TATTE vastustaa uuden tilasuunnitelman suosituksia

Tampereen yliopiston kampuskehityksen toimenpideohjelmassa kaavaillaan erittäin mittavia tilasäästöjä. Ohjelman mukaan jopa 25%:sta tiloja tulisi luopua vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmia perustellaan erityisesti taloudellisilla säästöillä. Tarkemmat suunnitelmat luovuttavista tiloista on esitetty yliopiston hallituksen 12.11. kokoukselle osoitetussa tilansäästösuunnitelmassa (Tampere3-wikissä salasanan takana; latautuu koneellesi PDF:nä). Kokonaan tai osittain luovuttavien tilojen listalla on rakennuksia Keskustan, Hervannan ja Kaupin kampuksilta: Tilansäästösuunnitelma esittää luopumista Pinni A:sta keskustakampuksella kokonaisuudessaan vuoteen 2025 mennessä. Tämän jälkeen luovuttaisiin vielä kokonaisuudessaan Linnasta ja Virrasta keskustakampuksella sekä Festiasta Hervannassa kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vuoteen 2025 mennessä luovuttaisiin myös osittain Arvo-rakennuksesta Kaupin kampuksella sekä Konetalosta Hervannassa.

Tampereen yliopisto on kerännyt syksyllä lausuntoja kampuskehityksen toimenpideohjelmasta yliopistoyhteisön edustajilta kuten tiedekuntaneuvostoilta, yhteistoimintaneuvostolta ja ylioppilaskunnalta. TATTE pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että yhteisön edustajilla on ollut mahdollisuus tuoda esiin toimenpideohjelmaan liittyviä näkemyksiään ja huoliaan perusteluineen. TATTE toivoo, että yliopiston hallitus ottaa nämä yhteisön lausunnot aidosti ja kattavasti huomioon tilankäyttöä koskevia päätöksiä tehdessään.

TATTE yhtyy muun muassa yhteistoimintaneuvoston henkilöstön edustajien aiemmin esittämään huoleen siitä, että kommentoitavina olleet suunnitelmat ovat olleet varsin yleisluonteisia, eikä vertailukelpoisia tietoja tilojen käytöstä ole ollut saatavilla. Myöskään hallitukselle esitetty suunnitelma ei kuvaa konkreettisesti, miten suunniteltujen tilasäästöjen jälkeen yliopiston perustoiminnot käytännössä toteutettaisiin. Ilman konkreettisia esityksiä ei voida kunnolla arvioida muutosesitysten vaikutuksia. 

TATTE ei voi hyväksyä nykyisen tilansäästösuunnitelman suosituksia. Pidämme suosituksia liiallisina ja katsomme niiden pohjautuvan huomattavaan optimismiin käytännön järjestelyjen suhteen. Suunnitelma ei esitä uskottavaa tai havainnollistavaa selitystä siitä, miten tilasäästöt toteutetaan onnistuneesti ilman, että ne vaikuttavat negatiivisesti opiskelun ja akateemisen työn sujuvuuteen ja laatuun. Jo lähtökohtaisesti esitetty vähennystarve on määrällisesti niin mittava, että se väistämättä vaikuttaa kielteisesti yliopiston perustoimintojen toteuttamiseen. Toimenpideohjelma perustuu vahvoille oletuksille siitä, millaista opetus- ja tutkimustyö ovat tulevaisuudessa. Näitä oletuksia tulee pysähtyä pohtimaan huolellisesti, yhteisöä kuunnellen ja tutkittuun tietoon tukeutuen. Aiemmin julkaistussa lausunnossamme toimme esiin tutkittuun tietoon pohjautuvan huolemme siitä, millaisia vaikutuksia tilavähennyksillä on tutkimukseen, opetukseen ja työhyvinvointiin. 

Yliopisto on tottakai enemmän kuin siihen kuuluvat rakennukset, mutta näitä rakennuksia tarvitaan luomaan tarvittava infrastruktuuri tutkimukselle, opettamiselle ja oppimiselle. Puhe tilojen monikäyttöisyydestä ja synergiasta ei tunnu konkretisoituvan suunnitelmissa käytännön tasolla. Vaikuttaa siltä, että suunnitelmissa ei priorisoida yliopiston toimintoja vaan taloudellisia säästöjä.