Tieteentekijöiden lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Tieteentekijät lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. Tekijänoikeuslain muutoksilla on tarkoitus toimeenpanna Suomessa Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiiviä (DSM-direktiivi), mutta lisäksi esityksessä on ehdotettu myös tutkijoihin kohdistuvaa uutta kansallista sääntelyä.

Tekijänoikeuslain uudistus on iso kokonaisuus. Tieteentekijät keskittyi lausumaan ainoastaan säännöksistä, joilla on liityntää opetukseen tai tutkimukseen:

13 b § Käyttö tiedonlouhintaa varten,
14 § Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa,
21 § Julkinen esittäminen,
29 § Tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu,
31 § Oikeudenluovutuksen peruminen sekä
38 § Tekijän oikeus rinnakkaistallentaa tieteellinen artikkeli.

Yleisesti todettakoon, että luonnos hallituksen esitykseksi on useamman säännöksen osalta lakiteknisesti vaikeaselkoinen, eikä tällaisenaan toteuta tekijänoikeusdirektiivin tavoitetta selkeyttää tekijänoikeutta digitaalisena aikana. On harmillista, että asiassa ei ole ollut laajamittaisempaa yhteistä valmistelua.

Tekijänoikeusjärjestelmän taloudellista kokonaisuutta ei ole huomioitu riittävästi säännöksissä. Vaikutuksenarviointi puuttuu esityksestä monilta osin, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Esitys on epätasapainossa ja esimerkiksi vaikutukset tekijöihin ja tekijänoikeusjärjestelmään laajemmin on osin jätetty selvittämättä ja kirjaamatta esitykseen. Katsomme, että luonnos hallituksen esitykseksi tulisi palauttaa valmisteluun, sillä vaadittavia muutoksia on vaikea tehdä eduskuntakäsittelyssä.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä:

Tieteentekijöiden liiton lausunto VN/224 5/2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta