Universitetsanställda har ett nytt kollektivavtal

I universitetssektorns förhandlingar om ett kollektivavtal nådde man ett förhandlingsresultat sent på söndag kväll den 22. Mars. Information on kollektivavtalets innehåll kan återges nu när alla förhandlingsparternas beslutande organ godkänt avtalet.

 Det nya kollektivavtalet är i kraft 24 månader. Avtalet träder i kraft den 1.4.2020 och löper ut den 31.3.2022.

 Förhandlingarna on kollektivavtalet fördes i en forcerad tidtabell på grund av coronaviruset, som lett till att universitets dörrar stängts av myndigheter. Universitets personal fortsätter dock arbeta, undervisa och forska, men det sker nu på distans.

 ”I universitetssektorns förhandlingar tog man det ansvar som situationen krävde. Förhandlingsresultatet garanterar rättvisa arbetsvillkor och att arbetsfreden kvarstår. Ett stort tack till alla som deltog I förhandlingarna”, konstaterar ordföranden för FOSUs universitetsdelegation Johanna Moisio.

Löneförhöjningarna

Avtalet garanterar att de universitetsanställda löneförhöjningar följer den allmänna nivån för redan ingångna kollektivavtal. En del av förhöjningarna är generella påslag och en del är lokala potter. Förhöjningarna är totalt 3,2 %.

  • De generella förhöjningarna är 1.8.2020 1,1% och 1.6.2021 1,1%
  • Att fördelas lokalt 1.12.2020 0,5% och 1.12.2021 0,5%

De lokala förhöjningarna fördelas enligt arbetsgivarens framställan i den uppgiftsrelaterade lönedelen, som omfattar kravtillägg, eller den individuella lönedelen. 

Löner i euro (andra än YPJ-löner) höjs så att deras kostnadseffekt motsvarar 1.8.2020 (1,1 %), 1.12.2020 (0,5 %), 1.6.2021 (1,1%) och 1.12.2021 (0,5%).

Löner för akademiprofessorer och forskare justeras så att de motsvarar det generella påslaget och den lokala potten.

Arvodena för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 1,6 % fr.o.m. 1.8.2020 och med 1,6 %. fr.o.m. 1.6.2021

Avtalet inkluderar även en Corona-klausul.  Om Coronaepidemin försätter ett universitet I en mycket svår ekonomisk situation. Då kan universitetet, om det finns vägande ekonomiska orsaker, inleda förhandlingar och skriftligen avtala med huvudförtroendemannen om nivån på de lokala potterna och tidpunkten för deras utbetalning. Huvudförtroendemännen kommer att utbildas för att kunna sköta denna uppgift. Dylika lokala avtal kan dock endast slutas av ytterst vägande skäl och kräver att FOSU har gett sitt tillstånd till detta.

Konkurrenskraftsavtalets (Kiky) ökning av arbetstimmar och undervisningstaken

Den ökning av arbetstimmar som konkurrenskraftsavtalet gav upphov till kommer att så gott som helt att försvinna för universitets personal. För universitetens lärarkår och forskare kom man överens om att halvera antalet timmar som konkurrensavtalet ökade fr.o.m. den 1. augusti. Totalarbetstiden minskar från 1624 till 1612 timmar. Det maximala antalet timmar för kontaktundervisning minskar från 455 till 452 timmar och från 396 till 394 timmar. Motsvarande för professorer är en minskning från 142 till 141 timmar.

För resten av personalen kommer ökningen av arbetstid som konkurrensavtalet orskade att helt tas bort från början av augusti. Man tillade dock att arbetsgivaren kan förpliktiga arbetagaren att utföra 12 timmar extra arbete med enkel timlön och 8 timmar utbildning.  Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden är 12 månader.

 I kollektivavtalet gjordes några andra förändringar gällande tidsfristen att meddela om permittering och det maximala antalet dagar för facklig utbildning. Därtill finns separata bilagor gällande övningsskolorna och djursjukhuset.

Arbetsgrupper

Det slutna avtalet innefattar även grundande av fem arbetsgrupper. En statistikarbetsgrupp, en textarbetsgrupp och en arbetsgrupp gällande karriärmodeller och övriga meriteringsätt. En arbetsgrupp för att granska det maximala antalet undervisningstimmar och nya undervisningsmetoder. En arbetsgrupp tillsattes för övningsskolorna.

Karriärarbetsgruppen är ny och dess uppgift är bygga en gemensam bild över karriärmodellerna för forskare vid olika universitet. Även de övriga sätten för meritering i alla personalgrupper kommer att granskas. Arbetsgruppen kommer även att gå igenom hur löneutvecklingen I alla personalgrupper stöder avancemang I olika skeden av karriären och hur universiteten uppmuntrar till att utveckla nytt kunnande.

”Forskarförbundet har en längre tid haft som målsättning att förbättra de yngre forskarnas ställning och lönenivå. Forskarförbundets representant kan i denna arbetsgrupp lyfta fram de yngre forskarna och de utmaningar som deras ställning för med sig”, säger intressebevakningsledare Mia Weckman.

Arbetsgruppen som skall granska det maximala antalet timmar och nya undervisningsmetoder kommer att behandla definitionen av kontaktundervisning.  Även det hur väl de existerande formuleringar i kollektivavtalet tar I beaktande nya undervisningsmetoder och -sätt samt om det finns behov att förändra max. antalet timmar. I granskningen kommer man även att beakta förändringar i den högre utbildningen och hur högskolornas digitala miljöer för lärande, 2030 digivisionen, kommer att påverka universitetsundervisningen.

”På universiteten bygger undervisningen på forskningsbaserad kunskap och därför finns det klart behov att granska mängden undervisningstimmar om man ämnar uppfylla lagens bokstav. Coronaviruset har skapat en exceptionell situation som har blottat undervisningens mångfald och hur föråldrat begreppet kontaktundervisning är. Den digitala visionen och kontinuerligt lärande utgör en del av denna viktiga helhet och för att behandla detta tema har Forskarförbundet tillsatt en intern arbetsgrupp”, konstaterar ordförande Maija S. Peltola.

Tilläggsinformation:

Mia Weckman, mia.weckman(at)tieteentekijat.fi