Juridisk rådgivning för medlemmar

Rådgivning angående anställnings- och tjänsteförhållanden samt om arbete med stipendium

Förbundet erbjuder sina medlemmar juridisk rådgivning angående anställningsförhållanden och arbete med stipendium. Förbundets experter hjälper i frågor som rör till exempel arbetsförhållande, kollektivavtal, visstidsanställning, stipendier, forskningsetik, upphovsrätt, jämlikhet och jämställdhet, arbetslöshetsskydd, social trygghet och annat som hör till forskarnas arbetsliv.

På arbetsplatsen kan du oftast få omedelbar hjälp genom att vända dig till den lokala förtroendemannen. I frågor gällande arbetarskydd är det möjligt att även vända sig till arbetarskyddsfullmäktige.

Om din fråga gäller verksamheten i Lärarnas arbetslöshetskassa eller på vilket sätt företagande som bisyssla inverkar på arbetslöshetsskyddet eller ackumuleringen av arbetsvillkoret för det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet rekommenderar vi att du direkt kontaktar  rådgivningen vid Lärarnas arbetslöshetskassa. 

Anvisningar för hur du tar kontakt

Vi hoppas att alla juridiska frågor gällande arbetslivet huvudsakligen skickas in per e-post. Det är bra att redan i det första e-postmeddelandet bifoga all nödvändig bakgrundsinformation, såsom arbetsgivarens namn, en beskrivning av problemet, information om anställningsförhållandet (fast/visstid, längd o.s.v.) och en kopia av arbetsavtalet om frågan gäller anställningsvillkoren.

OBS! Skicka inte känslig information om din hälsa eller annan anlägenhet som kräver sekretess utan att du blivit ombedd att göra detta. Komm ihåg att använda en säker e-post och kryptera meddelandet.

Frågorna kan vanligen besvaras inom några vardagar, men under rusningstid – såsom strax innan semestrar – kan det ta lite längre. Kontakta oss i god tid så att vi hinner hjälpa dig med din situation på bästa möjliga sätt.

De flesta rättsliga tvister kan lösas genom rådgivning och förhandling. Att föra ärenden till domstol är det sista alternativet för att nå en lösning. Märk att du som medlem själv beslutar om du vill föra ditt fall till domstol. Förbundet driver inte domstolsprocesser för sina medlemmars räkning.

Om du vill att ditt ärende behandlas i domstol ska du anlita ett utomstående biträde (en advokat eller jurist specialiserad på arbetsrätt). Förbundet rekommenderar lämpliga biträden och stöder sina medlemmar i rättsprocesser i enlighet med rättsskyddsförmånen (från och med 1.1.2022) eller rättsskyddsförsäkringen (till och med 31.12.2021). Läs mer om rättsskyddsförsäkringen här.

Du bör alltid försäkra dig om att rättsskyddsförmånen eller rättsskyddsförsäkringen tillämpas på ditt fall innan du inleder en rättsprocess. Förbundet ansvarar inte för rättegångskostnader som överskrider rättsskyddsförmånen eller rättsskyddsförsäkringen.

Juridisk rådgivning

Jurist, JM, Joonas Mattsson, 0207 589621 (telefonservice tis. kl. 13–16, ons. kl. 9–12), joonas.mattsson[at]tieteentekijat.fi

Direktören för intressebevakning, jur.kand./JM, Mia Weckman, 0207 589 616, mia.weckman[at]tieteentekijat.fi

Observera att förbundets medlemsavgift inte innehåller gränslöst med rådgivningstjänster. Förbundet överväger i varje enskilt fall hur omfattande åtgärder det är ändamålsenligt att vidta. Rådgivning ges i regel endast gällande sådana problem eller frågor som uppstått under medlemstiden.

Debiteringen för telefonsamtal via 0207- numren är 0,088 €/minut + moms 24%.

