Stagdar

Godkända av förbundets höstmöte 12.11.2022. 

1. Namn och hemort

1 § Föreningens namn på finska är Tieteentekijöiden liitto. Föreningen kan även använda det finska namnet Tieteentekijät. På svenska är föreningens namn Forskarförbundet och på engelska Finnish Union of University Researchers and Teachers (FUURT). I dessa stadgar kallas föreningen förbundet och de registrerade föreningar som är medlemmar i förbundet medlemsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsområde hela landet. Förbundets språk är finska och svenska. Förbundets dokumentspråk är finska. 

2. Förbundets syfte och verksamhet

2 § Förbundets syfte är att bevaka och främja Finlands forskares intressen, i synnerhet medlemsföreningarnas medlemmars (medlemskåren) intressen. Förbundet bevakar medlemskårens rättsliga, sociala och lönemässiga intressen, stärker forskarnas identitet, stöder medlemskårens strävanden att komma framåt i karriären och utvecklas professionellt, medverkar till att deras expertis utnyttjas inom olika samhällsområden och utgör en förenande länk för medlemskåren. 

För att uppfylla sitt syfte 

 1. bevakar förbundet arbetsvillkoren och arbetsförhållandena för medlemmarna i medlemsföreningarna och delta i förhandlingar som gäller dessa ärenden.
 2. stöder förbundet verksamheten i medlemsföreningarna.
 3. ger förbundet utlåtanden och lägger fram förslag och initiativ.
 4. utövar förbundet kommunikation och publiceringsverksamhet samt ordnar möten, utbildningar och förhandlingar.
 5. kan förbundet sälja publikationer och kursverksamhet, som kommer från förbundet och främjar förbundets syfte, till aktörer utanför medlemskåren.
 6. utövar förbundet inflytande på det politiska beslutsfattandet och upprätthåller kontakten med olika intressentgrupper.
 7. följer förbundet upp arbetsmarknadssituationen, inkomstnivån, arbetsmiljöfrågor och andra frågor som är av relevans för medlemskåren samt ingriper i uppdagande missförhållanden.
 8. främjar förbundet medlemskårens sysselsättningsmöjligheter och framgångsutsikter i karriären.
 9. representerar förbundet inom sitt verksamhetsfält medlemskåren i förhållande till andra branschorganisationer.
 10. vidtar förbundet även andra liknande åtgärder som främjar bevakningen av medlemskårens intressen och gemensamma strävanden.
 11. 11. upprätthåller förbundet ett medlemsregister på sina medlemsföreningars vägnar.

Förbundet kan ta emot donationer och testamenten. 

För att främja lönefrågor och medlemskårens intressen kan förbundet ha en arbetskonflikts- och rättssäkerhetsfond och andra fonder som behövs. Förbundsmötet fastställer fondernas stadgar. 

Förbundet verkar huvudsakligen elektroniskt. Alla skriftliga möteskallelser och annat kommunikationsmaterial kan skickas elektroniskt exempelvis per e-post, om inte något annat nämns särskilt i stadgarna. 

3. Medlemskap

3 § En registrerad förening som bildas av sådana personer som avses i 2 § 1 mom. i stadgarna (medlemsförening) kan bli ordinarie medlem i förbundet. Förbundet kan också ha stödmedlemmar och hedersmedlemmar. Sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer kan vara stödmedlemmar. Fysiska personer kan vara hedersmedlemmar. 

På förslag av styrelsen kan förbundsmötet kalla en fysisk person som på ett särskilt betydande sätt har bidragit till eller stött genomförandet av föreningens ändamål till hedersmedlem. Varje fysisk eller juridisk person som stöder föreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Heders- och stödmedlemmar har ingen rösträtt i föreningens beslutsprocess. 

4 § Ansökan om att bli medlem i förbundet ska riktas till förbundets styrelse och styrelsen beslutar om antagning som ordinarie medlem eller stödmedlem. En förening ska i sin ansökan om ordinarie medlemskap bifoga sina stadgar och ett meddelande om antalet medlemmar. Styrelsen ska tillställa sökanden ett skriftligt meddelande om sitt beslut. 

5 § Förbundets medlemsföreningar och stödmedlemmar ska betala en medlemsavgift som beslutas av förbundsmötet. Medlemsavgiften kan vara olika stor för medlemsföreningar respektive stödmedlemmar. Ingen medlemsavgift tas ut av hedersmedlemmar. 

