Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Pyrimme edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistoissa ja muilla työpaikoilla, joissa jäsenemme työskentelevät.

Liitto neuvoo ja tiedottaa jäseniään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa, kuten työhönotossa, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä sekä raskaus- ja vanhempainvapaa-asioissa sekä ulkomaalaisten jäsenten kysymyksissä.

Käsitteenä tasa-arvolla voidaan tarkoittaa sekä miehen ja naisen välistä tasa-arvoa tai ihmisten välistä tasa-arvoa laajemminkin. Juridisena käsitteenä tasa-arvolla viitataan käytännössä miehen ja naisen väliseen tasa-arvoon ja lakiin miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta.

Yhdenvertaisuus voi viitata laajempaan käsitteeseen, jolloin puhutaan kaikkien ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta. Juridisena käsitteenä yhdenvertaisuus viittaa yhdenvertaisuuslakiin ja laissa erikseen määriteltyihin syrjintäperusteisiin, joita ovat esimerkiksi ihonväriin, uskontoon, etniseen alkuperään, ikään, terveydentilaan jne. liittyvät seikat.

Myös muissa laeissa on säännöksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tai yleensä syrjintään liittyen. Esimerkiksi työsopimuslaissa on omat säännöksensä. On huomattava, että kaikkien lakien sisältö ei ole keskenään samalla tavalla jäsentynyttä, eivätkä esimerkiksi syrjintäperusteet ole kaikilta osin yhteneviä.

Hyödyllistä luettavaa

Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma (2019)

Akavan, SAK:n ja STTK:n vuonna 2016 julkaisema Tasa-arvo-opas.

Saari, Milja: Samapalkkaisuuden politiikka. TANE-julkaisuja (2016) 17

Saari, Milja: Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus: Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa

Blogikirjoitus: Työntekijällä on oikeus vedota lainmukaisiin oikeuksiinsa eikä siitä saa rankaista