Stagdar

1. Namn och hemort

1 § Föreningens namn på finska är Tieteentekijöiden liitto. Föreningen kan även använda det finska namnet Tieteentekijät. På svenska är föreningens namn Forskarförbundet och på engelska Finnish Union of University Researchers and Teachers (FUURT). I dessa stadgar kallas föreningen förbundet och de registrerade föreningar som blivit medlemmar i det medlemsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsområde hela landet. Förbundets språk är finska och svenska. Förbundets dokumentspråk är finska.

2. Förbundets syfte och verksamhet

2 § Förbundets syfte är att bevaka intressen för medlemmarna i sina medlemsföreningar (medlemskåren) som arbetar med forskning, undervisning, planering och informationsspecialistuppgifter vid Finlands universitet och yrkeshögskolor, i Finlands Akademi och forskningsinstitut och -organisationer samt annat arbete som regelbundet ska genomföras på arbetsplatserna i fråga samt andra som räknas till forskare.
Förbundet bevakar sin medlemskårs rättsliga, sociala och lönemässiga intressen och stöder deras strävanden att utvecklas i utövande av vetenskap och undervisning samt i annan professionell utveckling, bidrar till utnyttjande av deras expertis inom olika samhällsområden samt utgör en föreningslänk för sin medlemskår.
För att uppfylla sitt syfte gör förbundet följande

1. deltar i kollektivavtalsförhandlingar och övervakar att avtalen uppfylls

2. stöder medlemsföreningarna i deras intressebevakning och medlemsrekrytering

3. ger utlåtanden samt utarbetar förslag och motioner för att övervaka och främja sin medlemskårs yrkesmässiga och samhälleliga intressen

4. utövar kommunikation och publiceringsverksamhet samt arrangerar möten, utbildningar och förhandlingar

5. påverkar det politiska beslutsfattandet, upprätthåller kontakten med olika instanser inom staten samt inhemska och utländska universitet och högskolor, forskningsinstitut och fackliga föreningar i dem

6. följer upp arbetsmarknadssituationen, inkomstnivån och andra frågor som är centrala för sin medlemskår samt ingriper i missförhållanden

7. främjar medlemskårens sysselsättning och framgång i karriären

8. representerar inom sitt verksamhetsområde medlemskåren i förhållande till andra organisationer i branschen i frågor som omfattas av förbundets verksamhet

9. inleder även andra liknande åtgärder som främjar övervakningen av medlemskårens intressen och gemensamma strävanden

10. upprätthåller å sina föreningars vägnar ett medlemsregister.

Förbundet kan ta emot donationer och testamenten.

Förbundet kan ha för främjande av lönefrågor och medlemskårens intressen en arbetskonfliktfond och andra behövliga fonder.Förbundsmötet fastställer fondernas stadgar.

Förbundet verkar i regel elektroniskt och alla skriftliga möteskallelser och annat kommunikationsmaterial kan skickas elektroniskt till exempel per e-post, om inte annat nämns separat i stadgarna.

3. Medlemskap

3 § En registrerad förening som bildas av sådana personer som avses i 2 § 1 mom. i stadgarna kan bli medlem i förbundet. Förbundet kan också ha stödmedlemmar och hedersmedlemmar som är direkta personmedlemmar i förbundet.

4 § Ansökan om att bli medlem i förbundet skall riktas till förbundets styrelse och styrelsen beslutar om antagning som medlem i förbundet. Föreningen skall i ansökan bifoga föreningens stadgar och ett meddelande om antalet medlemmar. Styrelsen ska ge ett skriftligt beslut åt föreningen om sitt beslut.

5 § Förbundets medlemsföreningar och personmedlemmar ska betala en medlemsavgift som beslutas av förbundets höstmöte. Medlemsavgiften är en procentbaserad avgift eller en enhetsavgift som tas ut från lönen samt en medlemsavgift som beslutas av förbundets höstmöte och som tas ut av stipendieforskare, medlemmar som är moderskaps-, faderskaps- och föräldralediga samt vårdlediga eller av annan motsvarande orsak är på en oavlönad tjänstledighet eller ledighet samt av arbetslösa, medlemmar som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst, pensionärer och studerande. Denna medlemsavgift kan vara olika stor för ovan nämnda grupper. Vid behov kan förbundsmötet föreskriva att en extra medlemsavgift eller en avgift för arbetskonfliktfonden kan tas ut av medlemmar. Förbundsmötet beslutar om medlemsavgifter för stödmedlemmar.

6 § Då en medlemsförening eller en personmedlem beslutar att gå ut ur förbundet, ska detta meddelas skriftligen minst tre månader före utgången av kalenderåret till förbundets styrelse eller på förbundsmötet för att införas i protokollet.

