Årets forskare 2023 är Lotta Kaila

Forskare behöver ha mod att delta i samhällsdebatten och tolka sina forskningsresultat som en del av större helheter, konstaterar Kaila som valts till Årets forskare.

Forskarförbundets utmärkelse till Årets forskare har tilldelats AFD Lotta Kaila som disputerade i november. Hon har genom sin initiativrika och aktiva vetenskapliga kommunikation synliggjort avhandlingsforskarens arbete och forskningsarbetets samhälleliga dimension.

”Lotta Kaila har genom sin forskning fört fram ny kunskap som stödjer beslutsfattande, men även synliggör avhandlingsforskarens arbete. Kaila har använt det kunnande och de nätverk som hon redan tillägnat sig i arbetslivet, när hon redogjort för sin forskning och samtidigt lyckats uttrycka upp- och nedgångar i forskarens arbete på ett mänskligt och skickligt sätt. Kailas arbete visar hur det är möjligt för forskare att delta i samhällsdebatten även medan forskningen är i full gång, utan att äventyra processen med referentgranskning,” förklarar förbundets ordförande Tero Karjalainen.

Lotta Kaila disputerade i november vid agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet om bekämpningsmedels inverkan på pollinerare i Finland. Kaila blev intresserad av ämnet då hon arbetade vid Säkerhets- och kemikalieverket i Finland. Efter att hon bevittnat massdöd bland pollinerare förstod hon att det inte forskats tillräckligt om rester av bekämpningsmedel och hur de påverkar pollinerarnas liv. Tack vare sin långa myndighetskarriär har Kaila med sin forskning lyckats bygga en bro mellan vetenskaplig forskning och politiskt beslutsfattande. Hennes bakgrund visar också att gnistan för att börja forska kan komma från många olika källor och att det är möjligt att börja forska för en doktorsavhandling i olika faser av en yrkeskarriär.

”Det var inspirerande att kunna ta fram just den kunskap som saknas hos en myndighet. Av praktisk erfarenhet vet jag att det finns ett skriande behov av forskning om bekämpningsmedlens miljökonsekvenser. Eftersom kunskapsluckan var så stor och kritisk, försökte jag medan jag forskade föra en fortlöpande dialog med såväl myndigheterna som med andra forskare, så att mina resultat och lärdomar skulle kunna utnyttjas och vidareförädlas så bra som möjligt, berättar Kaila.

Öppen kommunikation gör vetenskap lättbegriplig och synlig

Samtidigt har Kaila informerat om sitt arbete genom att utnyttja såväl traditionella som moderna kommunikationskanaler och synliggjort arbetet med sin forskning för doktorsavhandlingen även för en större publik.

”Kaila har på ett exemplariskt och osjälviskt sätt gjort forskarens arbete och avhandlingsforskningen begripliga för en bredare allmänhet. I en tid när behovet och finansieringen av vetenskaplig forskning kritiseras i hårda ordalag, är det hedervärt att en ung forskare är beredd att öppet kommunicera om sina rön och att utsätta dessa för granskning av en stor publik,” konstaterar Karjalainen.

Utöver att Kailas ombrutna guide om hur man följer en disputation fick mycket uppmärksamhet som ett exempel på god populärvetenskap i sociala medier, har hon också berättat öppet om sin forskning i traditionella medier. Yles dokumentärfilm Drottningens död från 2022, som handlade om Kailas forskning, bjöd på en mångsidig och mänsklig inblick i forskarens arbete med alla dess glädjeämnen och vedermödor.

För Kaila är det viktigt med vetenskaplig kommunikation och att den vetenskapliga forskningen görs begriplig för en större publik, eftersom ämnet för hennes forskning är kritiskt med tanke på mänsklighetens framtid. Den biologiska mångfalden befinner sig redan i kris, och för att motverka krisen måste forskarna ställa sin kunskap och forskning till förfogande för det samhälleliga beslutsfattandet.

”Forskarna är experter på sitt område också utöver den egna forskningen. Jag anser att vi måste ha mod att delta i samhällsdebatten och tolka våra forskningsresultat som en del av en större helhet. Om vi vill trygga den biologiska mångfalden har vi inte råd med att endast föra fram våra resultat inom forskarsamfundet”, påpekar Kaila.

Länk till pressbilder

Foton: Milla Talassalo

Årets forskare är ett pris på 5000 euro som årligen delas ut av Forskarförbundet till en samhällsaktiv och kvalificerad forskare. I år fick vi ta emot 18 utmärkta förslag till årets forskare. Vi tackar alla som kommit med förslag! Bland dem som lämnade förslag har vi lottat ut ett presentkort till Lippu.fi och vinnaren har meddelats personligen. Valet av Årets forskare gjordes på Forskarförbundets styrelsemöte den 24 november 2023.