Yliopistojen TES: muutokset perhevapaaseen ja lomarahaan

Neuvottelujärjestö JUKO saavutti kevään 2022 yliopistojen tes-neuvotteluissa tavoitteensa tasa-arvoisten perhevapaiden osalta. Työehtosopimukseen saatiin sukupuolineutraali terminologia sekä tasa-arvoiset palkalliset perhevapaat.

1.8.2022 voimaan tuleva TES-muutos perhevapaiden osalta

1.8.2022 voimaan tulevia uusia perhevapaita koskevia säännöksiä noudatetaan niihin työntekijöihin, joihin noudatetaan myös 1.8.2022 voimaan tulevia sairausvakuutuslain perhevapaita koskevia muutoksia. Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain määräyksiä, noudatetaan työsuhteessa vanhoja tes-kirjauksia.

Uuden lain mukaista vanhempainpäivärahaa saa, mikäli laskettu aika on aikaisintaan 4.9.2022.

Uusi tes-muutos 1.8. alkaen: Raskaus- ja vanhempainvapaan palkallisuus

Työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen raskausrahaan, maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka raskausrahakauden alusta lukien 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi työntekijälle, jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainrahaan, maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäisen arkipäivän ajalta.

Toisin sanoen yliopiston palveluksessa oleva synnyttävä vanhempi voi saada yhteensä 72 päivää (40+32) palkallista perhevapaata ja toinen yliopiston palveluksessa oleva vanhempi voi saada 32 päivää palkallista vanhempainvapaata.

Raskaus- ja vanhempainvapaan palkallisuuden edellytys on, että työntekijän työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta välittömästi ennen raskaus- tai vanhempainvapaan alkamista.

1.8.2022 voimaan tuleva TES-muutos lomarahojen osalta

Työsuhteen päättyessä maksetaan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka työntekijä on ansainnut työsuhteen päättymishetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa, mikäli työsuhde päättyy työntekijästä johtumattomista syistä.

Lomarahasta maksetaan työsuhteen päättyessä vain puolet, mikäli työsuhde päättyy:

  • työntekijän itsensä suorittaman koeaikapurun johdosta
  • työntekijän itse irtisanoutuessa muun kuin eläköitymisen vuoksi
  • työsopimuksen purkautuneena pitämiseen (TSL 8:3 §) tai
  • työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla (TSL 7:1–2 §, TSL 8:1 §), ei kuitenkaan irtisanomisperusteen johtuessa työntekijän olennaisesta ja pitkäaikaisesta työkyvyn heikkenemisestä (TSL 7:2 § 2 mom. 1.kohta).

Esimerkki 1:

Lomaraha maksetaan heinäkuussa, työntekijä irtisanoutuu elokuussa. Lomarahaa on kertynyt neljältä kuukaudelta, lomaraha leikkaantuu 50 %.

Esimerkki 2:

Lomaraha maksetaan heinäkuussa, työntekijä irtisanoutuu kesäkuussa. Lomarahaa on kertynyt 11 kuukaudelta. Lomaraha leikkaantuu 50 %.

Irtisanoutumisen ajoitus vaikuttaa olennaisesti lomarahan leikkaantumisen määrään.

Huomaathan, että määräaikaisen työsuhteen päättyessä normaalisti (ilman irtisanomista) lomarahaa ei leikata.


Lue lisää:

Yliopistojen työaika ja poissaolot

Perhevapaauudistus silasi yliopistojen uuden työehtosopimuksen

Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus