Tieteentekijät lausui valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytöstä – rahoitusta kohdennettava vahvemmin korkeakouluille

Tieteentekijät pitää erittäin hyvänä, että Suomessa on päätetty panostaa TKI-toimintaan ja nostaa Suomen TKI-intensiteetti 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Rahoituksen kohdentuminen aiheuttaa kuitenkin huolta. 

Tieteentekijät pitää tärkeänä, että Orpon hallitus on sitoutunut kasvattamaan valtion TKI-intensiteettiä neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tulee tehdä tavalla, joka lujittaa eri tutkimusorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä, lisää T&K-tehtäviä monipuolisesti eri sektoreilla ja vahvistaa tutkijanuria.  

Tieteentekijät on kuitenkin huolissaan siitä, että julkinen rahoitus kohdentuu vahvasti Business Finlandin kautta yritysten toiminnan tukemiseen. Kokonaisuuden kannalta Tieteentekijät pitää Business Finlandin rahoituksen kasvua suhteettoman suurena verrattuna muihin rahoituskanaviin ja toimijoihin.  

Vaikka tunnistamme yksityisen sektorin roolin toiminnan volyymin, työpaikkojen määrän ja kaupallisen kilpailukyvyn kannalta, toivomme, että TKI-panostuksia kohdennettaisiin ehdotettua enemmän ja suoremmin korkeakouluille. Korkeakoulujen perusrahoitus on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut suhteellisesti laskusuuntainen opiskelijamääriin ja kasvaviin odotuksiin sekä tehtäviin nähden.  

Lisäksi Tieteentekijät pelkää, että TKI-panostusten kohdentuminen hallituksen ehdotuksen mukaan tulee hyvin todennäköisesti kaventamaan aktiivisia ja korkeatasoisia tutkimusalojamme. On mahdollista, että rahoitus tulee kohdentumaan hyvin vahvasti sellaisille tieteenaloille ja tutkimukselle, josta on suorimmin löydettävissä kaupallista hyötyä. Etenkin humanististen ja yhteiskunnallisten tieteiden asema voi vaikeutua rahoituksen osalta entisestään. Tämä ei tue tavoitetta löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävän kasvun edistämiseen. 

Tieteentekijät toivoo, että rahoituskanavien myönnöissä, erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta kanavoituvassa tutkimusrahoituksessa huomioidaan tieteenalojen laaja-alaisuus, tutkijanurien vahvistaminen sekä tieteenalojen väliset yhteydet ja vuorovaikutus. Yhteistyö on Suomen T&K-toiminnan vahvuus.

Lausunto valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta