Informaatioalan ja avoimen tieteen työryhmä seuraa ja kommentoi avoimen tieteen toimeenpanoa tiedekentällä

Avoin tiede on tällä hetkellä iso kysymys suomalaisella ja kansainvälisellä tiedekentällä. Pähkinänkuoressa avoin tiede tarkoittaa pyrkimystä niin tutkimustulosten, oppimateriaalien kuin tutkimusaineistojen avoimuuteen, jotta kaikkea tutkimusta voitaisiin täysipainoisesti hyödyntää niin yhteiskunnallisesti kuin tieteellisestikin.

Avoin tiede on erittäin laaja kokonaisuus. Pyrkimys avoimuuteen on paikallaan, mutta sen toteuttaminen vaatii huolellisuutta, kun huomioidaan kaikkien osapuolten oikeudet ja kannustimet sekä erityisesti akateemisessa maailmassa tärkeä meritoituminen ja sen kriteerit.

Tähän haasteeseen vastaamaan Tieteentekijät perusti uudenlaisen työryhmän vuoden 2020 alussa. Sen tarkoituksena on tukea liiton hallituksen ja toimiston työskentelyä avoimen tieteen ja informaatioalan kysymysten edunvalvonnassa. Työryhmä valmistelee linjapaperin keskeisistä kysymyksistä hallitukselle hyväksyttäväksi sekä tukee muutoin tarkoituksenmukaisin tavoin hallituksen toimintaa informaatioalan ja avoimen tieteen asioiden edunvalvonnassa.

Työryhmään valittiin kymmenen informaatioalan ja avoimen tieteen asiantuntijaa ympäri Suomen. Ryhmä on kokoontunut tähän mennessä viitisen kertaa ja käsitellyt muun muassa avoimiin oppimateriaaleihin, preprintteihin, rinnakkaistallentamiseen sekä avoimeen dataan liittyviä kysymyksiä, sekä jakanut tietoa eri yliopistojen käytännöistä niin korona-aikana kuin avoimen tieteen kentälläkin. Kokoukset järjestettiin alusta alkaen hybridikokouksina, mutta koronapandemian saapuessa Suomeen ne on pidetty etäyhteyksin.

Työryhmä on käsitellyt niin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) avoimen tieteen koordinaation osalinjausluonnoksia sekä raportteja kuin valmistellut Tieteentekijöiden hallitukselle kantoja avoimen tieteen kysymyksiin. Lisäksi työryhmä on valmistellut Tieteentekijöiden jäsenistölle lähetettävän kyselyn, jolla ensikertaa selvitetään heidän näkemyksiään avoimesta tieteestä.

Erityisesti työssä ovat nousseet esille informaatioalan asiantuntijuuden sekä resursoinnin käytännön merkitys avoimen tieteen palveluiden toteuttamisessa sekä työntekijänäkökulman korostaminen, kun suunnitellaan avoimen tieteen kehittämistä. Työryhmä pitää esillä näkökulmia, jotka ehkä muuten saattaisivat unohtua avoimen tieteen hankkeita toimeenpantaessa.

Työryhmän jäsenet

Yrsa Neuman, Taija Tuoresjärvi, Esa Hakala, Kaisa Kulkki, Leena Huovinen, Maija Paavolainen, Jukka Kananen, Anna Nyberg, Janne-Tuomas Seppänen, Ari Rouvari

Lisätietoja: työryhmän sihteeri Salla Viitanen (salla.viitanen@tieteentekijat.fi)