Työhakemus ja ansioluettelo

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry:n, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n ja Suomen Akatemian malli hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi.

Opetusportfolio ohjeita on yliopistojen omilla verkkosivuilla, esim. Tampereen yliopiston ohjeet.

Suomen Akatemian julkaisuluettelomalli.

Työhakemuksen ja cv:n malleja on esimerkiksi Aarresaari-sivustolla.

Eurooppalainen ansioluettelo.

Verkosta löytyy näiden lisäksi runsaasti cv- ja työhakemusmalleja.

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen

Suurin osa Tieteentekijöiden jäsenistöstä toimii yliopistojen tutkimus- ja opetustehtävissä sekä tietoasiantuntijoina tiedekirjastoissa. Erityisesti tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta myös muissa uran vaiheissa, moni joutuu kuitenkin hakemaan töitä yliopiston ulkopuolelta. Tällöin omia vahvuuksia on pohdittava eri näkökulmasta kuin akateemisessa maailmassa toimittaessa. Tietyn alan erityisosaamisen lisäksi tutkijankoulutus antaa missä tahansa asiantuntijatyössä hyödyllisiä taitoja. Taidot on kuitenkin osattava muotoilla työnantajakohtaisesti ja siten, että käy selväksi, mitä lisäarvoa tutkijankoulutus antaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 2014 toteutetun, tohtorien urapolkuja tarkastelevan verkkoaivoriihen tuloksia voi hyödyntää oman osaamisen tunnistamisessa (Anu Valtari − Maarit Viik-Kajander: Tohtorikoulutettujen urapolut).

Tohtorinkoulutuksen saaneiden taidoiksi mainittiin mm.

 • argumentointi
 • esiintyminen ja kouluttaminen
 • pedagoginen ymmärrys oppimisprosessista
 • tutkimuksen ja projektien eri vaiheiden hallinta ja johtaminen
 • rahoituksen hakeminen
 • suurten aineistojen nopea analysointi, omaksuminen ja käsittely
 • sujuvan ja hyvin jäsennellyn asiatekstin kirjoittaminen
 • tulosten raportointi
 • tiedon kansantajuistaminen, tiivistäminen, jakaminen ja soveltaminen
 • tiedon hakeminen ja seuraaminen, oleellisen tiedon erottaminen epäoleellisesta
 • syvällinen perehtyminen, tiedon analysointi ja tulkinta, tieteellisen tekstin ymmärrys
 • uuden tiedon ja uudenlaisten näkökulmien tuottaminen, asioiden yhdistäminen uudella tavalla, uusien toimintatapojen löytäminen
 • ajan hermolla pysyminen, tulevaisuuden ennakointi, heikkojen signaalien tulkinta
 • analyyttinen ja (lähde)kriittinen ajattelu, kyseenalaistaminen
 • ongelman määrittäminen ja ongelmanratkaisun prosessi
 • itsenäinen, yhteistyöhön kykenevä, pitkäjänteinen, rakentava, systemaattinen, projektimainen, tulosorientoitunut työskentelytapa
 • atk-osaaminen
 • kielitaito

Tohtorintutkinnon suorittaneiden miellettiin toimivan etenkin seuraavissa tehtävissä:

 • oman substanssialansa asiantuntija tai tutkija tutkimusprosessin eri vaiheissa kaikilla sektoreilla
 • tutkija yrityksissä, tutkimuslaitoksissa tai oppilaitoksissa
 • tiedon kriittinen käsittelijä: tiedon hakija, analysoija, syvällistäjä, tulkitsija, uuden tiedon tuottaja, soveltaja
 • eri-ikäisten ja -tasoisten oppijoiden opettaja lukioista korkeakouluihin
 • opinnäytetöiden, pro gradu -tutkielman ja väitöskirjatutkimusten ohjaaja, mentori
 • johtaja, esimies tai päällikkö kaikilla sektoreilla − esim. tutkimus- ja kehittämistyössä, strategiatyössä, kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja projekteissa
 • kehittäjä, tuotekehittäjä, innovaattori, uudistaja lähinnä yrityksissä
 • kouluttaja-konsultti, neuvonantaja, valmentaja lähinnä yrityksissä
 • verkosto-osaaja, verkostoituja, yhteistyön tekijä ja luoja, sillanrakentaja kaikilla sektoreilla − myös kansainvälisesti
 • kansainvälisten asioiden osaaja, kv-projektien vetäjä, kv-yhteydenpitäjä, kv-yhteyksien hyödyntäjä kaikilla sektoreilla
 • rahoituksenhakija tutkimus- ja kehityshankkeissa kaikilla sektoreilla
 • virkamies omalla asiantuntemusalallaan
 • yrittäjä omalla asiantuntemusalallaan
 • mielipidevaikuttaja, keskustelun herättäjä, yhteiskunnallinen toimija

Luettavaa

Aarresaaren toteuttama tohtoreiden uraseuranta.

Johanna Isosävi & Camilla Lindholm (2021). Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Helsinki: Art House. Kuuntele myös Väitöksen jälkeen -podcast!

Eurodoc Report: Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness 

Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat (2017): Tohtoreiden monet urat

Jalagin, Seija: Palkataan tohtori (Acatiimissa julkaistu kolumni)

Launonen, Paula: Tohtori rakentaa yhteiskuntaa laaja-alaisesti (teksti julkaistu Akavalaisessa)

Launonen, Paula: Näin käytät tohtoria (teksti julkaistu Akavalaisessa ja eri liittojen lehdissä)

Launonen, Paula: Järjestöpomo palkkaa tohtoreita (teksti julkaistu Akavalaisessa ja eri liittojen lehdissä)

Levander, Kirsti: Tohtori innostui vihreästä bisneksestä

Kiti Müller: Tohtorinhattu – valttikortti monenlaisiin töihin

Raevaara, Tiina: Neljä kohtaa tohtoriongelman hoitoon

Ruuska, Maria: Viesti tai unohdu

Kaskas Media: Tutkijoille suunnattuja blogikirjoituksia viestinnästä.

Miia Kosonen: Tohtorille töitä -blogi

Recruiter: Rekrytointi- ja urablogi. Kirjoituksia mm. työnhausta, työhaastattelusta, hakemuksen ja ansioluettelon teosta, sosiaalisen median käytöstä työnhaussa.