Palkkiosuositus 2023

Alla esitellyt palkkiosuositukset koskevat sellaisia työtehtäviä ja toimeksiantoja, jotka eivät sisälly tieteentekijän hoitamaan toimeen tai virkaan, ja jotka usein tehdään työsuhteen ulkopuolella.

Tieteentekijän elanto koostuu monista erillisistä tulonlähteistä. Palkkatulon, apurahan tai jonkin muun rahallisen korvauksen lisäksi tieteentekijä saa lisäansioita esimerkiksi opetuksesta, kirjoituspalkkioista ja erilaisista julkisista esiintymisistä. Monen tieteentekijän kokonaisansionmuodostuksessa muiden kuin työsuhteesta saatavien palkkatulojen merkitys on huomattava.

Pääperiaatteena on hyvä mieltää, että niissä tapauksissa, kun työnantaja myy työsuhteessa olevan tieteentekijän osaamista, tulee kyseisten tehtävien olla osa työsuunnitelmaa. Esimerkiksi yliopistolla työsuhteessa olevilla myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus (YVV) tulisi olla kirjattuna osaksi työsuunnitelmaa. Samalla työsuhteessa olevan tieteentekijän tulee saada organisaatioltaan ohjeet ja tuki hankkeiden kokonaiskustannusmallin huomioimiseen.

Sen sijaan niiden tehtävien ja toimeksiantojen osalta, joita tieteentekijä tekee työsuhteen ulkopuolella, voidaan noudattaa tai soveltaa tässä esiteltäviä palkkiosuosituksia. Alla esitellyt suositukset edustavat vähimmäistasoa, jotka auttavat arvioimaan omaa palkkiopyyntöä. Palkkiopyynnön muotoilussa onkin hyvä ottaa huomioon muun muassa oma koulutustaso ja kertynyt kokemus asiantuntijana, mutta myös esimerkiksi esiintymisten mahdollinen tallentaminen.

Koska apurahalla työskentely ei muodosta työsuhdetta yliopistoon, tutkimuslaitokseen tai rahoituksen myöntäjään, tulee apurahalla työskentelevän tieteentekijän saada tutkimustyön ulkopuolisista tai sen ohella tehtävistä asiantuntijatehtävistä, kuten konsultoinnista tai mediaesiintymisistä, erillinen palkkio.

Palkkiot ovat usein neuvoteltavia asioita

Palkkiosuosituksen lähtökohta on, että tieteentekijä – myös nuorempi tutkija − on kirjoittaessaan, julkisesti esiintyessään ja tietoa tuottaessaan aina oman alansa erityisasiantuntija. Osaamistaan ei kannata myydä polkuhintaan tai korvauksetta. Onkin hyvä muistaa, että kunnollisen palkkion pyytäminen edistää myös muiden tieteentekijöiden ja eri tavoin itsensä työllistävien asemaa.

Esitelmän, kirjoituksen tai muun asiantuntijatyön tilaajalla on niin ikään merkitystä palkkiopyyntöä muotoillessa. Joillakin organisaatioilla on hyvin vakiintuneet palkkiokäytänteet, joista on vaikeampi neuvotella yksilöllisesti. Lisäksi tilaajien maksukyky vaihtelee.

Esimerkiksi pieniä kyläyhdistyksiä ei voi laskuttaa samalla tavoin kuin julkisen sektorin toimijoita, yrityksiä tai ammattiliittoa. Yleisesti ottaen työsuhteen ulkopuolella tehtävistä toimeksiannoista ja niistä maksettavista korvauksista kuitenkin aina neuvotellaan ja sovitaan erikseen.

Lähtökohtaisesti tuntihinnalla tehtävälle työlle on työajaksi hyvä määritellä vähintään kolme laskutettavaa tuntia, vaikka esiintyminen tai vastaava olisi tätä lyhyempi. Tällöin tehtävästä maksettavassa korvauksessa otetaan huomioon myös tehtävän vaatima valmisteluaika.

Esitelmänpitäjän, kouluttajan tai muun vastaavan asiantuntijan tulee saada matka- ja päivärahat normaalin verohallinnon vahvistaman päivärahakäytännön mukaisesti. Hänelle kuuluu myös perumisturva ja kohtuullinen palkkio jo tehdystä työstä niissä tapauksissa, kun esiintyminen peruuntuu esiintyjästä riippumattomista syistä.

