Styrelsens beslut – februari 2021

STYRELSENS MÖTE 2/2021

Fredag 19.2.2021

  • En översikt presenterades över påverkningsarbetet under årets början och dess teman. Konstaterades att våra kommunalvalsteser blivit väl emottagna, och kandidater har redan anmält sig på förbundets kommunalvalssidor.
  • Seminariet om utbildningsexport på Educa-mässan anordnades tillsammans med OAJ, Loimu och Professorsförbundet.  Seminariet hade många deltagare.
  • Årets universitetsrunda sker i form av Teams-samtal under ledning av förbundets verksamhetsledare Johanna Moisio.
  • På agendan fanns även förbundets anvisningar gällande sociala medier samt riktlinjer för hantering av kommunikation i krissituationer
  • Rapporten om universitetens autonomiutredning blir klar i slutet av februari och ska behandlas av förbundets styrelse.
  • Chefen för förbundets intressebevakning, Mia Weckman, redogjorde för vilka konsekvenser universitetssektorns lösningar skulle ha för förbundets medlemmar.
  • Förbundet tillsatte två arbetsgrupper: Informationssektorn och öppen vetenskap, och arbetsgruppen för Yngre forskare. Den tredje arbetsgruppen, kolletivavtalsgruppen (TES-arbetsgruppen) tillsätts på hösten.
  • Forskararbetsgruppens förslag till program för öppen vetenskap behandlades av styrelsen.
  • Föreningarnas åligganden och tidtabeller i förbundets stadgar refererades. Till stöd för verksamheten färdigställs en föreningshandbok på våren.