Satsningarna på FoUI får beröm, men inriktandet av finansieringen väcker oro – Forskarförbundets syn på  besluten som fattades i ramförhandlingarna

Orpos regering förtjänar beröm för sina satsningar på forskning, utveckling och innovation (FoUI), men hur finansieringen fördelas väcker oro i Forskarförbundet. En höjning av utbildningsnivån och en intensifiering av forskningen förutsätter en ökning av basfinansieringen för högskoleutbildningen, tvärvetenskaplig grundforskning samt omsorg om hela utbildningskedjan.

I det svåra ekonomiska läget är det bra att regeringen har beslutat att förbinda sig till att öka finansieringen av FoUI-verksamheten i enlighet med det nationella målet, men man måste ägna uppmärksamhet åt finansieringens inriktning. Satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) får inte genomföras på ett sätt som begränsar forskningsfältet.  Även forskning som saknar direkta kommersiella tillämpningar är viktig med tanke på FoUI-verksamhetens genomslag. Forskarförbundet påpekar att det finns områden som faller utanför Finlands Akademis och Business Finlands finansieringsinstrument och då finns det ringa möjligheter att  via dessa instrument söka och få finansiering.

– FoU-finansieringen bör riktas in på att förbättra samarbetet mellan sektorerna och till att stärka forskningsarbetet. Målet ska vara en intensifiering av forskningen och att disputerade  doktorer i större utsträckning sysselsätts inom olika sektorer – även i företag. Styrningen av den FoU-finansiering som kanaliseras via Business Finland måste säkerställas så att satsningarna riktas så effektivt som möjligt till forskningsarbetet, konstaterar Forskarförbundets ordförande Tero Karjalainen.

Regeringen meddelar att den kommer att fastställa tidtabeller och strukturer för uppföljningen av FoU-finansieringens verkningsfullhet. Forskarförbundet påminner om att man i uppföljningen måste beakta att vetenskapens genomslag uppstår på lång sikt och att innovationer bygger på en stark grundforskning.

Kontinuitet i forskarkarriären också genom satsningar på forskning efter disputationen

Genom sina tidigare åtgärder har regeringar satsat avsevärt på doktorandutbildningen och antalet doktorer som utexamineras kommer att öka under de närmaste åren. Forskarförbundet anser att det med tanke på att stärka FoU-expertisen är viktigt att härnest satsa på dem som är det följande karriärskedet dvs. postgraduala forskare (post doc).   Det är internationellt känt att post doc-karriärskedet utgör en särskilt utmanande tid av forskarkarriären på grund av att finansieringen är så fragmenterad. Därför är det välkommet att sysselsättningen bland dem som nyligen har disputerat stöds genom att bidra med finansiering för arbetstillfällen för 85 post doc-forskare vid statliga forskningsinstitut. Dock måste finansieringen och karriärutsikterna för post doc-forskare även stödjas  genom andra beslut om FoUI-finansiering. Särskilt forskare med utländsk härkomst är i behov av ett starkt stöd för att komma in i det finländska näringslivet.

Utbildningsnivån kan inte höjas genom  att  pruta på utbildningens kvalitet

Enligt ett meddelande från undervisnings- och kulturministeriet ska regeringen börja bereda ett åtgärdsprogram för att höja utbildningsnivån. Tyvärr verkar planeringen av åtgärdsprogrammet för närvarande omfatta endast faktorer som begränsar utbildningsmöjligheterna.

– Det är förståeligt att man vill undvika anhopning av utbildning och gynna dem som ännu inte har en högskoleexamen. Samtidigt måste det ändå skapas incitament för universiteten att möjliggöra att studerande kan byta bransch och att underlätta överflyttningar från ett utbildningsområde och universitet till ett annat, påpekar Karjalainen.

Behovet av handledning och övrigt stöd under studiernas gång kommer att öka när unga med alltmer varierande bakgrund kommer till högskolorna. Detta kräver satsningar på basfinansieringen för högskolorna, särskilt om man samtidigt ämnar är att öka antagningen av nya studerande vid högskolorna. Utbildningsnivån kan inte höjas genom att göra nedskärningar i utbildningens kvalitet. Genom de beslut som fattades under ramförhandlingarna skär regeringen dessvärre ytterligare ned  den sociala tryggheten för studerande. De studerandes växande oro för sin försörjning och välfärd återspeglas i hela högskolegemenskapen och stöder inte avläggandet av studier. De anställda vid högskolorna är mycket oroade över de studerandes situation.

Ta också del av Akavas synpunkter på resultaten av ramförhandlingarna.

Mer information:

Ordförande Tero Karjalainen

T.f. verksamhetsledare Nina Hahtela

Bådas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)tieteentekijat.fi.