Arbetstid och frånvaro på universitetet

Arbetstid

Universitetens undervisnings- och forskningspersonal

Enligt det allmänna kollektivavtalet för universiteten är den årliga arbetstiden för universitetens undervisnings- och forskningspersonal 1 624 timmar. Arbetstagaren svarar för sin egen arbetstid och att den används för uppgifter i arbetsplanen. Vid behov granskar arbetstagaren och chefen under läsåret hur arbetsplanen verkställs och arbetsresultatet inom ramen för totalarbetstiden.

Varje arbetstagare gör årligen i samarbete med sin chef upp en arbetsplan. Då arbetsplanen görs upp beaktas personens deltagande i undervisningen, forskningsverksamheten och övriga uppgifter. Man strävar efter att enhetens arbetsplaner jämkas samman så, att var och en i tur och ordning befrias från undervisning och administrativa uppgifter för att få möjlighet till en fri forskningsperiod.

I arbetsplanen ska man beakta sådana längre frånvaroperioder, såsom familjeledigheter, som har väsentlig betydelse för innehållet i arbetsplanen. Efter en längre tids frånvaro betraktas uppfyllandet av arbetsplanen före frånvaron och nödvändiga ändringar i arbetsplanen görs. Om man under läsåret avtalar om en sådan ny uppgift, som inte kan anses höra till arbetsplanenliga uppgiftshelheter, ska arbetsplanen i detta avseende ändras.

Övrig expert- och stödpersonal

Den ordinarie arbetstiden är i genomsnitt högst 7 timmar 21 minuter per dygn och 36 timmar 45 minuter per vecka.

Semester

Universitetens övriga expert- och stödpersonal

Beräkningsgrunder för semester enligt anställningens längd finns i det allmänna kollektivavtalet för universiteten: Kapitel 2 Bestämmelser om semester

Bestämmelserna om semester tillämpas enbart i fråga om semesterpremien för personer, som följer bestämmelserna om arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal. Semesterpremie betalas i samband med lönen i juli. Semesterpremien bestäms enligt lön för den uppgift där personen i fråga är i juni.

Semesterpremiens storlek

Semesterpremien för arbetstagare med månadslön är:

 • 4 procent av månadslönen den månad som föregår utbetalningen av semesterpremien multiplicerad med antalet fulla semesterkvalifikationsmånader om arbetstagaren vid utgången av kvalifikationsåret har tjänstgjort oavbrutet hos nuvarande arbetsgivare eller i ett annat universitet i mindre än ett år
 • 5 procent av månadslönen den månad som föregår utbetalningen av semesterpremien multiplicerad med antalet fulla semesterkvalifikationsmånader om arbetstagaren före utgången av mars månad under semesteråret har tjänstgjort oavbrutet hos samma arbetsgivare, i annat finländskt universitet eller i forskningsanstalt jämförbar med universitet eller i universitetssjukhus, i minst ett år
 • 6 procent av månadslönen den månad som föregår utbetalningen av semesterpremien multiplicerad med antalet fulla semesterkvalifikationsmånader om arbetstagaren före semesterperiodens början (senast 31 maj) har en till semester berättigande tjänstgöringstid på sammanlagt minst femton år
 • Semesterpremien betalas i juli, om inte något annat har avtalats lokalt om semesterpremien, såsom i Tammerfors

Då man räknar ut tjänstetiden på 15 år beaktas tjänstgöring i huvudsyssla:

 1. i arbetsgivaruniversitetet,
 2. i annat finländskt universitet,
 3. i finska statens tjänst, dock inte beväringstjänst eller civiltjänst, tid i krishanterings- och fredsbevararuppdrag eller arbetsbefrielse i annat fall än sjukfrånvaro liksom inte heller familjeledigheter avsedda i § 1, 4 kap. i arbetsavtalslagen och
 4. tjänstgöring hos arbetsgivare i Finland eller utomlands till den del uppgifterna är av väsentlig nytta för arbetstagarens arbetsuppgifter.

Arbetstagaren ska i början av sin anställning redogöra för sin tidigare arbetserfarenhet som han eller hon vill ska beaktas vid beviljande av semesterförmåner.