Tieteentekijän tekijänoikeudet ovat palkkioiden tapaan ajankohtainen asia. Ne voivat koskea tekstiä, esiintymistä tai tekstin lainausta.

Tekijänoikeuskysymykset nousevat esiin muun muassa verkko-opetuksessa, luentojen tallentamisessa ja uudelleenkäytössä.


 

Kirjoituspalkkiot

Yleistajuisen tekstin, pyydetyn tietokirja-artikkelin, sanomalehtikirjoituksen tai vastaavan tekstin, jonka aihe, pituus, määräaika ynnä muut seikat on määritelty tarkasti, vähimmäispalkkio kokeneelle asiantuntijalle on 200 euroa liuskalta, yhdestä kirjoituksesta kuitenkin vähintään 822 euroa.

Jos palkkio määrittyy kirjoituksen pituuden mukaan, korvauksen tulisi olla vähintään 152 euroa liuskalta. Liuskalla tarkoitetaan tässä n. 2 200 merkkiä (välilyönteineen) tai noin 28–30 riviä tekstiä.

Kun laaditaan lyhennelmiä tai arvioita tieteellisistä teoksista ja muista julkaisuista, on palkkion määrittelyssä otettava huomioon myös arvioinnin kohteena olevan julkaisun laajuus ja laatu.

Tieteellisen tekstin laatiminen on yleistajuista tekstiä vaativampaa ja vie usein enemmän aikaa, mikä on hyvä huomioida kirjoituspalkkiossa. Tieteellisen tekstin palkkiomäärittelyssä yllä esitetyt yleistajuisen tekstin liuskahinnat voi esimerkiksi kertoa kahdella.

Tilaustutkimukset ja selvitykset

Ministeriöt tilaavat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) lisäksi paljon esiselvityksiä lainsäädäntöhankkeisiin, raportteja, tilannekatsauksia sekä teettävät yhteenvetoanalyyseja erilaisista tietokannoista. Myös kunnat, kaupungit, virastot ja järjestöt teettävät paljon selvitystöitä oman päätöksentekonsa tueksi. Muun muassa Helsingin kaupunki käyttää laajasti tutkijoiden asiantuntemusta ja Akava Works tilaa jatkuvasti tutkijoilta selvityksiä erilaisista työelämään liittyvistä kysymyksistä.

Jotkut toimeksiannot ovat kiireellisempiä kuin toiset, mikä kannattaa ottaa huomioon palkkiopyynnössä. Palkkiopyynnössä on syytä ottaa huomioon aikataulun lisäksi myös aineiston laajuus, sen keräämisen tai koostamisen vaatima työmäärä, monikielisyys tai kansainvälisen vertailuaineiston kerääminen, ajankäyttö esimerkiksi mahdollisten haastattelujen teossa, sekä lopullisen raportin laajuustoive.

Tilaustutkimukset ja selvitykset olisi parasta tehdä työsuhteessa esim. kuukausipalkalla, jolloin kohtuullinen kuukausipalkka asiantuntijatyöstä on 3 500 eurosta ylöspäin. Työsuhteessa palkkaan sisältyvät työnantajan huolehtimat sivukulut.

Jos työn tekee työsuhteen ulkopuolella tuntityönä, tulee ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle (maisteri tai vastaava) maksaa vähintään 45,50 € tunnilta. Tohtorintutkinnon suorittaneen palkkiopyyntö on hyvä määritellä vähintään kaksinkertaiseksi maisterin palkkiotasoon verrattuna, ja dosentin palkkiopyyntö kaksinkertaiseksi tohtorin vähimmäispalkkiotasoon verrattuna.

Tällöin työn tuntihinnaksi eri koulutus- ja kokemusasteella voidaan asettaa seuraavat vähimmäistasot:

Koulutustaso Maisteri Tohtori Dosentti
Työn tuntihinta (alk.) 45,50 € 91 € 182 €

Vaihtoehtoisesti työn tuntihinnan voi määritellä myös jakamalla oman kuukausipalkkansa tai vastaavan tasoisesta tehtävästä työsuhteessa maksettavan kuukausipalkan 100:lla. Tässäkin tapauksessa palkkion tulisi kuitenkin noudattaa yllä esitettyjä vähimmäistasoja eri koulutus- ja kokemusasteilla.

