Juridisk rådgivning för medlemmar

Rådgivning angående anställnings- och tjänsteförhållanden samt om arbete med stipendium

Förbundet erbjuder sina medlemmar juridisk rådgivning angående anställningsförhållanden och arbete med stipendium. Förbundets experter hjälper i frågor som rör till exempel arbetsförhållande, kollektivavtal, visstidsanställning, stipendier, forskningsetik, upphovsrätt, jämlikhet och jämställdhet, arbetslöshetsskydd, social trygghet och annat som hör till forskarnas arbetsliv.

På arbetsplatsen kan du oftast få omedelbar hjälp genom att vända dig till den lokala förtroendemannen. I frågor gällande arbetarskydd är det möjligt att även vända sig till arbetarskyddsfullmäktige.

Om din fråga gäller verksamheten i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap eller på vilket sätt företagande som bisyssla inverkar på arbetslöshetsskyddet eller ackumuleringen av arbetsvillkoret för det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet rekommenderar vi att du direkt kontaktar rådgivningen vid Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap.

Anvisningar för hur du tar kontakt

Vi hoppas att alla juridiska frågor gällande arbetslivet huvudsakligen skickas in per e-kontakter. Det är bra att redan i det första meddelandet bifoga all nödvändig bakgrundsinformation, såsom arbetsgivarens namn, en beskrivning av problemet, information om anställningsförhållandet (fast/visstid, längd o.s.v.) och en kopia av arbetsavtalet om frågan gäller anställningsvillkoren.

OBS! Skicka inte känslig information om din hälsa eller annan anlägenhet som kräver sekretess utan att du blivit ombedd att göra detta. Komm ihåg att använda en säker e-post och kryptera meddelandet.

Frågorna kan vanligen besvaras inom några vardagar, men under rusningstid – såsom strax innan semestrar – kan det ta lite längre. Kontakta oss i god tid så att vi hinner hjälpa dig med din situation på bästa möjliga sätt.

De flesta rättsliga tvister kan lösas genom rådgivning och förhandling. Att föra ärenden till domstol är det sista alternativet för att nå en lösning. Märk att du som medlem själv beslutar om du vill föra ditt fall till domstol. Förbundet driver inte domstolsprocesser för sina medlemmars räkning.

Om du vill att ditt ärende behandlas i domstol ska du anlita ett utomstående biträde (en advokat eller jurist specialiserad på arbetsrätt). Förbundet rekommenderar lämpliga biträden och stöder sina medlemmar i rättsprocesser i enlighet med rättsskyddsförmånen.

Du bör alltid försäkra dig om att rättsskyddsförmånen tillämpas på ditt fall innan du inleder en rättsprocess. Förbundet ansvarar inte för rättegångskostnader som överskrider rättsskyddsförmånen.

Juridisk rådgivning

Telefonsamtalstider är tisdagar kl 9–12 och torsdagar kl 12–16, tel. 0207 589 621.

Vid andra tillfällen, vänligen kontakta oss via e-kontakter.

I e-kontakter kan du skicka meddelanden över en skyddad förbindelse.

Andra kontaktuppgifter

Rättsskyddsförmånen

Forskarförbundet erbjudar sina medlemmar en ny förmån som ger tillgång till ett mer omfattande rättsskydd.

Villkoren för rättsskyddsförmånen blir bättre för varje år man är medlem. Beloppet som rättsskyddet omfattar växer i takt med antalet år av oavbrutet medlemskap så högt som till 30 000 euro samtidigt som självriskandelen minskar i enlighet med tabellen. Exaktare villkor för rättsskyddsförmånen får du på begäran från förbundets kansli.

Medlemskap Rättsskyddets belopp Självrisk
6 mån. – 1 år 15 000 euro 15 %
1 år 16 000 euro 14 %
2 år 17 000 euro 13 %
3 år 18 000 euro 12 %
4 år 19 000 euro 11 %
5 år 20 000 euro 10 %
6 år 21 000 euro 9 %
7 år 22 000 euro 8 %
8 år 23 000 euro 7 %
9 år 24 000 euro 6 %
10 år 25 000 euro 5 %
11 år 26 000 euro 4 %
12 år 27 000 euro 3 %
13 år 28 000 euro 2 %
14 år 29 000 euro 1 %
15 år 30 000 euro 0 %

Rättsskyddsförmånen omfattar rättsliga tvister som hänför sig till medlemmarnas arbets- eller tjänsteförhållanden och tvister som berör stipendieforskares arbete. Rättsskyddet omfattar också fall som bygger på jämställdhetslagen och diskrimineringslagen samt ansökningsprocesser i sådana fall då förbundet bedömer att det är behövligt. Rättsskyddet omfattar också i vissa fall brottmål i anslutning till arbets- och tjänsteförhållanden.

Du bör alltid försäkra dig om att rättsskyddsförmånen tillämpas på ditt fall innan du inleder en rättsprocess.

Ett villkor för att du ska kunna använda rättsskyddet är att du ansöker om det hos förbundet innan det uppstår kostnader i anslutning till ditt fall. Ta alltid kontakt med förbundet om du behöver använda din rättsskyddsförmån. Förbundets jurist ger närmare information om förmånen och hjälper dig hitta rätt biträde.

Juridisk rådgivning angående privatlivet

I juridiska frågor som gäller privatlivet kan medlemmarna ringa direkt till juristerna på Eversheds Asianajotoimisto Oy.

Priset för samtalet är mobilavgiften (mpm) för samtal från en mobiltelefon och lokalnätsavgiften (pvm) för samtal från en fast telefon.

Rådgivningsnumren är tillgängligt i e-tjänsten.

Rådgivningen gällande privatlivet innefattar bl.a. följande:

  • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
  • familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsförord, skilsmässa, avvittring, underhållsbidrag;
  • juridiska ärenden gällande samboende par, såsom upplösning av samägande;
  • arvs- och gåvobeskattning;
  • ärenden gällande hyra av bostad och bostadsaktiebolag, bostadsköp;

Telefonrådgivningen omfattar de frågor som juristen utreder per telefon utan fördjupning i dokument. Rådgivningen gäller inte upprättande av dokument.