Rättsskyddsförsäkringen och ansvarsförsäkringen (till och med 31.12.2021) samt den nya rättsskyddsförmånen (från och med 1.1.2022)

Den gamla rättsskyddsförsäkringen

Förbundet har erbjudit sina medlemmar både en yrkesmässig ansvarsförsäkring och en yrkesmässig rättsskyddsförsäkring genom försäkringsbolaget Turva. Från 1.1.2022 ersätts rättsskyddsförsäkringen med en ny rättsskyddsförmån (se här nedan). Mera information om förändringen ger förbundets jurist.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter de nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av att den försäkrade anlitat en jurist i tvistemål som enligt villkoren orsakats utifrån arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Stipendiater är försäkrade vad gäller deras forskningsarbete.

Att använda rättsskyddsförsäkringen förutsätter att förbundet förespråkar denna användning. Kontakta förbundet innan du använder försäkringen. Förbundet ger dig närmare information om vad rättsskyddsförsäkringen innehåller och hjälper dig hitta ett lämpligt biträde.

Ansvarsförsäkringen ersätter de av medlemmar i sitt arbete orsakade person- och sakskador som den försäkrade enligt gällande rätt är skadeståndsansvarig för.

Den nya rättsskyddsförmånen

Från och med den 1.1.2022 erbjuder Forskarförbundet sina medlemmar en ny förmån som ger tillgång till ett mer omfattande rättsskydd. Rättsskyddsförmånen ersätter den gamla rättsskyddsförsäkringen.

Villkoren för rättsskyddsförmånen blir bättre för varje år man är medlem. Beloppet som rättsskyddet omfattar växer i takt med antalet år av oavbrutet medlemskap så högt som till 30 000 euro samtidigt som självriskandelen minskar i enlighet med tabellen. Exaktare villkor för rättsskyddsförmånen får du på begäran från förbundets kansli.

Medlemskap Rättsskyddets belopp Självrisk
6 mån. – 1 år 15 000 euro 15 %
1 år 16 000 euro 14 %
2 år 17 000 euro 13 %
3 år 18 000 euro 12 %
4 år 19 000 euro 11 %
5 år 20 000 euro 10 %
6 år 21 000 euro 9 %
7 år 22 000 euro 8 %
8 år 23 000 euro 7 %
9 år 24 000 euro 6 %
10 år 25 000 euro 5 %
11 år 26 000 euro 4 %
12 år 27 000 euro 3 %
13 år 28 000 euro 2 %
14 år 29 000 euro 1 %
15 år 30 000 euro 0 %

Rättsskyddsförmånen omfattar rättsliga tvister som hänför sig till medlemmarnas arbets- eller tjänsteförhållanden och tvister som berör stipendieforskares arbete. Rättsskyddet omfattar också fall som bygger på jämställdhetslagen och diskrimineringslagen samt ansökningsprocesser i sådana fall då förbundet bedömer att det är behövligt. Rättsskyddet omfattar också i vissa fall brottmål i anslutning till arbets- och tjänsteförhållanden.

Du bör alltid försäkra dig om att rättsskyddsförmånen tillämpas på ditt fall innan du inleder en rättsprocess.

Ett villkor för att du ska kunna använda rättsskyddet är att du ansöker om det hos förbundet innan det uppstår kostnader i anslutning till ditt fall. Ta alltid kontakt med förbundet om du behöver använda din rättsskyddsförmån. Förbundets jurist ger närmare information om förmånen och hjälper dig hitta rätt biträde.

Juridisk rådgivning angående privatlivet

I juridiska frågor som gäller privatlivet kan medlemmarna ringa direkt till juristerna på Eversheds Asianajotoimisto Oy på rådgivningsnumren nedan, mån. – fre. kl. 10–16. Samtal till 010-numren kostar 8,35 cent / samtal + 16,69 cent / min.

Helsingfors 010 6841 400
Tavastehus 010 6841 401
Jyväskylä 010 6841 402
Tammerfors 010 6841 403
Åbo 010 6841 404

Rådgivningen gällande privatlivet innefattar bl.a. följande:

  • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
  • familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsförord, skilsmässa, avvittring, underhållsbidrag;
  • juridiska ärenden gällande samboende par, såsom upplösning av samägande;
  • arvs- och gåvobeskattning;
  • ärenden gällande hyra av bostad och bostadsaktiebolag, bostadsköp;

Telefonrådgivningen omfattar de frågor som juristen utreder per telefon utan fördjupning i dokument. Rådgivningen gäller inte upprättande av dokument.