Lausunto kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä

HE 232/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Suomen hallituksen tavoitteena on helpottaa kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä.

Tätä koskien hallitus on antanut lainsäädäntöesityksen HE 232/2021.

Esityksen mukaan jatkossa opiskelijoille myönnettäisiin oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja selvitys riittävästä toimeentulosta olisi esitettävä vain ensimmäisen vuoden osalta. Hallituksen esitys jättää tohtorin tutkintoa suorittavat tutkijat huonompaan asemaan kuin perustutkinto-opiskelijat, sillä tutkijoiden oleskeluluvat olisivat edelleen sidottuja tutkimuksen rahoitukseen eivätkä tohtorintutkinnon suorittamiseen.

Tieteentekijöiden kanta on, että hallituksen esitys ei näiltä osin vastaa tavoitteeseensa helpottaa tutkijoiden elämää Suomessa. Tutkimusrahoitus on hyvin pirstaleista ja oleskelulupien uusiminen jopa vuosittain aiheuttaa kolmansista maista tuleville tutkijoille turhaan huolta ja kustannuksia.

Tieteentekijät esittää lakiesityksen muuttamista siten, että tieteellistä jatkotutkintoa suorittavan tutkijan oleskelulupa myönnettäisiin kerralla koko jatkotutkinnon suorittamisen ajaksi yliopiston kanssa tehtävän tutkijan vastaanottosopimuksen mukaisesti. Muiden tutkijoiden osalta oleskelulupa myönnettäisiin työsuhteen tai rahoituskauden keston mukaan, mutta (molemmissa) esimerkiksi enintään neljäksi vuodeksi.

Tieteentekijöiden asiantuntijalausunto luovutetaan eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.2. ja hallintovaliokunnalle 24.2.2022. Tieteentekijät on myös suullisesti kuultavana valiokuntakäsittelyissä.

Lue lausunto tästä.