Työttömyysturva

Työttömyysturva on rahallinen tuki, jota voit saada työttömyyden tai lomautuksen aikana. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja haet kokopäiväistä työtä. Työttömyysturvaa ei pääsääntöisesti ole mahdollista saada yhtäaikaisesti apurahakauden kanssa. Myöskään tutkimuksen tai esimerkiksi väitöskirjantyön rahoittaminen työttömyysturvalla ei ole mahdollista.

Ansiosidonnainen päiväraha

Tieteentekijöiden liiton jäsenet on vakuutettu Opetus ja tiede -työttömyyskassassa. Liittyessäsi Tieteentekijöihin, voit liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi, mikäli täytät kassan jäsenkriteerin, eli olet työsuhteessa liittymishetkellä. Jos olet kuulunut kassaan vähintään 26 viikkoa ja täytät työssäoloehdon, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan jäädessäsi työttömäksi. Ansiopäiväraha on aikaisempaan työansioosi suhteutettuna suurempi kuin muut työttömyysetuudet.

Lisätietoa ansiosidonnaisesta päivärahasta                                                                                                             

Peruspäiväraha

Jos et kuulu kassaan, mutta täytät työssäoloehdon, olet oikeutettu Kelan maksamaan peruspäivärahaan. On mahdollista kuulua liittoon, vaikka ei täyttäisi edellytyksiä työttömyyskassan jäsenyydelle. Jos et ole työttömyyskassan jäsen, voit hakea peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta.

Työmarkkinatuki

Jos et ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan tai Kelan peruspäivärahaan, Kela voi maksaa sinulle työmarkkinatukea. Työmarkkinatukeen olet oikeutettu, jos olet työtön työnhakija, etkä täytä työssäoloehtoa. Myös siinä tapauksessa, että kuulut jo työttömyyskassaan, mutta et vielä täytä työssäoloehtoa, sinulla on oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan työmarkkinatukeen.

Avustamme jäseniämme työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sekä mahdollisen kielteisen päätöksen jälkeen valituksen tekemisessä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen.


Väitöskirjatutkijan työttömyys

Jos jäät työttömäksi väitöskirjatyösi ollessa edelleen kesken apurahakauden tai työsuhteen päättyessä, sinua saatetaan helposti pitää täysipäiväisenä opiskelijana jolloin et ole oikeutettu työttömyysturvaan. Sen sijaan sivutoiminen jatko-opintojen edistäminen on yleensä mahdollista yhtäaikaisesti täysipäiväisen työnhaun kanssa. Ongelmaksi voi muodostua se, miten väitöskirjatyön osa-aikaisuus todistetaan työvoimaviranomaisille.

Tästä syystä on syytä olla tarkkaavainen ilmoittautuessaan työttömäksi työnhakijaksi. Jos väitöskirjatyön rahoitus loppuu, muista päivittää myös tutkimusta koskeva aikataulu. On yleinen virhe toimittaa rahoituksen loputtua TE-toimistolle epähuomiossa alkuperäistä väittelyaikataulua vastaavat suunnitelmat, vaikka rahoitus olisi loppunut eikä tosiasiallisesti täysipäiväiselle väitöskirjan tekemiselle ole enää mahdollisuuksia. Rahoituksen katkeaminen vaatii yleensä melko suuria muutoksia alkuperäiseen aikatauluun. Realistista aikataulutusta jatkon kannalta kannattaa siis miettiä jo ennen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista.

TE-toimistojen vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan väitöskirjatyön esitarkastukseen jättäminen on selkeä osoitus siitä, että väitöskirjatyö on päättynyt. Esitarkastuksen jälkeen tehtävää korjaustyötä väitöskirjaan pidetään työmäärältään niin vähäisenä, ettei se estä kokopäiväisen työn vastaanottamista. On tärkeää ilmoittaa työllistymisestä tai esimerkiksi apurahan saamisesta välittömästi TE-toimistolle.

Apurahatutkijan työttömyys

Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että apurahakausi on todistettavasti loppunut ja että työtön työnhakija hakee kokoaikatyötä – kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä myös muuta kuin tutkimustyötä – ja on työmarkkinoiden käytettävissä. TE-toimistoon ilmoittauduttaessa tulisi toisin sanoen kertoa hyvin selkeästi, että tutkimustyö on joko päättynyt tai keskeytynyt. Apurahalla tehdyn tutkimustyön keskeydyttyä apurahakauden päätyttyä on tärkeää selkeästi ilmoittaa, ettei työtä jatketa ennen kuin uutta rahoitusta on saatu. Mikäli työvoimaviranomainen tulkitsee apurahansaajan jatkavan työtään apurahakauden päätyttyä, tulkitaan tilannetta omassa työssä työllistymiseksi, eikä hakija tällöin ole oikeutettu työttömyysturvaan. Tämän vuoksi on todella tärkeää ilmoittaa apurahatyön keskeytymisestä kunnes uutta rahoitusta on löytynyt.

Apurahakauden kestoa arvioitaessa apurahan myöntäjän ilmoitus rahoituskauden pituudesta on ensisijainen. Jos apurahakausi on määritelty kuukausina, lasketaan kesto täysinä kuukausina apurahatyöskentelyn aloittamisesta. Hakija voi osoittaa apurahakauden keston myös Melasta saadulla ilmoituksella vakuutuskauden kestosta. On olennaista huomioida, että lähtökohtaisesti apurahan kanssa yhtäaikaisesti ei ole mahdollista saada työttömyysturvaa.

Apurahakauden jälkeen ansiopäivärahaa määriteltäessä apurahaa ei oteta huomioon ansiotulona, vaan ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määräytyy työttömyyttä edeltäneiden, työssäoloehdon aikaisten vakiintuneiden palkkatulojen perusteella. Apurahakausi on kuitenkin niin sanotusti hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Apurahakaudet pidentävät työssäoloehdon tarkasteluun käytettävää 28 kuukauden tarkastelujaksoa enimmillään seitsemällä vuodella. Apurahakauden jälkeen työttömäksi jäävät tutkijat, jotka eivät täytä työssäoloehtoa, voivat hakea työmarkkinatukea Kelalta.

Jos työttömälle työnhakijalle myönnetään apuraha, katsotaan työskentely aloitetuksi sinä päivänä, jona apuraha on nostettavissa. Yli neljän kuukauden mittaisissa apurahoissa apurahakausi määräytyy lähtökohtaisesti MyEL-vakuutusvelvollisuuden alkamisesta. Apurahan myöntämisestä tai työsuhteeseen työllistymisestä on aina syytä ilmoittaa välittömästi TE-toimistolle.

Hyödyllistä luettavaa:

Opetus ja tiede -työttömyyskassa

Opetus ja tiede -työttömyyskassan Instagram

Opetus ja tiede -työttömyyskassan Facebook

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

TE-palvelut

Apurahan ja työsuhteen yhdistelmä työttömyysturvan näkökulmasta