Lähtökohtaisesti tuntihinnalla tehtävälle työlle on työajaksi hyvä määritellä vähintään kolme laskutettavaa tuntia, vaikka esiintyminen tai vastaava olisi tätä lyhyempi. Tällöin tehtävästä maksettavassa korvauksessa otetaan huomioon myös tehtävän vaatima valmisteluaika.

Jos asiantuntija tai toimeksisaaja maksaa itse tyypilliset työsuhteen sivukulut, kuten verot sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut, on tämä otettava huomioon palkkiopyynnössä. Kyseisten kulujen osalta palkkiopyyntöä tulee korottaa vähintään 20 %.

Kaikki tilaustutkimus- ja selvityspalkkiot sovitaan sopimusta tehtäessä. Esimerkiksi ministeriöiden tai järjestöjen palkkioille ei tätä kirjoittaessa ole yhtenäistä linjaa.  Palkkiopyyntöön vaikuttaa myös käytettävissä oleva työaika ja työn laajuus. Järkevää on pyytää riittävän korkea palkkio ja neuvotella siitä tarvittaessa.

Asiantuntijalausunnot Eduskunnalle

Tieteelliselle tai muulle erityisasiantuntijalle maksetaan Eduskunnassa valiokunnalle annetusta kirjallisesta lausunnosta kohtuullinen palkkio laskun perusteella. Palkkiota ei makseta virkamiehelle, jota kuullaan asiantuntijana virkansa puolesta, eikä sellaiselle asiantuntijalle, jota kuullaan jonkin järjestön tai muun yhteisön edustajana. Palkkion suuruus on tällä hetkellä tohtorintutkinnon suorittaneille 830 euroa ja muille 755 euroa.

Palkkio voidaan maksaa valiokunnan sihteerin asiatarkistuksen perusteella puolitoista tai kaksinkertaisena esim. tapauksessa, jossa lausunnon kohteena on poikkeuksellisen laaja tai erityisen vaativa asia. Palkkioita maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa palkanmaksuaikataulun mukaisesti.

Valiokunnan kokoukseen kutsutulle asiantuntijalle maksetaan pyynnöstä matka- ja majoituskustannusten korvaus. Valiokuntakanslian sihteerin asiatarkastama matkalasku toimitetaan taloushallintoon.

Lisätietoja on löydettävissä Eduskunnan verkkosivulta.

Asiantuntijan palkkio oikeudessa

Lain mukaan kaikille todistajille korvataan pyynnöstä matka- ja toimeentulokustannukset sekä todistamisesta aiheutuvat taloudelliset menetykset. Myös päivärahaa sekä tietyissä tapauksissa ja tiettyyn rajaan asti yöpymiskustannuksia saatetaan korvata.

Asiantuntijana oikeuteen kutsutulla todistajalla on lisäksi oikeus saada kohtuullinen palkkio (ks. tavallisen todistajan ja asiantuntijan erosta tarkemmin Rikosuhripäivystyksen ohjeesta).

Yllä suositeltuja luento- ja kirjoituspalkkioita voi soveltaa toimiessa asiantuntijatodistajana oikeudessa. Asiantuntijatodistus voi olla kirjallinen tai suullinen lausunto. Palkkion maksamisesta vastaa se, joka asiantuntijan on kutsunut. Syyttäjän todistajille maksetaan yleensä vakiokorvaus, jolloin neuvotteluvaraa ei ole. Jos toimii asiantuntijatodistajana asianosaisen kutsumana, lähtökohtana on yhdessä sopiminen (silloin, kun kuluja ei maksa julkinen oikeusapu). Tieteentekijät suosittelee vähimmäispalkkioksi maisterille 45,50 €, tohtorille 91 € ja dosentille 182 € tunnilta. Tunteihin lasketaan mukaan kaikki valmisteluun ja lausunnon antamiseen kuluva aika. Jos oma asiantuntemus on erityisen harvinaista, sen perusteella palkkiopyynnön voi kertoa esimerkiksi kahdella tai kolmella.

Tekijänpalkkiot

Tekijänpalkkio sidotaan tavallisesti kustantajan saamaan arvonlisäverottomaan myyntituloon eli tekijä saa tietyn ennalta määritellyn prosenttiosuuden tulosta.
Ks. tarkemmin Suomen tietokirjailijat ry:n kustannussopimussuositusta.

