförhållande som är i kraft då man blir medlem. Anställningsförhållandet kan också vara mycket kortvarigt eller vara ett anställningsförhållande på deltid. Man behöver inte och det lönar sig inte att lämna kassan då stipendieperioden börjar.

8.

Under stipendieperioden kan man i regel i någon mån utföra lönearbete, men villkoren ska kontrolleras av den som beviljar stipendiet.

9.

Forskare som avlägger påbyggnadsstudier med stipendium kan ha rätt till studiebidrag.

10.

Alla arbetsstipendier påverkar bostadsbidraget och utkomststödet.

11.

Forskare som arbetar utomlands enbart med ett stipendium kan under vissa villkor omfattas av den finländska sociala tryggheten, och det är förnuftigt att inte lämna förbundet eller arbetslöshetskassan då forskaren reser utomlands.

tieteentekijat_banneri_SWE

Forskarförbundets stipendieguide

Hur ansöker man om stipendier, vilka särdrag som gäller stipendiearbete och vad det är bra att beakta i fråga om beskattning och social trygghet? Bli medvetna om dina rättigheter som stipendiat och vet i denna roll vad är god praxis i vetenskapssamfundet!

För Forskarförbundets medlemmar finns guiden i e-tjänsten. 

Är du inte medlem i Forskarförbundet men vill ta en titt på guiden får du fram lösenordet genom att lämna dina personuppgifter via den här länken.*

*Jag samtycker till att Forskarförbundet kan kontakta mig under år 2024.

Länk till guiden