Lausunto muutoksesta tutkijoiden oleskelulupiin

Tieteentekijät kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta.

Ehdotetut muutokset ovat erittäin tervetulleita ja Tieteentekijöiden aikaisemmin esittämien muutosten mukaisia. Ne helpottavat kolmansista maista tulevien tutkijoiden arkea ja juurtumista Suomeen. Tutkijat ovat juuri niitä erittäin korkeasti koulutettuja ihmisiä, joita Suomi haluaa houkutella ja pitää. Tällä hetkellä väitöskirjatutkijoiden oleskeluluvat ovat sidottuja tutkijoiden rahoituskausien pituuteen. Tutkijoiden rahoituksen ollessa pirstaleista ja lyhytkestoista tutkijat ovat joutuneet hakemaan jatko-oleskelulupia jopa useammin kuin vuosittain. Lisäksi tutkijat eivät ole voineet saada yli kahden vuoden oleskelulupaa siinäkään tapauksessa, että heillä olisi ollut rahoitus pidemmäksi ajaksi. Tämä on ollut stressaavaa ja kallista ja omiaan synnyttämään tunteen, että tutkijat eivät ole tervetulleita Suomeen. Esitetty sääntely muuttaa tätä asetelmaa kertaheitolla erittäin myönteiseen suuntaan. Erityisen tärkeää on, että jatkotutkintoa suorittavat tutkijat voivat jatkossa keskittyä tutkinnon suorittamiseen rauhassa viiden vuoden ajan. Tämä luo edellytykset jatkaa Suomessa asumista myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tieteellinen tutkimus on luonteeltaan kansainvälistä ja tieteellisellä uralla menestyminen edellyttää usein maiden rajat ylittävää liikkuvuutta. Jatkossa on tärkeää, että Suomeen muuttaneiden, kolmansista maista tulleiden tutkijoiden on mahdollista muuttaa ja tehdä tutkimusta väliaikaisesti myös toisessa EU- tai ETA-maassa Suomen oleskeluluvan ollessa voimassa.

Nyt esitetyn sääntelyn tarkoituksena ei ole ollut heikentää tutkijoiden liikkuvuutta ja onkin huolehdittava, että siihen ei jää näiltä osin väärintulkinnan mahdollisuutta.

Lue lausunto kokonaan tästä.