Lausunto työnteon perusteella myönnettävistä oleskeluluvista

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ulkomaalaislain 5 luvun muuttamista. Luku koskee työnteon perusteella myönnettäviä oleskelulupia. Esityksen tavoitteena on oleskelulupaprosessien nopeuttaminen ja hakuprosessin helpottaminen.

Tieteentekijät pitää muutosehdotuksia pääasiassa kannatettavina. Kaikki ulkomaalaisten korkeakoulutettujen oleskelua ja työllistymistä helpottavat toimet ovat tarpeellisia.

Esityksen mukaan Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen loppuun suorittanut ulkomaalainen voisi jatkossa hakea tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneen oleskelulupaa. Tieteentekijät huomauttaa lausunnossaan, että oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olevassa toimeentulovaatimuksessa pitäisi huomioida ansio- ja yrittäjätulon lisäksi myös muut tulonlähteet kuten apurahat. Tämä on tärkeää siitä huolimatta, että tutkijat ovat Suomessa tyypillisesti tutkijan oleskeluluvalla eivätkä nyt käsiteltävänä olevalla työnteko-oleskeluluvalla.

Tieteentekijät huomauttaa myös, että tutkijoiden erityisosaaminen ei aina välttämättä näy tutkijan tuloissa. Varsinkin apurahat ovat rahassa pieniä, mutta niiden turvin tehdään korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Kun Suomi pyrkii houkuttelemaan erityisesti korkean osaamisen työvoimaa, Tieteentekijät toivoo, että suomalaisen tutkimusrahoituksen erityispiirteet kuten pirstaleisuus ja matala tulotaso tulevat otetuiksi huomioon.

Lue lausunto: Lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta (5 luku) 7.3.2022