Pääluotot: yt-aloitteessa edettävä rivakasti

Tampereen yliopiston pää- ja varapääluottamusmiehet jättivät perjantaina jo neljännen yhteistoiminta-aloitteen rehtori Mari Wallsille. Varsinaisia neuvotteluja ei yhdestäkään aloitteessa ole vielä aloitettu. Pää- ja varapääluottamusmiehet toteavat aloitteessaan, että neuvotteluissa yhteistoiminta-aloitteissa esitetyistä ongelmista on nyt syytä edetä rivakasti. Viivyttely neuvottelualoitteessa esitettyjen ongelmien ratkaisemiseksi voidaan tulkita myös neuvottelusta kieltäytymiseksi, jolloin asia on vietävä jatkokäsittelyyn valtakunnalliselle tasolle.

Helmikuussa jätetyn aloitteen jälkeen pääluotot ovat tavanneet työantajan edustajia kaksi kertaa, mutta varsinaisia neuvotteluja aloitteissa esitettyjen 15 ongelman ratkaisemiseksi ei ole aloitettu. Kiireellisimmiksi ratkaistaviksi ongelmiksi pääluotot nimeävät yhteistoimintaneuvotteluiden järjestämisen toimintaperiaatteet, palkka- ja nimikeharmonisoinnin sekä työsuunnitelmaohjeistuksen.

Sopimisen käytännön takkuavat yhdistyneessä yliopistossa

Palkka- ja nimikeharminisoinnissa pääluottojen ja työnantajien kannat prosessin etenemisestä eroavat. Työnantajan mukaan arviointityöryhmä on käsitellyt palkka- ja nimikeharmisoinnin loppuun ja asia voi edetä. Pääluottamusmiehet edellyttävät, että arviointityöryhmän valmisteleva esitys on käsiteltävä yhteistoiminnassa, kuten laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja työehtosopimuksen kirjaukset edellyttävät, sillä arviointiryhmän työntekijäedustajilla ei ole valtaa sopia asiasta työnantajan kanssa.

Työsuunnitelmaohjeistuksessa ongelmana on määräys, jonka mukaan kaikki yliopistonlehtorin tehtävät olisivat opetuspainotteisia tehtäviä. Yliopistossa on kuitenkin niin sanottuina vanhoina työntekijöinä yhdistyneeseen yliopistoon siirtyneitä yliopistonlehtoreita, joiden tehtävää ei ole määritelty opetuspainotteiseksi. Työnantaja ei voi muuttaa yksipuolisella ilmoituksella ja ilman yhteistoimintamenettelyä tehtävien sisältöjä.

Sekä palkka- ja nimikeharmisoinnin että työsuunnitelman tulkintaerimielisyydet osoittavat Tampereen yliopistossa yhteistoimintamenettelyn toimimattomuutta. Neuvotteluja ei valmistella eikä käydä tavalla, joka mahdollistaisi reilun sopimisen työnantajan ja työntekijöiden välillä. Kiireellisimpänä yhteistoiminta-aloitteen tehtävänä pääluotot pitävätkin yhteistoimintaneuvoston perustamista ja yhteistoimintakäytännöistä sopimista.

Yhteistoiminta-aloite esittää keinot sopimisen parantamiseksi

Tampereen yliopistossa ei tällä hetkellä ole yhteistoimintaneuvostoa. Yhteistoimintalain edellyttämänä yhteistoimintaelimenä on toiminut työnantajan ja pääluottamusmiesten tapaamiset. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on yhteistoiminnassa ilmennyt lukuisia ongelmia, joiden ainoa syy ei ole ollut kokousasioiden runsaus vaan myös ontuvat kokouskäytännöt.

Yhteistoiminta aloitteessa esitetäänkin, että Tampereen yliopistoon on perustettava yhteistoimintaneuvosto, joka edustaa monipuolisesti yliopiston kaikkia henkilöstöryhmiä. Siten pääluottamusmiesten lisäksi yhteistoimintaneuvostoon tulee kuulua professoriluottamusmies.

Olennaista on myös, että yliopistoyhteisö voi seurata yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioia, Kokousten asialistat ja muut aineistot tulee julkaista yliopiston intrassa hyvissä ajoin ennen kokousta. Samoin kokousten pöytäkirjat tulee olla saataville koko yliopistoyhteisölle.

Kokouksia tulee myös valmistella yhteistoiminnassa niin, että myös työntekijät ovat mukana esityslistan koostamisessa. Kätevimmin asia järjestyisi, mikäli yhteistoimintaneuvostolla olisi työntekijöitä edustava varapuheenjohtaja, joka johtaisi yhdessä työnantajaa edustavan puheenjohtajan kanssa kokousten valmistelua.

Työsuunnitelmaohjeen tulkintaerimielisyys (Huom. vaatii kirjautumisen)

Tampereen yliopiston tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 1.4.2020 (Huom. vaatii kirjautumisen)

Liitteet

Pääluottojen yhteistoiminta-aloite Tampereen yliopistolle (PDF, 75kB)