Oletko jo  Suomen Tietokirjailijat ry:n  jäsen?
Jäsenkriteerinä on yksi tai useampi tietokirja, oppikirja tai muuten julkaistu tietoteos, joka vastaa laajuudeltaan noin 200 painosivua. Jäsenmaksu on 81 euroa (2023) vuodessa ja vastineeksi saa mm. neuvoja kustannussopimus- ja tekijänoikeusasioissa sekä tietokirjoittamista tukevaa koulutusta, tilaisuuksia ja jäsentapaamisia. Tietokirjailijat ry jakaa myös apurahoja.

Esitelmäpalkkiot

Jos esitelmäpalkkioita ei ole vahvistettu ennalta, palkkiopyynnön perusteena voi pitää seuraavia seikkoja:

Esityksen kesto ja valmisteluaika vaikuttavat pyyntöön. Lähtökohtaisesti esitelmän kestoksi on hyvä määritellä vähintään tunti, vaikka esityksen kesto olisi tätä lyhyempi. Alla on sovellettu Akavan käyttämiä kertoimia. Huomioi, että taulukossa on esitetty vain valmisteluajan perustuntikorvaus. Valmistelun lisäksi on muistettava laskuttaa esitelmän pitämiseen kulunut aika (vähintään yksi tunti).

Samasta aiheesta pidettävä esitelmä, tuntia 1 2 3 4
Valmistelukerroin 5 4 3 3
Tunnit, joilta maksetaan perustuntikorvaus 5 8 9 12

Palkkiota voidaan korottaa esimerkiksi silloin, kun esitelmästä tehdään tallenne tai luento tmv. pidetään muulla kuin äidinkielellä:

  • jos esitelmään liittyvä materiaali tai tallenne julkaistaan tilaajan verkkosivuilla, tulee esiintymispalkkiota korottaa vähintään 100 % per materiaalin tai tallenteen käyttökuukausi.
  • jos luento pidetään muulla kuin äidinkielellä, tulee peruspalkkiota korottaa n. 10–20 %.

Mikäli esitelmästä tmv. tehdään tallenne, on sen käyttöajasta ja -tavasta, käyttö- tai säilytyspaikasta (esim. Moodle), sekä siitä maksettavasta erillisestä korvauksesta sovittava selkeästi etukäteen. Vastaavasti, mikäli tallenne luovutetaan pysyvästi, on asiasta sovittava erikseen. Sama koskee myös opetusmateriaaleja.

Perustuntikorvauksen voi laskea jakamalla oman kuukausipalkkansa tai vastaavan tasoisesta tehtävästä työsuhteessa maksettavan kuukausipalkan 100:lla. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle tulee kuitenkin maksaa vähintään 45,50 € tunnilta, tohtorille vastaavasti 91 €/h ja dosentille 182 €/h.

Paneelikeskusteluun osallistumisesta voi pyytää esim. 150–250 € osallistuja- ja työmäärästä riippuen. Paneelikeskustelun puheenjohtajan palkkioksi on hyvä määritellä vähintään 300 euroa työmäärä huomioiden.

Mikäli esiintyminen peruuntuu esiintyjästä riippumattomasta syystä, lähellä sovittua ajankohtaa, jo tehdystä työstä voi pyytää puolikkaan palkkion. Perumisturvasta ja käytänteistä on hyvä sopia jo etukäteen.

Esitelmäpalkkion lisäksi laskutetaan matka- ja päivärahat verohallinnon vahvistaman päivärahakäytännön mukaisesti.

Esimerkki: 

Sinulta tilataan tunnin (tai puolen tunnin) mittainen esitelmä. Esitelmän valmisteluun kuluu viisi tuntia. Laske tällöin ensin oma perustuntikorvauksesi ottaen huomioon koulutus- ja kokemusasteesi (tai vaihtoehtoisesti jaa kuukausipalkkasi sadalla). Palkkion määrä on kuusi kertaa perustuntikorvaus. Tässä tapauksessa palkkiota voi pyytää vähintään:

Maisteri 6 h x 45,50 € = 273 €.

Tohtori 6 h x 91 € = 546 €.

Dosentti 6 h x 182 € = 1092 €.

Jos esitelmän tmv. tallenne julkaistaan tilaajan verkkosivulla, lisää palkkiopyyntöön 100 % per tallenteen käyttökuukausi. Jos pidät esitelmän muulla kuin äidinkielellä, lisää palkkiopyyntöön 10–20 %. Laskuta lisäksi mahdolliset matka- ja päivärahat.

