UKK: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorilla

Miten ja kenelle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta ilmoitetaan?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ilmoittaa kiellon alkamisesta kirjallisesti työnantajalle (ja tarvittaessa valtakunnansovittelijalle). Ilmoituksessa kerrotaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisajankohta sekä joko päättymisajankohta tai se, että kielto on voimassa toistaiseksi. Ilmoituksessa kerrotaan myös, minkä sopimusalojen työehtosopimuksia ja mitä työtehtäviä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee.

JUKOn yksittäisten jäsenliittojen osalta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ilmoittaminen työnantajalle sovitaan erikseen (lähtökohtaisesti vain JUKO ilmoittaa).

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy?

Järjestö päättää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymistä koskevalla ilmoituksella, milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Ilmoitus tehdään työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle.

Miten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä ilmoitetaan?

Sekä JUKO että jäsenliitot ilmoittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä. Seuraa liittosi ja JUKOn viestintää.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta kenenkään henki ja terveys eivät saa vaarantua. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä, joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto hätätyötä?

Kielto ei koske työaikalain 19 §:n tarkoittamaa hätätyötä, joten hätätyötä voi tehdä myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle ja Aluehallintovirastoon. Jos työnantaja vetoaa hätätyöhön, on pyydettävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi.

Hätätyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. Tällöin kyse on ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta ilmoitettu työtaistelu ei sinällään täytä hätätyön tunnusmerkkejä.

Koskeeko ylityö- vuorovaihtokielto suojelutyötä?

Suojelutyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.

Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin. Työsopimussuhteessaolevaaeivoidamäärätä suojelutyöhön.

Viranhaltijat eivät ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä.

JUKOn lakkojohto tekee suojelutyösuunnitelman ennen työtaistelun alkamista ja neuvottelee asiasta työnantajan kanssa. JUKOn lakkojohto antaa tämän perusteella ohjeet paikalliselle lakkojohdolle.