Om en medlemsförening eller en personmedlem låter bli att fullgöra sin skyldighet mot förbundet eller handlar emot förbundets ändamål, kan styrelsen frånta medlemsföreningens eller personmedlemmens medlemskap i förbundet. Medlemsföreningen eller personmedlemmen i fråga kan föra beslutet om uteslutning till förbundsmötet för avgörande genom att lämna in ett skriftligt överklagande till förbundets styrelse inom 30 dagar efter att föreningen/personmedlemmen har fått besked om beslutet om uteslutning. Efter att en förening eller personmedlem gått ut ur förbundet eller fråntagits sitt medlemskap, upphör skyldigheterna mot förbundet. Medlemsföreningen eller personmedlemmen är emellertid skyldig att betala åt förbundet medlemsavgifter för det kalenderår, under vilket anmälan om utträde eller beslutet om uteslutning har gjorts.

Förbundets medlemsavgifter är indrivningsbara då de förfaller.

7 § Medlemsföreningens skyldighet är att

1. regelbundet betala sin medlemsavgift åt förbundet enligt förbundsmötets beslut

2. omedelbart, men åtminstone alltid senast den 15 december, meddela det antal medlemsavgifter som det fastställt åt förbundet på sitt höstmöte

3. omedelbart meddela åt förbundet om ändringar som gäller föreningens stadgar och funktionärer

4. skicka åt förbundet föreningens verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse efter att de blivit färdiga

5. meddela varje år i januari vilka den har utsett som sina representanter samt deras suppleanter på förbundsmöten under verksamhetsåret

6. bland annat följa bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning i sin verksamhet, särskilt då de behandlar sitt medlemsregister och personuppgifter.

8 § Förbundets hedersmedlem och stödmedlem
Förbundsmötet kan på förslag av styrelsen kalla en person som mycket påtagligt har främjat eller understött uppfyllandet av förbundets ändamål. Vilken som helst fysisk person eller juridisk person som stöder förbundets verksamhet kan bli stödmedlem.

4. Organ

9 § Förbundsmötet är förbundets beslutande organ och styrelsen dess verkställande organ. Förbundet har i sin tjänst en verksamhetsledare och ett behövligt antal andra funktionärer.

5. Förbundsmöten

10 § Förbundet ordnar årligen två ordinarie förbundsmöten: förbundets vårmöte i mars–maj och höstmötet i november–december.

Medlemsföreningarna skall skriftligen delges ett förhandsmeddelande om plats och tid för ordinarie förbundsmötet senast 40 dagar före mötet.

Möteskallelse till ett ordinarie förbundsmöte ska skickas skriftligen till medlemsföreningar och personmedlemmar senast 10 dagar före mötet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på förbundsmötet.

Om medlemsföreningen önskar att ett ärende ska behandlas på ett ordinarie förbundsmöte, ska den lämna ett skriftligt förslag med motivering om detta åt styrelsen. Förslaget ska lämnas in hos styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet.

Förbundsmötet kan ta upp till behandling ett sådant styrelseförslag som inte nämns i möteskallelsen med beaktande av bestämmelserna i 24 § föreningslagen.

På förbundsmötet har medlemsföreningar en representant för varje påbörjat sextiotal ordinarie medlemmar som varit medlemmar den 1 januari. Ordinarie medlemmar är medlemmar som betalar medlemsavgift samt medlemmar som på giltiga grunder befriats från medlemsavgiften.

Medlemsföreningarna ska i januari varje kalenderår meddela åt förbundet sina förbundsmötesrepresentanter för verksamhetsåret. De representanter som medlemsföreningen meddelat på detta sätt har rätt att föra talan och använda rösträtt.

Vid behov kan man ordna extra förbundsmöten på styrelsens kallelse eller då mötet själv så beslutar.

Ett extra förbundsmöte ska sammankallas om minst 1/4 av medlemsföreningarna skriftligen begär detta av styrelsen för att behandla ett ärende som de meddelat.

Möteskallelse till ett extra förbundsmöte ska skickas skriftligen till medlemsföreningar och personmedlemmar senast 5 dagar före mötet.

Förbundets styrelsemedlemmar, revisorer och förbundets funktionärer har rätt att yttra sig på förbundsmöten.