Radio- ja televisioesiintymiset

Radio tai tv-esiintymisestä pyydettävän palkkion lähtökohtana voi pitää Yhtyneet-sopimuksessa määriteltyjä korvauksia. Palkkioita ja työehtoja koskevan Yhtyneet-sopimuksen ovat allekirjoittaneet mm. Yleisradio Oy ja Suomen tietokirjailijat ry. Sopimuksessa määritellään radio‐ ja televisio-ohjelman tekemisestä sekä ohjelmassa esiintymisestä suoritettavat palkkiot.

Yhtyneet-sopimuksen mukaan palkkiota ei makseta esiintyjän vakinaisesti tai tilapäisesti hoitamaan toimeen, virkaan tai tehtävään liittyvistä uutisluonteisina pidettävistä lausunnoista, haastatteluista ja tiedotuksista. Alle on poimittu Yhtyneet-sopimuksesta tieteentekijälle tyypillisiä esiintymisiä.

Audiotyö

Tieteellinen tai kansantajuistieteellinen esitelmä ja kirjojen esittely 5 minuuttiin asti 223,57–272,74 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 19,44–23,72 euroa.

Haastateltava 5 minuuttiin asti 63,01 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 6,54 euroa.

Keskusteluun osallistuja 10 minuuttiin asti 271,59 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 13,99 euroa. Keskusteluun osallistujille maksetaan oheinen palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta.

Audiovisuaalinen työ

Lausunnot ja haastattelut 5 minuuttiin asti 96,11 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 8,83 euroa.

Asiantuntijalausunnot ja esitelmät 5 minuuttiin asti 264,35 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 23,93 euroa. Asiantuntijalausunto edellyttää etukäteen annettua tehtävää, johon vastauksen antaminen vaatii valmistelua ja tutkimista. Asiantuntijana on pidettävä henkilöä, joka ko. alalla on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen kyseessä olevista asioista.

Keskusteluun osallistujat 10 minuuttiin asti 375,95 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 5,90 euroa. Keskusteluun osallistujille maksetaan edellä mainittu palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta ja vähintään 88,89 euroa.

Muut asiantuntijatehtävät

Asiantuntijatyön tai konsultoinnin tuntityön hinta tulisi olla vastaavan tasoisen erityisasiantuntijatyön kuukausipalkka jaettuna 100:lla, tai vähintään edellä esitellyt työn tuntihinnan vähimmäistasot (maisteri 45,50 €/h, tohtori 91 €/h ja dosentti 182 €/h).

Koulutuspalkkiota voi arvioida myös oman kokemuksen, valmistelun määrän ja ryhmän koon mukaan.

Jos saman toimeksiannon parissa toimivia kouluttajia, luennoitsijoita tai muita asiantuntijoita on useampia, ei peruspalkkiota voi jakaa heidän kesken, vaan jokaiselle kouluttajalle tai asiantuntijalle on maksettava heidän työpanostaan vastaava itsenäinen palkkio ottaen huomioon kunkin työn määrä kuten opetustunnit, valmistelukerroin sekä muut mahdolliset tehtävät.

Mikäli luennosta tmv. tehdään tallenne tai opetusmateriaaleja muutoin hyödynnetään laajemmin, on tällaisten tallenteiden tai materiaalien käyttöajasta, käyttötarkoituksesta, tallenteen tai materiaalin julkaisu- tai säilytyspaikasta (esim. Moodle) sekä näihin liittyvästä erillisestä asiantuntijalle maksettavasta korvauksesta sovittava selkeästi etukäteen. Esimerkkinä kohtuullisesta korvauksesta tallenteen tai materiaalin jatkokäytön osalta on peruspalkkion korottaminen vähintään 100 % per materiaalin käyttökuukausi. Tekijä voi sopia halutessaan myös kertakorvauksesta.

Jos asiantuntija tai toimeksisaaja maksaa itse tyypilliset työsuhteen sivukulut, kuten verot sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut, on tämä otettava huomioon palkkiopyynnössä. Kyseisten kulujen osalta palkkiopyyntöä tulee korottaa vähintään 20 %.

Matkakulut

Akavan suosituksen mukaan toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Näihin kuuluvat matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym.