Vad innebär permittering?

Om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har tillfälligt minskat på grund av coronaviruset och om arbetsgivaren inte kan ordna annat lämpligt arbete åt arbetstagaren eller en utbildning som svarar mot arbetsgivarens behov, kan arbetsgivaren ha en grund för permittering. Permittering betyder att arbetet och utbetalningen av lön avbryts tillfälligt, även om själva anställningsförhållandet fortsätter.

Permitteringen kan gälla för en viss tid eller tillsvidare. En permittering som gäller tillsvidare förutsätter ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för uppsägning av arbetsavtalet, dvs. permanent och verklig minskning av arbete. Permittering kan också genomföras partiellt så att arbetstiden förkortas enligt behov.

På grund av en temporär ändring av arbetsavtalslagen har arbetsgivaren exceptionellt rätt att även permittera visstidsanställda arbetstagare med samma förutsättningar som ordinarie arbetstagare. Ändringen tillämpas emellertid inte på den offentliga sektorn (staten, kommunen, kyrkan, FPA). Ändringen är i kraft mellan 1.4.2020–30.6.2020.

 

Hur snabbt kan man permittera en arbetstagare?

I början av april trädde en lagändring i kraft som minskade tiden för meddelande om permittering från 14 dagar till fem dagar före arbetstagarens permittering. Därmed ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren om sin permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar. Lagändringen gäller till och med 30.6.2020. Ändringen tillämpas emellertid inte på den offentliga sektorn (staten, kommunen, kyrkan, FPA). Ändringen tillämpas inte heller inom universitetssektorn, eftersom man i universitetssektorns kollektivavtal har kommit överens annorlunda. I universitetens allmänna kollektivavtal avtalas att tiden för meddelande om permittering är 14 dagar. Universitetsarbetsgivare kan därmed inte permittera med en tid för meddelande om permittering på endast fem dagar. 

 

När ska samarbetsförhandlingar ordnas före permittering?

Om en arbetsgivare har regelbundet minst 20 anställda i sin tjänst, skall arbetsgivaren före ett permitteringsbeslut föra samarbetsförhandlingar. Då en arbetsgivare överväger åtgärder som kan leda till uppsägning av arbetstagare, överföring till deltidsanställning eller permittering av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, skall enligt lagen en förhandlingsframställning ges åt personalen senast fem dagar innan samarbetsförhandlingarna inleds.

Enligt den tidsbestämda lagändring som trädde i kraft 1.4.2020 (gäller till 30.6.2020) är längden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering fem dagar (tidigare 14 dagar eller sex veckor). Ändringarna tillämpas emellertid inte på den offentliga sektorn (staten, kommunen, kyrkan, FPA). Förhandlingstiden på fem dagar tillämpas endast om arbetsgivaren planerar permittering av personalen. Om arbetsgivaren överväger uppsägning eller överföring till deltidsanställning av mindre än 10 arbetstagare, ska samarbetsförhandlingar föras i minst 14 dagar efter att de inletts. Om arbetsgivaren överväger uppsägning eller överföring till deltidsanställning av minst tio arbetstagare, ska samarbetsförhandlingar föras i minst sex veckor efter att de inletts.

 

Företagsverksamhet eller studier hindrar inte den permitterades rätt till arbetslöshetsförmån

Även lagen om utkomstskydd för arbetslösa har ändrats tillfälligt på grund av Coronapandemin. Den mest betydande ändringen är att en permitterad, som anmäler sig som arbetssökande, har bland annat rätt till arbetslöshetsförmån utan att företagsverksamhet och studier utgör ett hinder för detta. Ändringen påskyndar behandlingen av ansökan och mottagande av arbetslöshetsförmån för permitterade personer som studerar eller idkar företagsverksamhet. Om en permitterade person har inkomster från företagsverksamhet, beaktar Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan inkomsten vid utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån.

Utbetalning av arbetslöshetsförmån åt permitterade förutsätter även i fortsättningen att den som permitteras anmäler sig som arbetssökande vid TE-byrån. Permitterade är fortfarande också skyldiga att ta emot arbete som erbjuds av arbetsgivaren. Om du blir arbetslös eller permitterad, kom ihåg att omedelbart anmäla sig som en arbetslös arbetssökande. Man kan få arbetslöshetsförmån tidigast från och med anmälningsdagen.

TE-byrån undersöker inte en permitterads eventuella vägran att ta emot arbete som erbjuds av TE-byrån eller försummelser som gäller sysselsättningsplanen eller en plan och tjänst som ersätter sysselsättningsplanen.

 

Prövotid och skyldigheten att återanställa

Arbetsavtalslagens bestämmelse om prövotid ändrades temporärt från och med början av april (fram till 30.6.2020) så att ett arbetsavtals kan hävas under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Dessutom förlängs skyldigheten att återanställa arbetstagare enligt arbetsavtalslagen till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp medan de temporära bestämmelserna är i kraft. Ändringen gäller emellertid inte den offentliga sektorn (staten, kommunen, kyrkan, FPA), för vilka tiden för återanställande är samma som tidigare (fyra månader eller i långa anställningsförhållanden sex månader).