kartta_seuraasomessa_korjattu-05

TIETEENTEKIJÖIDEN KUNTAVAALITEEMAT 2021

Menestyvä kunta perustaa päätöksensä tutkittuun tietoon, rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen ja eri sektoreiden välille ja tukee asukkaiden hyvinvointia kattavilla sivistystoimen palveluilla.

 

1.

Paikkakunnilla, joissa yliopistot, ammattikorkeakoulut ja erilaiset tutkimusyksiköt toimivat, tieteentekijät rakentavat siltoja tutkitun tiedon ja päätöksenteon välille. Korkeakoulut ovat myös olennainen osa alueen brändiä. Voimme tehdä Suomesta maailman osaavimman yhteiskunnan, jonka vahvuus perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

2.

Sivistys, kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat kunnalle vankka perusta rakentaa tulevaisuuttaan. Koulutukseen ja tutkimukseen kannattaa investoida. Ne tuottavat myös pitkällä aikavälillä säästöjä ja lisää hyvinvointia kunnan muilla toimialoilla. Alueen korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö lisää koko alueen energisyyttä.

3.

Ammattitaitoisen työvoiman saaminen julkiselle ja yksityiselle sektorille on elintärkeää. Alueen laajat kasvatus-, koulutus- ja tutkimuspalvelut nostavat asumisen laatua ja houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä sekä osaavaa työvoimaa.

4.

Jokaisen kunnan on laadittava sivistyspoliittinen ohjelma, jossa määritellään yhteiset tavoitteet kasvatukselle, koulutukselle, tutkitun tiedon käytölle päätöksenteossa ja TKI-yhteistyölle.

5.

Korkeakoulujen yhteistyötä kuntien, työelämän, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa on tiivistettävä, jotta saadaan vauhtia TKI-toimintaan ja parannetaan ennakointia. Kehittämishankkeet, tutkimus ja tuotekehitys luovat alueellista elinvoimaa. Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa tukee myös korkeakouluista valmistuvien työllisyyttä.

6.

Uusinta tutkittua tietoa käyttämällä kunta on tehokas, osaava ja haluttava työpaikka. Varmistaakseen teettämiensä selvitysten laadun, kunnan kannattaa huomioida niiden hankinnassa, että tutkittava tieto tuotetaan tieteellisin menetelmin. Korkeakoulut ovat merkittävä kumppani kunnalle myös henkilöstön täydennyskoulutuksen toteutuksessa.

7.

Suomen huoltosuhteen ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeätä houkutella osaavaa ulkomaista työvoimaa. Kunnalla on tärkeä rooli kansainvälisten osaajien integroimisessa yhteiskuntaamme. Tulevaisuuteen katsova kunta tekee yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja työnantajien kanssa, sekä kehittää julkisia palveluita ja paikallisia toimintoja niin, että kansainväliset osaajat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja haluavat asettua perheineen rikastuttamaan kunnan elämää ja taloutta.

8.

Vastuullinen, tulevaisuusorientoitunut kunta huomioi kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen ja toimintansa sosiaaliset -, taloudelliset- ja ympäristövaikutukset.

9.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Kirjastopalvelut, paikallinen kulttuurielämä ja muu sivistystoiminta lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, vahvistavat alueen brändiä sekä säilyttävät ja uusintavat kunnan kulttuuriperintöä. Myös tiedekasvatus on osa kasvatus-, kulttuuri- ja sivistystoimintaa.

10.

Digitaalisuuteen panostavan kunnan palvelut ja toiminnot ovat joustavia ja saavutettavia, niiden avulla rakennetaan yhteistyötä yli alueellisten rajojen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Digitaalisuus mahdollistaa myös tärkeän TKI-yhteistyön silloinkin, kun kunnassa ei ole omaa korkeakoulua tai suurempia tutkimusorganisaatioita.

 

Tieteentekijöiden hallitus hyväksyi kuntavaaliteemat kokouksessaan 15. tammikuuta 2021.

Tieteentekijöiden kuntavaaliteemat 2021 (pdf)

1200x800_tieteentekijat-08

TIETEENTEKIJÖIDEN JÄSENIÄ KUNTAVAALIEHDOKKAINA

Tutustu kuntavaaliehdokkaina olevien liiton jäsenten esittelyihin.

Lue lisää