Lausunto avoimen datan direktiivin täytäntöönpanosta

Tieteentekijöiden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Tieteentekijät toteaa lausunnossaan, että tutkimusaineistoihin ja -dataan liittyvä terminologia ei ole täysin vakiintunutta. Olisikin tärkeää, että laissa tai sen esitöissä määriteltäisiin riittävällä huolellisuudella käytettävät termit. Mikäli sääntely jää hyvin tulkinnanvaraiseksi, se ei ole omiaan edistämään tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöä.
Tieteentekijät kannattaa tietoperusteista päätöksentekoa. On yhteiskunnallisesti kannatettava tavoite mahdollistaa nykyistä laajemmin olemassa olevan datan hyödyntäminen muun muassa päätöksenteon tukena. Olennaista aineiston käytettävyyden ja saatavuuden lisäämiseksi on kuitenkin sääntelyn selkeys ja yksiselitteisyys.