Apurahat

Työn luonne

Apurahalla työskentelevällä tutkijalla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon tai tutkimuslaitokseen eikä rahoituksen myöntäjään. Häneltä puuttuvat monet työsuhteeseen kuuluvat edut, mutta myös velvollisuudet. Vaikka apurahan myöntäjälle usein annetaan selvitys apurahan käytöstä työskentelyn jälkeen, on apurahalla tehty työ itsessään vastikkeetonta. Työtä tai työaikaa ei johdeta eikä valvota.

Apurahakaudella voi tehdä vähäisessä määrin palkkatyötä, esimerkiksi tuntiopetusta.

Liiton jäseneksi

Apurahakauden aikana voi liittyä Tieteentekijöiden jäseneksi ja saada käyttöönsä jäsenetumme. Jäsenvakuutukset, vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus, ovat apurahalla työskentelevällä voimassa jatkuvasti myös työhön liittyvillä matkoilla.

Vakuutukset

Apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutuksen perustana olevan työtulon mukaan määräytyvät kaikki vakuutuksen tuomat etuudet, ja se saattaa vaikuttaa myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamiin etuuksiin.

Tieteentekijöiden jäsenvakuutukset – vapaa-ajan matkustaja- sekä tapaturmavakuutukset – ovat voimassa apurahalla työskentelevillä koko ajan, myös mm. työmatkoilla, kun he eivät ole vakuutettuja minkään työnantajan toimesta. Ks. tarkemmat vakuutusehdot  www.turva.fi/tieteentekijat.

Sosiaaliturva

Työttömyyskassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin. On kuitenkin huomioitava, että ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehto on vähintään 26 viikkoa työtä ja jäsenyyttä työttömyyskassassa 28 kuukauden tarkastelujaksolla ennen työttömyyden alkamista. Työskentelyn ei siis tarvitse olla yhtäjaksoista. Työssäoloehtoa kerryttävät kalenteriviikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia (tai vähintään 8 tuntia opetusta).

Apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa. Apurahakaudet eivät kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa, joten kassasta ei kannata erota apurahakausien aikana.

Muu kuin opiskelua tai väitöskirjaa varten saatu apuraha otetaan tulona huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

Kaikki apurahat ovat asumistuessa ja toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa.

Jatko-opintoja apurahalla suorittava tutkija voi olla oikeutettu opintotukeen.

Verotus

Säätiöiltä, yliopistoilta ja muilta yksityisiltä yhteisöiltä saatujen apurahojen määrä voi ylittää verottoman apurahan rajan, jolloin verottoman apurahan ylittävästä osuudesta maksetaan jäännösveroa. Verottaja saa tiedot maksetuista apurahoista yleensä suoraan säätiöiltä. Lisätietoja apurahojen ja stipendien verotuksesta löydät verottajan verkkosivuilta. Tutustu myös Acatiimin veroliitteeseen.

Apurahalla ulkomaille

Ulkomailla Suomesta myönnetyllä apurahalla työskentelevä tutkija voi tietyin ehdoin kuulua Suomen sosiaaliturvaan, eikä hänen kannata lähtiessään erota liiton tai työttömyyskassan jäsenyydestä. Ulkomaille lähdöstä on kuitenkin hyvä ilmoittaa etukäteen Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan, jolloin ulkomaan työskentelystä aiheutuvat kulut otetaan huomioon MYEL-vakuutusmaksua määritettäessä.

Hyödyllistä luettavaa

Lisätietoa apurahalla työskentelevän asemasta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta on Tieteentekijöiden liiton Apurahatutkijan tietopaketti -oppaassa, jonka päivitetty versio ilmestyi syksyllä 2017.

Apurahatutkijan oikeudet ja velvollisuudet -videoluento, TJS Opintokeskus/Elina Katainen (2017).

Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja työtapaturmavakuuttamisen hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivulla on hyödyllistä tietoa apurahan hakijalle ja saajalle.

Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurorassa on noin 400 kotimaisen rahoittajan tiedot.

 

Jäikö sinulla kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen työskentelyyn apurahalla, voit olla yhteydessä liiton yhdistyskoordinaattori Miia Ijäs-Idroboon (ks. yhteystiedot).