Muutoksia koronapandemian aiheuttamaan väliaikaiseen lainsäädäntöön vuoden 2021 alusta

Koronapandemian vuoksi tehdyt työlainsäädännön joustot päättyivät vuodenvaihteessa kuten myös osa työttömyysturvasäännösten muutoksista.

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyi 31.12.2020

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin tehtiin koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisia muutoksia. Nämä muutokset olivat voimassa 1.4.–31.12.2020. Muutosten voimassaolon päätyttyä palataan noudattamaan tavallisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä, ellei nimenomaisesti ole erikseen sovittu toisin työehtosopimuksella. Näin ollen väliaikaiset muutokset koskien lomautusilmoitusajan lyhentämistä, määräaikaisten lomauttamista, työsopimuksen purkamista koeajalla tuotannollistaloudellisella perusteella sekä pidennettyä takaisinottovelvollisuutta ovat nyt pääasiallisesti päättyneet. Työntekijän työsuhdetta ei siis esimerkiksi voida enää 31.12.2020 jälkeen purkaa koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Vuonna 2021 noudatetaan tavallista työlainsäädäntöä, kuitenkin siten, että viime vuoden puolella väliaikaisen lainsäädännön aikana tapahtuneisiin irtisanomisiin saatetaan vielä paikoin soveltaa väliaikaista lainsäädäntöä esimerkiksi pidemmän takaisinottovelvollisuuden osalta. Jäseniä suositellaan ottamaan epäselvässä tilanteessa yhteyttä liiton lakimieheen.

Osa työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisista muutoksista päättyy – työttömyysturvan omavastuuaika palautuu ja työssäoloehto pitenee takaisin 26 kalenteriviikkoon

Työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisista muutoksista osa loppuu vuoden vaihteessa, mutta osa jatkuu edelleen vuoden 2021 aikana. Niiltä osin, joilta väliaikaiset muutokset loppuvat, palataan tavallisen lainsäädännön soveltamiseen.

Merkittävämpiä vuodenvaihteessa tapahtuneita muutoksia ovat työttömyysturvan omavastuuajan palautuminen takaisin normaaliin viiteen päivään sekä ansiopäivärahan kassajäsenyys- sekä työssäoloehdon palautuminen kolmesta kuukaudesta takaisin 26 kalenteriviikkoon, ellei ansiopäivärahan maksaminen ole alkanut viimeistään 31.12.2020.

Koronapandemian aikana lomautettuna ja työttömänä olleiden tulee huomioida, että työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen jatkuu vuonna 2021. Väliaikaisen lainsäädännön nojalla enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilta 16.3.2020 alkaen eikä muiltakaan työttömyyspäivärahaa saavilta heinäkuusta 2020 alkaen. Vuoden vaihtuessa palattiin kuitenkin tavallisen lainsäädännön soveltamiseen ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkoi taas kulua. Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Toisin sanoen vuoden vaihteen jälkeen työttömyyden alun omavastuuajalta ei enää makseta työttömyysetuutta, työssäoloehdon täyttämiseen vaaditaan tavanomaiset 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa taas kulua.

Sen sijaan työttömyysetuuden suojaosan korotus 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa jatkuu maaliskuun 2021 loppuun saakka. Samoin muun muassa yrittäjien ja freelancereiden laajennettu mahdollisuus saada työttömyysturvaa jatkuu maaliskuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi lomautettu voi yhä saada työttömyysturvaa 31.12.2021 saakka, vaikka hän opiskelisi lomautuksen aikana, mutta muilta osin lomautetun tulee täyttää työvoimapoliittiset edellytykset, kuten vastaanottaa työtä. Myös osa työttömyysturvan myöntämisprosessia keventäneistä muutoksista säilyy voimassa vielä kevään 2021 aikana.

Työttömyysetuuden saajan tulee toimia TE-toimistosta sekä työttömyyskassasta tai Kelasta saamiensa ohjeiden mukaan. Neuvontaa saa sekä TE-toimistosta että Opettajien työttömyyskassasta. Ongelmatilanteissa jäsenet voivat kääntyä myös liiton asiantuntijoiden puoleen.

Katso Opettajien työttömyyskassan sivuilta yksityiskohtaisempi kooste työttömyysturvalain väliaikaisten muutosten voimassaoloajoista: Päivitetty koonti väliaikaisista lakimuutoksista – Opettajien työttömyyskassa (opetk.fi)