Om styrelsen så beslutar kan förbundsmöten delta även med hjälp av teleförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

11 § På förbundets höstmöte

1. godkänns verksamhetsplanen för följande år

2. fastställs storleken på följande års medlemsavgift och sättet att ta ut den samt budget

3. fastställs arvoden för förbundets ordförande samt medlemmar i styrelsen och andra organ

4. väljs vartannat år en ordförande och två vice ordförande åt förbundet

5. väljs styrelsens övriga ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter

6. två revisorer ska väljas eller en revisor och en verksamhetsgranskare för att granska räkenskaperna för följande kalenderår. Dessutom ska två revisorssuppleanter eller en revisorssuppleant och en suppleant för verksamhetsgranskare väljas. Alternativt kan ett revisionssamfund väljas för att granska räkenskaperna.

7. beslutas om övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen och som styrelsen lagt fram.

Den som väljs till ordförande ska få en absolut majoritet av de givna rösterna för att bli vald. Om ingen kandidat får den förutsatta majoriteten förrättas en andra omröstning mellan de två kandidater som fått mest röster. Ordförandens mandatperiod är två kalenderår. Samma person kan väljas till ordförande för högst två mandatperioder.

Vid val av vice ordförande kan varje röstberättigad rösta på högst två kandidater. De två kandidater som får mest röster blir valda till vice ordförande. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning.

Styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter väljs i förbundsmötet utifrån valutskottets förslag. Om förbundsmötet inte kan välja styrelsemedlemmar och suppleanter utifrån valutskottets förslag, väljs styrelsemedlemmarna och suppleanterna med ett personligt, proportionellt listval enligt 29 § 3 mom. 2 punkt i föreningslagen. Förbundsmötet fastställer en separat arbetsordning för val och omröstningar.

12 § På förbundets vårmöte

1. presenteras styrelsens berättelse om förbundets verksamhet för föregående kalenderår

2. fastställs bokslutet, behandlas revisorernas utlåtande och beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

3. tillsätts ett valutskott för att förbereda de val som förrättas på förbundets höstmöte

4. beslutas om övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen och som styrelsen lagt fram.

6. Styrelsen

13 § Till styrelsen hör ordförande, två vice ordförande och åtta andra ordinarier medlemmar. Styrelsemedlemmar ska vara ordinarie medlemmar i förbundet. Varje ordinarie medlem förutom ordföranden och vice ordförandena ska ha en personlig suppleant.

Verksamhetsperioden för styrelsens övriga medlemmar, förutom ordförandena och vice ordförandena, är ett kalenderår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han eller hon är förhindrad på kallelse av en av vice ordförandena. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller en av vice ordförandena samt minst hälften av medlemmarna är närvarande.

14 § Kallelse till styrelsemöten ska sändas minsta sju dagar före mötet. I brådskande ärenden ska kallelsen sändas minst en dag före mötet.

Styrelsen kan vid behov också sammanträda elektroniskt eller i ett e-postmöte eller ett annat motsvarande distansmöte.

15 § Styrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet och sköta frågor som gäller förbundet enligt förbundsmötets beslut och dessa stadgar. Styrelsens uppgift är

1. anställa förbundets funktionärer i ett anställningsförhållande och besluta om deras uppsägning, övervaka deras verksamhet samt fastställa deras löner

2. tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som behövs för att stöda styrelsen

3. sammankalla förbundsmöten och bereda de ärenden som behandlas på dem

4. verkställa förbundsmötets beslut

5. förvalta förbundets tillgångar

6. besluta om försäljning, byte eller inteckning av förbundets egendom

7. kära och svara på förbundets vägnar

8. besluta om förbundets representation i olika arbetsgrupper, styrelser och kommittéer

9. besluta om godkännande eller förkastande av förhandlingsresultat, såsom kollektivavtal och motsvarande avtal, som gäller förbundets medlemskår

10. beslutar om att inleda, avbryta och avsluta en arbetskonflikt

11. vidta andra åtgärder för att främja förbundets syfte.

Styrelsen har rätt att dela ut priser och stipendier.

7. Förbundets namnteckning

16 § Förbundets namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller ordförande eller vice ordförande tillsammans med verksamhetsledaren eller ekonomichefen. Styrelsen kan bestämma att verksamhetsledaren tecknar förbundets namn ensam.

8. Konton och revision

17 § Förbundets räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet ska läggas fram åt revisorerna senast i februari. Revisorerna ska lämna sitt utlåtande om det åt förbundets vårmöte.

9. Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen

18 § En ändring av dessa stadgar förutsätter 3/4 av de givna rösterna på ett förbundsmöte. Ett ärende som gäller ändring av stadgar får inte tas upp för behandling på ett möte, om en stadgeändring inte nämns i möteskallelsen och om ändringsförslaget inte har bifogats till möteskallelsen eller föredragningslistan.

19 § Vid upplösning av förbundet fördelas förbundets tillgångar mellan medlemsföreningarna i den proportion som de har betalat medlemsavgift åt förbundet under det kalenderår som föregår upplösningen.