Medlemsföreningar  

Medlemsavgiften för medlemsföreningar baserar sig på antalet medlemmar och är en procentbaserad avgift som tas ut på medlemmarnas löner och/eller en enhetsavgift som tas ut av medlemmarna. De avgifter som tas ut av medlemmarna i medlemsföreningarna kan genom beslut av förbundsmötet vara olika stora för följande grupper: a. personer i arbetsförhållande, b. stipendieforskare, c. moderskaps-, faderskaps- och föräldralediga samt vårdlediga, d. sjukskrivna eller rehabiliteringslediga, e. alterneringslediga, f. medlemmar som av någon annan motsvarande orsak har oavlönad tjänstledighet eller ledighet från sin anställning, g. medlemmar som är arbetslösa, h. medlemmar som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst, i. pensionärer, j. studerande, k. nya medlemmar i en medlemsförening beträffande avgiften för högst de tre första månaderna. 

Förbundet och medlemsföreningarna kan komma överens om att ta ut medlemsavgiften på tre olika sätt: 

 • förbundet uppbär medlemsavgifterna centraliserat av personmedlemmar i medlemsföreningarna (uttag via förbundet) 
 • arbetsgivaren inkasserar utifrån ett avtal om uppbärande av medlemsavgiften för medlemmarna i en medlemsförening varje lönemånad och redovisar avgiften till förbundet enligt anvisningar från förbundet (uttag via arbetsgivaren) 
 • en medlemsförening tar emot medlemsavgiften till förbundet av sina medlemmar och betalar ut avgiften till förbundet (uttag via medlemsföreningen). 

Fastän någon är medlem i fler än en förening, uppbärs medlemsavgiften till förbundet endast en gång. Personen kan vara representant i förbundets organ och få sin röst räknad endast för den medlemsförening som betalar medlemsavgiften till förbundet. Om medlemsavgifterna tas ut via förbundet eller via arbetsgivaren, ska medlemsföreningarna meddela förbundet storleken på medlemsavgifterna för sina medlemmar. 

Stödmedlemmar 

Medlemsavgifterna för stödmedlemmar kan vara olika stora för sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer. Sammanslutningar och stiftelser kan ha olika stora medlemsavgifter för stödmedlemmar beroende på sin balansräkning. 

Extra avgift 

Förbundsmötet får vid behov bestämma att en extra medlemsavgift eller en avgift till arbetskonflikts- och rättssäkerhetsfonden ska tas ut av medlemmarna. En extra medlemsavgift och en avgift till arbetskonflikts- och rättssäkerhetsfonden får tas ut på samma grunder som ordinarie medlemsavgift. Avgiften till arbetskonflikts- och rättssäkerhetsfonden får inte uppbäras av stödmedlemmar. 

6 § En medlem som har beslutat utträda ur förbundet ska anmäla detta skriftligen till förbundets styrelse eller på förbundsmötet för att införas i protokollet eller på något annat sätt som föreskrivs i föreningslagen. 

För en medlemsförening, för en sammanslutning som är stödmedlem och en stiftelse som är stödmedlem träder utträdet i kraft sex månader efter att anmälan om utträde gjordes. För personmedlemmar (stödmedlemmar som är fysiska personer samt hedersmedlemmar) träder utträdet i kraft vid utgången av det kalenderår när utträdet anmäldes. 

Om en ordinarie medlem eller en stödmedlem försummar att fullgöra sin skyldighet gentemot förbundet eller handlar mot förbundets ändamål, kan styrelsen frånta medlemmen medlemskap i förbundet. Om en hedersmedlem handlar mot förbundets ändamål, kan förbundsmötet frånta medlemmen medlemskap i förbundet. 

Medlemmen kan föra beslutet om uteslutning till förbundsmötet för avgörande genom att lämna in ett skriftligt överklagande till förbundets styrelse inom 30 dagar efter att ha fått besked om beslutet om uteslutning. Efter att en medlem har utträtt eller uteslutits ur förbundet, upphör skyldigheterna gentemot förbundet med undantag för skyldigheten att betala medlemsavgift. Medlemmen förlorar sin rösträtt i förbundet omedelbart efter att ha anmält utträde eller blivit utesluten. Trots det är medlemmen skyldig att betala medlemsavgift till förbundet för det kalenderår när anmälan om utträde gjordes eller beslutet om uteslutning fattades. 

Medlemsavgifter till förbundet är indrivningsbara när de förfaller. 

