Missförhållanden i forskarnas arbetsliv uppe på Forskarförbundets förbundsmöte

Forskarförbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, hölls på plattformen Teams fredagen den 10 november 2023. Förbundsmötet fattade beslut om verksamheten och ekonomin för nästa år samt valde styrelsemedlemmar för år 2024.

I sitt tal på förbundsmötet tog ordförande Tero Karjalainen upp hur Orpos regering med sina planer på ändringar i arbetslagstiftningen kommer att inverka på forskarens vardag.

”Regeringsprogrammets riktlinjer om arbetslivet försämrar ensidigt anställningsvillkoren och skyddet för dem som har en svagare ställning i arbetslivet. Forskarförbundets färska medlemsenkät visar att visstidsanställningar och osäkerheten om huruvida anställningsförhållandet fortsätter leder till ohälsosamt mycket stress för forskarna. Visstidsanställningar motiveras redan nu i för hög omfattning med hänvisning till exempel forskningsfinansiering. En stor del av forskarnas anställningsförhållanden är splittrade och fragmentariska. Om grunderna för visstidsanställningar ytterligare luckras upp kan det i värsta fall förvärra den osäkerhet forskaren upplever i  sin karriär”, summerar Karjalainen.

Tillsammans med Akava betonar vi avtalsvägen som sättet att nå balanserade arbetsmarknadslösningar. ”Det finländska samhället och arbetslivet grundar sig på förtroende och gemensamt ingångna avtal. Regeringsprogrammet undergräver det här avtalssystemet och kommer oavsiktligt att oskäligt hårt att drabba dem som har atypiska anställningsförhållanden. Vi är beredda att verka som en del av Akava-gemenskapen” säger Karjalainen.

Forsknings- och kulturminister Sari Multala framförde hälsning till förbundsmötet

I sin hälsning till förbundsmötet betonade forsknings- och kulturminister Sari Multala de historiska satsningarna på FoUI och pilotförsöket med doktorandutbildning. ”Trots det ytterst svåra ekonomiska läget gör vi historiskt stora satsningar på forskning och produktutveckling”, berättar minister Sari Multala.

Forskarnas budskap om osäkerheten i forskarens arbetsliv och om önskan om en förbättrad attraktionskraft för forskarkarriären har fått gensvar i ministeriet. ”Jag hoppas också att de satsningar vi nu gör kan öka forskarkarriärens dragkraften och underlätta i synnerhet de yngre forskarnas ställning. I dag är många forskare i en onödigt osäker situation när det gäller finansieringen. Konkurrens hör till saken, men det vore bra om allt flera doktorander kunde utföra sin forskning exempelvis i ett anställningsförhållande”, fortsätter ministern.

Förbundsmötet beslutade om verksamheten nästa år

I mötet deltog 111 representanter från 13 föreningar. Förbundsmötet fattade beslut om förbundets verksamhet och ekonomi nästa år, och förbundets stadgeändringar och verksamhetsstrategi debatterades. Tero Karjalainen fortsätter nästa år som ordförande för förbundet och som vice ordföranden fortsätter Sanni Tiitinen och Pauli Väisänen.

För nästa år valdes följande personer och deras suppleanter till förbundets styrelse:

Ordinarie medlem Förening Suppleant Förening
Tommi Mäklin HYT Joanna Töyräänvuori HYT
Juha Ylisalo TuT Elina Pelto TuT
Stefan Baumeister JYTTE Matti Leppäniemi JYTTE
Paula Silvén TATTE Aura Lounasmaa TATTE
Jussi Hyvärinen INA Kirsi Heino INA
Marko Helenius 3T Jorma Laaksonen ATTE
Hanna Lempinen LaTi Saara Koikkalainen ITTE
Konsta Happonen SATY Ville Kellokumpu OUTI

Tilläggsinformation:

Tero Karjalainen, ordförande

Johanna Moisio, verksamhetsledare

E-post: fornamn.efternamn(a)tieteentekijat.fi