FOSUs brev om corona-tidens arbete inom universitetssektorn

Bästa universitetsanställda medlem!

Coronapandemin har i sina olika faser påverkat de universitetsanställdas arbete. Bland annat har användningen av olika distansarbetssystem ökat. I och med förändringarna i arbetet har behovet att lära sig nytt ökat i alla personalgrupper. Dessutom har säkerställandet av organisationernas verksamhetsförmåga under skötseln av den utdragna krisen i många fall krävt åtgärder där personalen varit tvungen att flexa när det gäller arbetstider och -uppgifter på bekostnad av välbefinnande och ork. Även arbetsbördan som akademiska ledare och chefer bär har ökat, och till denna belastningen bidrar även oron för hur personalen mår och orkar i sitt arbete.

Förhandlingsorganisationen FOSU och Forskarförbundet vill påminna sina medlemmar om en del centrala frågor gällande arbetstid och distansarbete under pandemin.

Inom universitetssektorn har exempelvis följande faktorer inverkat på arbetet:

  • den ökade arbetsbördan som orsakas av specialarrangemang (exempelvis extraarbete på grund av distansundervisning, skötsel av ärenden på distans)
  • behovet av mer stöd för lärande och studerandenas välbefinnande (till exempel behovet av handledning)
  • ökningen av nödvändiga och brådskande uppgifter på grund av pandemin, vilket tex. lett till brist på pauser under arbetsdagen och ökat belastningen
  • det av pandemin orsakade avbrottet i kontakterna med de studerande, vilket ökat studerandenas behov av stöd
  • kravet att upprätthålla en högre hygienisk nivå på grund av pandemin (till exempel i laboratorier)
  • nya skydds- och försiktighetsåtgärder vid olika verksamheter och övervakningen av dem (såsom användning av ansiktsmask och övervakning av användningen)
  • extraarbetet på grund av studerandeantagningen och uppgifter i samband med övervakningen av urvalsproven

Arbetsförhållanden vid distansarbete

Ju längre distansarbetet varar, desto viktigare blir arbetsförhållandena. Ergonomiskt riktiga arbetsförhållanden är ofta besvärliga att ordna hemma. Adekvat utrustning, såsom arbetsstolar, elektriska bord och datorskärmens storlek och kvalitet hjälper en att orka i arbetet. Arbetsgivaren och personalen bör i alla arbetsenheter diskutera arbetarskydd och ergonomi vid distansarbete. De medel som inbesparas på grund av pandemin (exempelvis ersättning för arbetsresor) kan med fördel användas till exempel till att upprätthålla och förbättra arbetsergonomin. I princip är det arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning också för distansarbete hemma. Har du själv inhandlat till exempel ett elbord finns det skäl att studera skattemyndighetens anvisningar.

Undantagsperioder understryker arbetsplaneringens betydelse

Arbetsplanen är en i kollektivavtalet avtalad trygghet för forsknings- och undervisningspersonalen och ett viktigt redskap för kontroll av arbetsmängden på både individ- och enhetsnivå. Med hjälp av planen kan var och en göra sitt arbete synligt.

Vi vill påminna om att arbetsplanen kan ändras och uppdateras också mitt under terminen så att den avspeglar den verkliga arbetsmängden. I kollektivavtalet har man kommit överens om att arbetstagaren och chefen kan kontrollera hur arbetsplanen realiserats och ändra den om uppgifterna så förutsätter. I avtalet har dessutom stipulerats om exempelvis ersättning för undervisning som inte inkluderats i arbetsplanen. Under dessa pandemitider har den här möjligheten utnyttjats föga. Vi uppmuntrar till att ta initiativ för att få ersättning för extraarbetet när arbetsuppgifterna överskrider den i arbetsplanen ålagda mängden.

Snart är det dags att göra upp arbetsplanerna för nästa läsår. Det lönar sig att göra arbetsplaneringen omsorgsfullt och se till att den verkliga arbetsmängden beaktas.

Arbetstid och distansarbete i universitetens sakkunnig-, förvaltnings- och stöduppgifter

Vid distansarbete ska den verkliga arbetstiden beaktas. Vi påminner om att distansarbete inte skiljer sig från kontorsarbete när det gäller arbetstiden, och därför ska i arbetstidssystemet registreras alla timmar som använts för arbete. Oregistrerat arbete (s.k. grått arbete.) ska inte utföras. Arbetstagaren ska i så fall i förväg avtala med sin chef om hur man ska förfara vid distansarbete om den normala arbetstiden inte räcker till.

Förtroendemannen till din hjälp

Vi uppmuntrar dig att inte tveka att kontakta förtroendemannen eller din egen medlemsförening om du har frågor om t.ex. arbetstid eller sammanjämkning av arbetstid och arbete.

 

Intressebevakningshälsningar

FOSU Forskarförbundet
Katja Aho Johanna Moisio
Förhandlingschef Verksamhetsledare