Fem frågor: Specialsakkunnig Miia Ijäs-Idrobo

Miia Ijäs-Idrobo har en mångårig erfarenhet som aktiv forskare. För närvarande verkar hon i förbundet som specialsakkunnig. Hennes huvudsakliga uppgift är att förbättra forskarnas intressebevakning och påverkningsmöjligheter.Dessutom ansvarar hon  för förbundets internationella verksamhet.

1 Vem är du och vad är din uppgift i Forskarförbundet

Jag verkar som specialsakkunnig i Forskarförbundet. Mina uppgifter omfattar bland annat vetenskaps- och högskolepolitisk intressebevakning. Jag stöder förbundets påverkningsarbete särskilt i frågor som gäller yngre forskare, stipendieforskare och internationella medlemmar samt förbundets internationella verksamhet. Jag sköter också rådgivning åt medlemmarna och koordinerar förbundets medlemsenkäter och annan utredningsverksamhet.

2 Varför Forskarförbundet?

I mitt tidigare arbete som forskare vid universitetet var jag aktiv medlem i Forskarförbundet under många år. När jag verkade som historieforskare i Tammerfors deltog jag aktivt i förbundets verksamhet särskilt i frågor som gällde yngre forskare. På europeisk nivå deltog jag också i Eurodocs (the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) verksamhet bl.a. som styrelsemedlem. Samtidigt sysslade jag med lite av varje i den lokala föreningsverksamheten.

Intressebevakning och påverkningsarbete fångade allt mer mitt intresse. När en intressant arbetsplats blev ledig i förbundet år 2018 sökte jag den och hoppade alltså från universitetet och forskningsarbetet ut i organisationslivets virvlar.

3 Vad innehåller dina arbetsdagar och vilka dagsaktuella frågor ligger på ditt arbetsbord?

En normal arbetsdag följer jag med aktuella vetenskaps- och högskolepolitiska frågor såväl i Finland som internationellt. Det innebär en mängd kommenteringar av olika slag samt beredning av förbundets utlåtanden och planering av verksamheten. Utom förbundets interna verksamhet bildar samarbetet med Akava en vidare ram och arbetsgemenskap där frågor diskuteras och bereds i samråd. Dessutom svarar jag så gott som dagligen på frågor av medlemmarna.

Jag deltar också i förbundets olika utvecklingsprojekt och förnyandet av våra tjänster. Under senare tid har vi bland annat skapat en ny omfattande trespråkig chatbot som hjälpreda på vår webbplats och reviderat förbundets guide för stipendieforskare.

Nu på våren har en aktuell uppgift varit analys av svaren på enkäten till yngre forskare och följande steg att fundera ut hur resultaten kan utnyttjas i påverkningsarbetet. På det internationella planet görs nu insatser för att öka yngre forskares attraktionskraft och professionalism, vilket också för oss har varit ett mycket intressant och viktigt tema att följa upp.

4 Vad betyder arbetet för dig och vad är du särskilt stolt över i arbetet?

Ledstjärnan i mitt arbete är visionen om att förbättringar i forskarnas arbetsförhållanden påverkar de resultat vetenskap, forskning, undervisning och kompetensutveckling i gynnsam riktning. Genom att förbättra forskarnas arbetsförhållanden kan vi alltså förbättra kvaliteten också på vetenskap och kompetens.

I mitt arbete är det till stor hjälp att jag känner forskningsarbetets och högskoleundervisningens vardag från mitt förra jobb och är bekant med många av våra medlemmar och föreningsaktiva vid universiteten. Jag har därför nära kontakt med det s.k. fältet.

Glädjeämnen är särskilt när någon fråga som vi jobbat för och lyft fram väcker vidare uppmärksamhet eller rent av leder till åtgärder på arbetsplatser eller påverkar i politiken. Sådana stunder av glädje är exempelvisnär ett universitet tar i bruk benämningen doktorand, när stipendiaters arbetsförhållanden förbättras, när frågor som vi drivit för tas upp i regeringsprogrammet eller när nya åtgärder vidtas för att främja utländska forskares sysselsättning och integration.

5 Vad är ditt hemliga vapen för att skilja arbete och fritid?

Det här vet kanske många redan, men det mesta av min fritid går åt i stallet. Min häst heter Tuuvi, och med henne tränar jag och tävlar på det nationella planet i skolridning. Jag har haft Tuuvi sedan hon var föl och hon är nu 12 år. Hästen får mig alltid att effektivt koppla loss från arbetet. Jag hoppas att vi fortfarande har minst lika många gemensamma år framför oss som bakom. Till familjen hör också äkta mannen Carlos (postdoc-forskarei konsthistoria, så vi diskuterar vetenskap och forskning även hemma) och den nyaste medlemmen, 7-åriga ragdollkatten Irma, som vi hittade i somras. Irma är officiellt utnämnd till chef för hemkontorets distansjobbsmys, och den har varit till stor hjälp, för den får mig att under arbetsdagen emellanåt slita ögonen från laptoppen och ta en liten krafspaus.


Bild:
Carlos Idrobo

Artikelserien fem frågor tar en titt på Forskarförbundets vardag via förbundets personal och medlemsföreningarnas aktiva.