TATTEn lausunto Tampereen yliopiston tilansäästöohjelman prosessiin ja kampuskehityshankkeeseen

TATTE kiittää mahdollisuudesta lausua oman kantansa tilansäästöohjelmaan ja sen prosessiin sekä kampuskehityshankkeeseen. 

TATTE ymmärtää, että yliopistolla on tarvetta säästää tiloista, mutta näkee erittäin haasteellisena tämän suunnitelman toteuttamisen. Vuoteen 2025 nyt esitetty hallituksen suosittelema suunnitelma, jossa yliopisto luopuu Pinni A:sta keskustakampuksella, osittain Arvo-rakennuksesta Kaupin kampuksella ja Festiasta Hervannan kampuksella, sisältää jo merkittäviä vähennyksiä yliopiston tiloihin, vaikka vähennykset onkin aiempaa suunnitelmaa tasaisemmin jaettu kampusten kesken. TATTE ilmaisi perustellun vastustuksensa aiempia suunnitelmia kohtaan:

https://tieteentekijat.fi/tatte-vastustaa-uuden-tilasuunnitelman-suosituksia/ 

Tilansäästösuunnitelmat nyt rajoitetummassa koossaan tulevat silti edellyttämään mittavia muutoksia olemassa oleviin tiloihin sekä opiskelijoiden ja yliopiston työntekijöihin työoloihin. Yliopiston kampuskehityksen olisi tärkeää hyödyntää yliopiston sisäistä laadukasta osaamista ja ammattitaitoa työelämän ja korkeakoulutuksen tutkimuksen suhteen. Tilojen uudelleen järjestelyissä ja suunnitteluissa tulee hyödyntää tiedeyhteisön osaamista, kuten olemme aikaisemmissa lausunnoissamme aiheesta huomauttaneet:

https://tieteentekijat.fi/tatte-peraankuuluttaa-lapinakyvaa-keskustelua-tieteentekijoiden-tyoskentelytiloja-mahdollisesti-koskevista-muutoksista/ 

Tutkimusyhteisön työolojen muuttaminen olisi kytkettävä tutkimusyhteisön tietotaitoon ja ammattiosaamiseen. Muutoksen suoraan koskettamat työyhteisöt (tiedekunnat, tutkinto-ohjelmat) tulisi aktiivisesti osallistaa uusien tilojensa suunnitteluun, painottaen opettamista, tutkimusta ja yhteisöllisyyttä. 

TATTE edellyttää, että prosessi jatkuu aidosti keskustellen ja yliopistoyhteisöä kuunnellen. TATTE ei vastusta vuoden 2025 suunnitelmia vähentää tiloja hallituksen vaihtoehdon suunnitelman mukaisesti, mikäli siihen liitetään sitoutuminen suunnitelman toteutuksen aktiiviseen ja läpinäkyvään seurantaan (onnistumiset, haasteet, kokemukset, tulevaisuuden tarpeet), johon yliopistoyhteisö myös osallistuu. 

Kampuskehityksen ensimmäistä työvaihetta tulee seurata huolellisesti ja sen pohjalta tulee arvioida äärimmäisen kriittisesti sellaisia tulevia kehitystarpeita, joiden keskeinen tarkoitus on tehdä lisää tilavähennyksiä. Muutoksia täytyy myös suunnitella realistisella aikajänteellä, joka huomioi mahdolliset muutostarpeet, myös sellaiset, joilla vastataan todennäköisesti kasvavaan opiskelijamäärään, mikäli etäopetuksen kehitys ei edisty nyt ennakoidulla nopeudella ja laajuudella.

TATTEn on vaikea nähdä, miten yliopisto voi leikata nykyisiä tilojaan tätä suunnitelmaa pidemmälle sen vaikuttamatta merkittävästi työoloihin sekä opiskelijoiden valmiuksiin opiskella menestyksekkäästi Tampereen yliopiston kampuksilla. On nimittäin syytä huomata, että kun yliopiston tiloja muokataan ja rakennetaan uutta yliopiston välittömään yhteyteen, tämä aiheuttaa häiriötä koko kampuksen laajuudella. Kun esimerkiksi Pinni A pyritään tyhjentämään Pinni B:hen, tämä edellyttää mittavia muutostöitä Pinni B:n tiloissa. Näin mittavat häiriöt yliopiston tiloissa vaikuttavat henkilöstön ja opiskelijoiden työhön ja opiskeluun laajemmin, ja sellaiset tulisi suorittaa syvää harkintaa seuraten.

Korostamme siis, että valmiutemme kannattaa nykyistä tilasuunnitelman hallituksen vaihtoehdon mukaista ehdotusta ponnistaa siitä, että tunnustamme joidenkin tilavähennysten välttämättömyyden, mutta emme voi kannattaa suunnitelmia, jotka tekevät radikaaleja vähennyksiä yliopiston tiloihin. Pelkät tilavähennykset eivät ole kampuskehitystä. Vuoden 2025 tilavähennysten arviointi täytyy tehdä huolellisesti sitoutumatta uusiin tilavähennyksiin muutoin kuin viimeisenä vaihtoehtona.

TATTE rohkaisee myös jäseniään ottamaan aktiivisesti kantaa tilansäästösuunnitelmiin Intranetissä: https://intra.tuni.fi/content/news/32487