Jäsenmaksu

Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry:n yleiskokous päätti 18.11.2021 vuoden 2022 jäsenmakuista Itte:n jäsenten osalta. Yleiskokouksessa käytiin vilkasta keskustelua jäsenmaksuista ja keskustelun ja äänestyksen jälkeen yleiskokous päätti pitää Itte:n jäsenmaksut samana, jollaisia ne ovat olleet koko Itte:n historian ajan. Yleiskokous päätti jäsenmaksun suuruuden olevan vuonna 2022 siten edelleen 1 % jäsenen päätoimen palkkatulosta.

 

Syy keskustelun käymiseen yleiskokouksessa oli Tieteentekijöiden liiton hallituksen ehdotus siitä, että jäsenmaksuille tulisi maksukatto. Käytännössä tämä olisi siis tarkoittanut sitä, että tietyn rajan jälkeen, jäsen vapautettaisiin loppuvuoden jäsenmaksusta.

 

Yleiskokouksessa käydyn keskustelun perusteella keskeiset syyt sille, miksi Itte halusi pitää jäsenmaksut samoina kuin ennenkin ja olla ottamatta jäsenmaksukattoa käyttöön liittyivät jäsenten solidaarisuuteen. Kun jäsenmaksun perusteena on tietty prosenttiosuus palkasta, kaikkia palkkatyössä olevia jäseniä kohdellaan suhteellisesti ottaen samalla tavalla. Toki tämä tarkoittaa sitä, että enemmän ansaitsevat maksavat euromääräisesti enemmän kuin vähemmän ansaitsevat, mutta kukin maksaa kuitenkin suhteessa omaan palkkaansa saman verran. Jäsenmaksukatto esityksen taustalla oli ennen kaikkea huoli siitä, että jäsenet karkaavat Tieteentekijöiden liitosta, jos kattoa ei otettaisi käyttöön. Solidaarisuutta korostaneet puheenvuorot lähtivät siitä, että on oikeudenmukaista, että kaikki maksavat jäsenyydestään suhteellisesti ottaen saman verran. Puheenvuoroissa tuotiin esiin myös sitä, että jäsenmaksukatosta hyötyvät ovat itsekin olleet aiemmin pienipalkkaisempia, joita maksukatto ei siis koske. Ammattiyhdistysliikkeen keskeinen idea on aina ollut se, että toimitaan yhdessä heikompia tukien. Tästä lähtökohdasta käsin olisi erikoista, jos parempi palkkaisia ”tuettaisiin” suhteellisesti ottaen pienemmän jäsenmaksun muodossa. Yhteenkuuluvaisuutta lisää se, että kaikki maksavat jäsenmaksunsa samalla perusteella. Keskustelussa tuotiin esiin myös se, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksut otetaan täysimääräisesti huomioon verotuksessa, siten että maksetut jäsenmaksut vähennetään palkkatuloista.