Jytten kannanotto apurahatutkijoiden asemaan Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät (Jytte) haluaa kiinnittää Jyväskylän yliopiston hallituksen, kollegion ja johdon huomion apurahatutkijoiden asemaan ja kohteluun Jyväskylän yliopistossa.
Olemme keskustelleet pitkin vuotta 2018 apurahatutkijoiden asemasta muun muassa eri yksiköiden apurahatutkijoiden, henkilökunnan jäsenten sekä järjestömme hallituksen kesken. Näiden keskusteluiden, jäsentemme kokemusten ja muiden havaintojemme perusteella listaamme apurahatutkijoiden asemaan liittyviä epäkohtia sekä tarjoamme niihin ratkaisuehdotuksia. Toivomme, että niin Jyväskylän yliopiston hallitus, yliopistokollegio kuin yliopiston johto ryhtyvät toimenpiteisiin näiden ehdotusten pohjalta vuoden 2019 alussa.

Työterveys:

Tällä hetkellä apurahatutkijat eivät ole oikeutettuja työterveyshoitoon.

  • Jytte esittää, että Jyväskylän yliopisto alkaa selvittää alkuvuonna 2019 mahdollisuuksia apurahatutkijoiden ottamisesta mukaan yliopiston työterveyshoidon piiriin. Apurahatutkijat tuovat yliopistoon merkittäviä rahavirtoja (katso esimerkiksi Mikko Jakosen blogiteksti elokuulta 2018), minkä vuoksi heidän työterveyshoitonsa on tärkeää pitää kunnossa.

Työpisteet:

Osalle apurahatutkijoista on tarjolla työpisteet, osalle ei. Tilanne vaihtelee yksiköittäin. Muutoissa ja uusien tilojen käyttöönotossa apurahatutkijoita uhataan ”ulkoistamisella”, jotta työsuhteisten työpisteet saadaan säilytettyä.

  • Työpisteiden evääminen apurahatutkijoilta ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Apurahatutkijat ovat tärkeä osa yliopiston tutkijayhteisöä. Apurahatutkijoita ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työpisteiden suhteen, eikä apurahatutkijoilta saa evätä työpistettä ”tilan vähyyden vuoksi”. Myös lyhyiden rahoituskatkojen (esimerkiksi 1–6 kuukautta) aikana on tutkijoille tarjottava työpisteet.

Apurahatutkijoiden määrä:

Yliopistolla ei ole selvää käsitystä siitä, kuinka paljon apurahatutkijoita yliopistossa todella on. Tämän myötä ei myöskään tiedetä millaista tulosta he tekevät, paljonko he hankkivat taloon rahaa ja paljonko he tekevät julkaisuja.

  • Jytte ehdottaa, että yliopiston on selvitettävä vuosittain apurahatutkijoiden määrä yksiköiden tiedonkeruuseen sekä Converiksen tietoihin perustuen. Yliopiston on selvitettävä myös apurahatutkijoiden tuomat rahavirrat yliopistolle.

Henkilökunnan sähköpostilistat ja kulkukortit:

Joissakin yksiköissä apurahatutkijat ovat henkilökunnan sähköpostilistoilla, toisilla eivät. Syyt ja selitykset sille miksi apurahatutkijat eivät pääse henkilökunnan sähköpostilistoille vaihtelevat teknisistä periaatteellisiin. Apurahatutkijoiden kulkukortit eivät ole kuvallisia kuten palkkatyösuhteisilla.

  • Jytte katsoo, että kaikkien pidempiaikaista tutkimusta (kuten väitöskirjaa tai post-doc -tutkimusta) päätoimisesti tekevien apurahatutkijoiden tulisi päästä henkilökunnan sähköpostilistoille kaikissa yksiköissä ja tiedekunnissa. Apurahatutkijoiden kulkukorttien tulee olla samanlaiset kuin palkkatyösuhteisilla

Yliopiston sähköpostiosoitteet:

Osalle apurahatutkijoista ei ole annettu yliopiston sähköpostiosoitteita, ja osa on tiputettu pois sähköpostin käyttäjistä, kun heidän asemansa on muuttunut työsuhteesta apurahalle.
  • Jytte katsoo, että kaikille pidempiaikaista tutkimusta tekeville tutkijoille ja yliopistoyhteisön jäsenille tulee taata toimiva ja jatkuvasti voimassa oleva sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite on ensinnäkin tärkeä työväline, jonka katkaiseminen aiheuttaa monia konkreettisia ongelmia ja johtaa pahimmillaan esimerkiksi artikkeleiden ja kirjojen julkaisuprosessien katkeamiseen tai rahoitushakuja ja tutkimusverkostoja koskevan informaation menettämiseen. Toiseksi sähköposti on myös imagokysymys: ei ole hyvä, että Jyväskylän yliopiston työntekijät kulkevat maailmalla kaupallisten palvelinten tarjoamilla osoitteilla Jyväskylän yliopiston tarjoamien osoitteiden sijaan.

Tutkijasopimus:

Apurahatutkijoiden asema, oikeudet ja velvollisuudet ovat kokonaisuudessaan epäselviä Jyväskylän yliopistossa.

  • Jytte ehdottaa, että kaikkien apurahatutkijoiden kanssa solmitaan ”tutkijasopimus”, jossa selvitetään kaikkien olemassa olevien ja uusien aloittavien apurahatutkijoiden rahoituksen määrät ja kestot, sekä taataan heille sähköpostiosoite, työpiste ja muut yliopistoyhteisölle kuuluvat, edellä mainitut asiat. Sopimuksen tavoite on taata työnteon mahdollistavien perusasioiden jatkuvuus myös lyhyiden rahoituskatkosten aikana. Tutkijasopimus voi tarjota pätkätyösuhteiden ja pätkäapurahojen maailmassa pysyvyyttä tutkijanuralla.

Lopuksi Jytte ehdottaa, että nämä apurahatutkijoiden oikeudet, velvollisuudet ja yleiset käytänteet kirjataan julkisesti yliopiston avoimille verkkosivuille, jossa ne ovat kaikkien luettavissa ja tarkistettavissa. Näin hyvät käytännöt saadaan yhtenäistettyä mahdollisimman nopeasti.

Tiistaina 18.12.2018
Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry:n (Jytte) hallitus