7 § En medlemsförening är skyldig att 

 1. regelbundet betala sin medlemsavgift till förbundet enligt vad förbundsmötet beslutar.
 2. omedelbart, dock alltid senast den 15 december, meddela antalet medlemsavgifter till förbundet som det har fastställt på sitt höstmöte.
 3. omedelbart underrätta förbundet om revideringar i sina stadgar respektive ändringar av sina funktionärer.
 4. skicka sin verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse till förbundet efter att de har färdigställts.
 5. årligen inom januari månad meddela vem föreningen har utsett till sina representanter samt deras suppleanter för förbundsmöten under verksamhetsåret.
 6. bland annat följa EU:s dataskyddsförordning i sin verksamhet, särskilt när det gäller hanteringen av medlemsregister och personuppgifter.
8 § Förbundets hedersmedlem och stödmedlem
Förbundsmötet kan på förslag av styrelsen kalla en person som mycket påtagligt har främjat eller understött uppfyllandet av förbundets ändamål. Vilken som helst fysisk person eller juridisk person som stöder förbundets verksamhet kan bli stödmedlem.

4. Organ

8 § Förbundsmötet, styrelsen och arbetsutskottet är förbundets organ. Förbundet har i sin tjänst en verksamhetsledare och ett behövligt antal andra funktionärer. 

5. Förbundsmöten

9 § Förbundet ordnar årligen två ordinarie förbundsmöten: vårmöte i mars–maj och höstmöte i november–december. 

Medlemsföreningarna ska skriftligen delges ett förhandsmeddelande om plats och tidpunkt för ordinarie förbundsmöte senast 40 dagar före mötet. 

Kallelse till ett ordinarie förbundsmöte ska skickas skriftligen till medlemsföreningar och personmedlemmar senast 10 dagar före mötet. Dessutom ska mötet aviseras på förbundets webbplats. I kallelsen ska det anges vilka ärenden som behandlas på förbundsmötet. 

Om en medlemsförening önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna in ett skriftligt förslag med motivering till styrelsen. Förslaget ska tillställas styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet. 

Förbundsmötet kan ta upp ett styrelseförslag till behandling som inte nämns i möteskallelsen med beaktande av 24 § i föreningslagen. 

På förbundsmötet har en medlemsförening en representant för varje påbörjat sextiotal ordinarie medlemmar som varit medlemmar den 1 januari. Ordinarie medlemmar är de medlemmar som betalar medlemsavgift och medlemmar som på giltiga grunder befriats från medlemsavgiften. 

Medlemsföreningarna ska i januari månad varje kalenderår meddela förbundet vilka deras representanter på förbundsmötena under verksamhetsåret är. De representanter som medlemsföreningarna meddelat på detta sätt har rätt att föra talan och använda rösträtt på förbundsmötena. 

Vid behov kan extra förbundsmöten ordnas på kallelse av styrelsen eller om mötet självt beslutar det. 

Ett extra förbundsmöte ska sammankallas för att behandla ett ärende, om minst en fjärdedel (1/4) av medlemsföreningarna skriftligen begär det av styrelsen. 

Kallelse till ett extra förbundsmöte ska skickas skriftligen till medlemsföreningar och personmedlemmar inte senare än 5 dagar före mötet. Dessutom ska mötet aviseras på förbundets webbplats. 

Förbundets styrelsemedlemmar, revisorer och funktionärer har rätt att yttra sig på förbundsmöten. 

Styrelsen kan besluta att det möjligt att delta i förbundsmöten även via en datakommunikationsförbindelse eller via något annat tekniskt hjälpmedel.  

10 § Förbundets höstmöte ska  

 1. godkänna verksamhetsplanen för följande år.
 2. fastställa storleken på medlemsavgiften och sättet att ta ut den samt budgeten för följande år.
 3. fastställa arvodena för förbundets ordförande samt styrelsen och medlemmar i andra organ.
 4. vartannat år välja en ordförande och två vice ordförande för förbundet.
 5. välja övriga styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter.
 6. välja två revisorer eller en revisor och en verksamhetsgranskare för att granska räkenskaperna för följande verksamhetsår. Därtill ska mötet välja två revisorssuppleanter eller en revisorssuppleant och en suppleant för verksamhetsgranskaren. Alternativt kan mötet välja ett revisionssamfund för att granska räkenskaperna.
 7. besluta om övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen och som styrelsen lagt fram.

Den som väljs till ordförande måste få absolut majoritet av de avgivna rösterna för att bli vald. Om ingen kandidat får den förutsatta majoriteten ska en andra omröstning förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster. 

Ordförandens mandattid är två kalenderår. Samma person kan väljas till ordförande för högst två mandatperioder. 

