Forskarförbundets medlemsenkät ger en dyster bild av forskarnas splittrade yrkeskarriärer

Medlemmarnas yrkeskarriärer präglas av ovisshet om framtiden och ständig press på att söka finansiering. Den nionde enkäten som omfattade alla Forskarförbundets medlemmar genomfördes i november 2022.

Forskarnas yrkeskarriärer är splittrade, visar rapporten om medlemsenkäten, Peräkkäin, rinnan ja päällekkäin (”På rad, parallellt med och om varandra”). Rapporten har utarbetats av PD Antero Puhakka från Östra Finlands universitet.

– Visstidsanställningar är tyvärr fortfarande vanliga bland våra medlemmar, även om medlemsenkäten 2022 visar att situationen har blivit något bättre. Drygt hälften har ett fast anställningsförhållande och visstidsanställningarna varar nu något längre vid universiteten. Det stora antalet visstidsanställningar och de ständiga finansieringsansökningarna berättar dock att det ännu finns djupt rotade problem i forskarkarriären, särskilt med tanke på att 67 procent av förbundets medlemmar är doktorer. Vi är fortfarande långt ifrån Forskarförbundets mål och Europeiska kommissionens förslag till en ny europeisk stadga för forskare, enligt vilka högst en tredjedel av forskarna i en organisation kan ha en tidsbunden anställning, berättar Antero Puhakka.

Visstidsanställningar och osäkerhet om framtiden oroar medlemmarna

Av medlemsenkäten framgår det att skadlig arbetsrelaterad stress oftast orsakas av visstidsanställningar, osäkerhet över anställningens kontinuitet och hur man ska få finansiering för forskning. Ett alarmerande resultat är att 49 procent av forskarna, 52 procent av lärarna och 31 procent av experterna uppgav att de vid tidpunkten för enkäten upplevde antingen mycket eller väldigt mycket stress. Även om antalet personer som upplevde väldigt mycket stress har minskat i förhållande till den föregående enkäten, har skillnaderna i upplevelserna av stress  blivit större än någonsin tidigare mellan universiteten och övriga arbetsgivarsektorer. Det är mycket belastande att det ställs press utifrån att bedriva forskning men samtidigt finns det ingen arbetstid för forskningen.

– Forskarkarriärerna kräver stabilitet, och de kan göras mera attraktiva helt enkelt genom att förbättra arbetsvillkoren och lönerna. Vi förväntar oss att FoUI-satsningarna och ett pilotprojekt gällande doktorandutbildningen ska medföra långsiktighet i forskningsfinansieringen och i forskarnas arbete samt på naturligt bidra med  nya karriärmöjligheter för forskare  även inom den privata sektorn. Resultaten av Forskarförbundets medlemsenkäter i flera års tid har pekat i samma riktning.  Detta trots att det finns klara lösningar på problemen, säger förbundets ordförande Tero Karjalainen.

Internationella forskare stöter fortfarande på språkliga och kulturella problem

I den senaste medlemsenkäten utreddes även diskriminering som internationella forskare utsätts för och problem som de ställs inför i uppehållstillståndsprocesserna. De vanligaste problemen som forskare med internationell bakgrund berättar om gäller språk och kultur samt osäkerhet kring försörjning. Det är särskilt oroväckande att enkäten från år till år visar att över hälften av de internationella medlemmarna upplever sig ha fått bristfällig information om arbetsförhållandena.

Resultaten från medlemsenkäterna pekar på att  problemen med forskarnas uppehållstillstånd minskat under årens lopp, men siffran är fortfarande hög. I genomsnitt hade respondenterna beviljats uppehållstillstånd fyra gånger. Av medlemmarna från länder utanför EU/EES har 43 procent haft problem med sina uppehållstillstånd. Hela 70 procent av dem som svarade anser att behandlingen av uppehållstillstånd är dyr och över hälften (52 %) anser att behandlingstiderna är för långa.

– Det talas nu mycket om att locka internationella experter till Finland. Men det finns ännu mycket att göra i samhället och inom universitetssektorn för att det ska vara smidigare för internationella forskare att komma till Finland och den finländska universitetsvärlden och hitta sin plats här, påpekar Karjalainen.

Forskarförbundets medlemsenkät utreder bland annat medlemmarnas utbildning, anställningsförhållanden, löner, arbete på stipendium och arbetsförhållanden. Medlemsenkäten genomförs med tre års mellanrum. Förutom återkommande frågor innehåller enkäterna varierande teman. I årets enkät gällde frågorna bland annat uppehållstillstånd, osakligt bemötande och diskriminering inom arbetsgemenskapen samt frågor om arbetsplatsen. Enkäten genomfördes på finska, svenska och engelska med ett elektroniskt frågeformulär som fylldes i anonymt. 1076 medlemmar svarade (16 % av medlemmarna).

Medlemsenkäten, Peräkkäin, rinnan ja päällekkäin (”På rad, parallellt med och om varandra”)

Mer information:

Antero Puhakka, PD, 0400 646 382

Miia Ijäs-Idrobo, Specialsakkunnig, Forskarförbundet
0207 589 622, miia.ijas(at)tieteentekijat.fi