Ändring i kollektivavtalet i fråga om semesterpremier från 1.8.2022

När ett anställningsförhållande upphör betalas semesterpremie för alla de semesterdagar som arbetstagaren har tjänat in fram till anställningsförhållandets upphörande och som han eller hon inte har fått semesterpremie för, om anställningsförhållandet upphör av orsaker som inte beror på arbetstagaren. Av semesterpremien betalas vid anställningens upphörande endast hälften, om anställningen upphör på grund av att:

 • arbetstagaren själv häver arbetsavtalet under prövotiden
 • arbetstagaren själv säger upp sig av annan anledning än pensionering
 • arbetsavtalet anses vara hävt (arbetsavtalslagen 8:3 §) eller
 • arbetsavtalet hävs eller sägs upp på grunder som har samband med arbetstagarens person (arbetsavtalslagen 7:1–2 §, arbetsavtalslagen 8:1 §), dock inte om uppsägningsgrunden är en väsentlig och långvarig minskning av arbetstagarens arbetsförmåga (arbetsavtalslagen 7:2 § 2 mom. 1 punkten).

Exempel 1:

Semesterpremien betalas i juli, arbetstagaren säger upp sig i augusti. Semesterpremie har intjänats för fyra månader, semesterpremien minskar med 50 procent.

Exempel 2:

Semesterpremien betalas i juli, arbetstagaren säger upp sig i juni. Semesterpremie har intjänats för 11 månader. Semesterpremien minskar med 50 procent.

Tidpunkten för uppsägningen påverkar väsentligt beloppet på minskningen av semesterpremien.

Observera att när ett anställningsförhållande för viss tid upphör normalt (utan uppsägning) minskar semesterpremien inte.


Ändring i kollektivavtalet i fråga om familjeledigheter från 1.8.2022

De nya bestämmelser om familjeledigheter som träder i kraft 1.8.2022 tillämpas på de arbetstagare som även omfattas av sjukförsäkringslagens ändringar gällande familjeledigheter, som träder i kraft 1.8.2022. Ifall man på arbetstagaren tillämpar de bestämmelser om familjeledigheter i sjukförsäkringslagen som gällde 31.7.2022 iakttas i anställningsförhållandet de gamla kollektivavtalsskrivningarna.

Föräldradagpenning betalas i enlighet med den nya lagen om den beräknade tidpunkten för födelsen infaller tidigast 4.9.2022.

Ny ändring i kollektivavtalet från och med 1.8: Lön för graviditets- och föräldraledighet

Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till graviditetspenning betalas lön enligt kollektivavtalet under 40 vardagar från graviditetspenningperiodens början. Dessutom betalas till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till föräldrapenning lön enligt kollektivavtalet under föräldraledighetens 32 första vardagar.

Med andra ord kan den födande föräldern som är anställd vid ett universitet få sammanlagt 72 dagar (40+32) avlönad familjeledighet, och den andra föräldern som är anställd vid ett universitet kan få 32 dagar avlönad familjeledighet.

Förutsättningen för lön för graviditets- och föräldraledighet är att arbetstagarens anställningsförhållande har fortgått oavbrutet i minst tre månader omedelbart innan graviditets- eller föräldraledigheten inleds. Anställningen anses vara fortlöpande om den varat i samma arbetsgivaruniversitet, annat inhemskt universitet, med detta likställd forskningsanstalt eller universitetssjukhus med ett avbrott på högst 30 kalenderdagar eller en kalendermånad.

Sjukfrånvaro

Arbetstagare har rätt till sjukfrånvaro, om han eller hon på grund av arbetsoförmåga till följd av styrkt sjukdom, lyte eller skada är förhindrad att sköta sina uppgifter. Arbetsgivaren ska omedelbart meddelas om detta.

Sjukfrånvaro med lön bestäms enligt följande:

Anställningens längd  Maximilängden för avlönad sjuktid 
under 1 månad 1 + 9 vardagar, 50 % av lönen
1 månad–under 1 år 40 kalenderdagar per år och därefter 75 % av lönen, dock för högst 365 kalenderdagar
1 år–under 5 år 50 kalenderdagar per år och därefter 75 % av lönen, dock för högst 365 kalenderdagar
5 år– 60 kalenderdagar per år och därefter 75 % av lönen, dock för högst 365 kalenderdagar

Om en arbetstagare övergår från anställning vid ett universitet till ett annat universitet eller en forskningsinrättning som kan jämföras med ett universitet eller ett universitetssjukhus, beaktas i anställningens längd vid beräkning av avlönad sjuktid ovan nämnda tidigare arbetserfarenhet.

Annan frånvaro

Lediga dagar med lön:

 • 50- och 60-årsdag
 • egen vigseldag och dag för registrering av partnerskap
 • en nära anhörigs begravningsdag
 • högst en dag på grund av en familjemedlems dödsfall
 • dagen för en annan familjemedlems än ett under 10-årigt barns eller ett handikappat barns insjuknande, om frånvaron är nödvändig för ordnandet av vård eller för vård av den insjuknade
 • uppbådsdag