Miten toimin irtisanomistilanteessa?

Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten toimia, kun sinua ollaan irtisanomassa tai kun sinut on jo irtisanottu.

Irtisanominen voi tapahtua kahdella perusteella: joko tuotannollis-taloudellisilla eli ns. tuta-perusteilla tai yksittäiseen työntekijään liittyvällä henkilöperusteella.

Tuotannollis-taloudelliseen syyhyn perustuva irtisanominen tapahtuu yleensä yt-menettelyn seurauksena.

Henkilöperusteinen irtisanominen edellyttää, että työntekijälle on annettu ennen irtisanomista varoitus. Riippumatta siitä, kumpaan vaihtoehtoon irtisanominen perustuu, noudata seuraavia ohjeita.

Ollaanko sinua irtisanomassa?

Neuvojen saamiseksi ota liittoon yhteys pikimmiten kuultuasi irtisanomisuhasta.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää sinulle tilaisuus tulla kuulluksi irtisanomisesta. Kuulemistilaisuuteen kannattaa ottaa luottamusmies tai muu avustaja mukaan tueksi. Jos saat kutsun kuulemistilaisuuteen, kannattaa olla yhteydessä liiton lakimieheen ja selvittää oma tilanne.

Myös tuta-tilanteessa työnantajan on selvitettävä irtisanomisen perusteet ja mahdolliset irtisanomisen vaihtoehdot. Irtisanomisilmoitus tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa sinulle henkilökohtaisesti. Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada irtisanomisperusteet ja tieto työsuhteen päättymispäivästä kirjallisessa muodossa.

Älä allekirjoita mitään asiakirjoja, kuten sopimuksia, perehtymättä niihin rauhassa ja huolella. Velvollisuutta allekirjoittamiseen ei ole. Omaa irtisanomisilmoitusta tai muita tiedoksiantoja ei ole pakollista allekirjoittaa. Irtisanomisilmoitusta ei kannata allekirjoittaa varsinkaan, jos siihen on lisätty mitään ehtoja, kuten että luovut oikeudestasi riitauttaa irtisanominen.

Tarkista irtisanomisaika. Työsuhde jatkuu tavanomaiseen tapaan irtisanomisajan, ja sen ajalta tulee saada normaalipalkka. Joissakin tapauksissa sovitaan, ettei työntekijällä ole työntekovelvollisuutta irtisanomisajalla. Palkka on kuitenkin maksettava myös tällaiselta ajalta.

Onko sinut jo irtisanottu?

Ota liittoon yhteys tilanteesi ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi. Toimita mielellään kirjallisesti tarkka selostus tilanteestasi ja irtisanomisen perusteista.

Jos tarvitset äkillisessä kriisitilanteessa keskusteluapua, ota yhteyttä työterveydenhuoltoon. Työterveyspalveluja on mahdollista käyttää myös irtisanomisaikana.

Lisäksi, jos sinut on irtisanottu tuta-perusteilla, sinulla on tietyin edellytyksin oikeus hyödyntää työterveyspalveluja kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Tällöin edellytetään, että työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja että olet ollut työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ennen työsuhteen päättymistä.

Ilmoittaudu viipymättä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Työttömyyspäivärahaa voi saada vain sellaiselta ajalta, jona kokoaikatyön haku TE-toimistossa on voimassa. Muista noudattaa TE-toimiston ohjeistuksia ja pitää työnhaku voimassa. TE-toimisto selvittää tilanteesi ja antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon etuusoikeudestasi. Jos sinut on valittu irtisanottavaksi yt-neuvottelujen jälkeen ja olet ottanut vastaan irtisanomispaketin, sinulle ei tule asettaa karenssia. Irtisanomispaketin hyväksymisestä voi seurata karenssi vain, jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ottamaan irtisanomispaketin. Liitto voi auttaa valituksen tekemisessä, jos saat etuusoikeudesta kielteisen päätöksen.

Irtisanomispaketti voi olla työttömyysturvassa niin sanottua jaksotettavaa tuloa, joka vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen. Vaikka sinulle ei maksettaisi jaksotuksen ajalta ansiopäivärahaa, pidä silti työnhaku TE-toimistossa voimassa! Jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, menetät kertyneen työssäoloehdon ja oikeuden ansiopäivärahaan.

Työttömyysturva-asioissa voit tarvittaessa olla yhteydessä suoraan TE-toimistoon sekä ansiopäivärahan maksajaan eli Opettajien työttömyyskassaan.