Vid val av vice ordförande kan varje röstberättigad rösta på högst två kandidater. De två kandidater som får flest röster blir valda till vice ordförande. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Förbundsmötet väljer medlemmar och styrelsesuppleanter på förslag av valutskottet. Om förbundsmötet inte kan välja medlemmar och ersättare i styrelsen utifrån valutskottets förslag, ska de väljas i ett personligt, proportionellt listval enligt 29 § 3 mom. 2 punkten i föreningslagen. Förbundsmötet ska fastställa en separat arbetsordning för val och omröstningar. 

11 § Förbundets vårmöte ska 

 1. lägga fram styrelsens berättelse om förbundets verksamhet för föregående kalenderår.
 2. fastställa bokslutet, behandla revisorernas utlåtande och besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
 3. tillsätta ett valutskott för att förbereda de val som förrättas på höstmötet.
 4. besluta om övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen och som styrelsen lagt fram.

6. Styrelsen

12 § Till styrelsen hör ordförande, två vice ordförande och åtta andra medlemmar. Styrelsemedlemmarna ska vara ordinarie medlemmar i förbundet. Varje styrelsemedlem utom ordföranden och vice ordförandena ska ha en personlig suppleant. 

Mandatperioden för styrelsens övriga medlemmar är ett kalenderår, utom för ordföranden och vice ordförandena. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när ordföranden är förhindrad på kallelse av någondera av vice ordförandena. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller någondera av vice ordförandena samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. 

13 § Kallelse till styrelsemöten ska sändas ut minst sju dagar före mötet. I brådskande ärenden ska kallelsen sändas ut minst en dag före mötet. 

Styrelsen kan vid behov även sammanträda elektroniskt eller till ett e-postmöte eller till något annat motsvarande möte på distans. 

14 § Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ska 

 1. leda förbundets verksamhet.
 2. sköta angelägenheter som gäller förbundet enligt fattande beslut på förbundsmöte och dessa stadgar.
 3. anta och utesluta ordinarie medlemmar och stödmedlemmar. 
 4. anställa funktionärer för förbundet i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare och besluta om uppsägning av dem, övervaka deras verksamhet och fastställa deras löner.
 5. tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som behövs för att stödja styrelsen.
 6. sammankalla förbundsmöten och bereda de ärenden som behandlas på mötena.
 7. verkställa förbundsmötenas beslut.
 8. 8. förvalta förbundets tillgångar.
 9. besluta om försäljning, byte eller inteckning av förbundets egendom.
 10. kära och svara på förbundets vägnar.
 11. besluta var förbundet ska vara representerat.
 12. besluta om godkännande eller förkastande av förhandlingsresultat, såsom kollektivavtal och motsvarande avtal, som gäller medlemskåren.
 13. besluta om att inleda, avbryta och avsluta en arbetskonflikt.
 14. vidta andra åtgärder för att främja förbundets syfte.

Verksamhetsledaren ska sköta förbundets ärenden utifrån styrelsens anvisningar och bestämmelser. 

Styrelsen har rätt att dela ut priser och stipendier. 

7. Arbetsutskott

15 § Styrelsen tillsätter ett arbetsutskott för sin mandatperiod. Till arbetsutskottet hör ordföranden och vice ordförandena. Verksamhetsledaren och funktionärerna kan vara föredragande i arbetsutskottet enligt vad arbetsutskottet beslutar. 

16 § Arbetsutskottets uppgifter 

Arbetsutskottet ska 

 1. förbereda ärenden som ska behandlas i styrelsen.
 2. följa upp hur strategin verkställs.
 3. förbereda personalpolitiska riktlinjer.
 4. stödja och vägleda verksamhetsledaren.

8. Förbundets namnteckning

17 § Förbundets namn tecknas av ordföranden och en vice ordförande tillsammans eller ordföranden eller en vice ordförande tillsammans med verksamhetsledaren eller ekonomichefen. Styrelsen kan bestämma att verksamhetsledaren tecknar förbundets namn ensam. 

9. Konton och revision

18 § Förbundets räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet ska läggas fram för revisorerna senast i februari månad. Revisorerna ska ge sitt utlåtande om bokslutet till förbundets vårmöte. 

10. Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen

19 § För att ändra dessa stadgar krävs det tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna på ett förbundsmöte. Ett ärende som gäller ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling på ett möte, om en stadgeändring inte nämns i möteskallelsen och om ändringsförslaget inte har bifogats möteskallelsen eller föredragningslistan. 

20 § Vid upplösning av förbundet ska förbundets tillgångar enligt ett beslut från det sista förbundsmötet delas ut till allmännyttig verksamhet som stöder förbundets mål.