Forskarförbundets arbetsgrupper är aktiva och effektiva – hälsningar från året 2020 

År 2020 har Forskarförbundet haft fyra egna verksamma arbetsgrupper:

  • Informationsbranschen och den öppna vetenskapen,
  • Högskoleutbildning och kontinuerligt lärande,
  • Tidsbundna avtal och karriärmodeller samt
  • Yngre forskare.

Informationsbranschen och den öppna vetenskapen -arbetsgruppen beredde enkäten om öppen vetenskap, som sändes till medlemskåren i november. I enkäten kartlades hur medlemmarna förhöll sig till den öppna vetenskapens olika delområden. Tack till alla 300 medlemmar som svarade på enkäten! Svaren kommer att informeras om senare, och de kommer att användas som stöd för förbundets intressebevakning.

I nuläget bereder arbetsgruppen ett strategidokument om aktuella frågor angående öppen vetenskap.

Högskoleutbildning och kontinuerligt lärande -arbetsgruppens specialintressebevakningsteman har år 2020 varit förändringstryck inom högskoleutbildningen, utvecklandet av högskolepedagogiken och kontinuerligt lärande. Under året som gått har arbetsgruppen framställt förbundets strategidokument om högskoleutbildning och kontinuerligt lärande, vars utgångspunkt har varit i personalens synvinkel och coronaårets undantagsförhållanden 2020.

Forskare, förändring inom högskoleutbildning och kontinuerligt lärande (på finska) -strategidokumentet har publicerats på förbundets hemsidor.

Tidsbundna avtal och karriärmodeller -arbetsgruppen har samlats två gånger under hösten och skissat upp sin verksamhet för det kommande året. Arbetsgruppen är ett stöd för den egentliga kollektivavtal-arbetsgruppen och tar reda på behövlig bakgrundsinformation samt bereder förbundets ställning till karriärmodeller och meritering.

Arbetsgruppen för yngre forskare har slutfört arbetet om rekommendationer för förhållandet mellan doktorand och handledare i avhandlingsarbetet. Dessa spelregler publicerades på tre språk under början av hösten.

Årets större projekt har varit beredningen av en enkät riktad till yngre forskare. Den nya enkäten fortsätter med årets 2017 temana, men har förnyats bl.a. med frågor gällande rörlighet och karriärvägledning. Enkäten för yngre forskare är en central informationskälla för intressebevakningsarbetet som Forskarförbundet utför, och arbetsgruppen fortsätter arbetet med enkätens resultat under nästa år.

Gemensamma spelregler är viktiga i  förhållandet mellan doktorand och handlare