Väitöskirjatutkija Tuomas Tervasmäki ja erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu keskiryhmän edustajiksi Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään

Tampereen yliopiston hallitus järjesti yhteisökuulemisen yliopiston johtamisjärjestelmästä 26.6.2020. Yhteisökuulemisen perusteella hallitus päätti 4.8.2020 perustaa työryhmän tarkastelemaan Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen päätöksen mukaan työryhmään nimettiin alun perin ulkopuolinen puheenjohtaja sekä professorikuntaa, keskiryhmää (henkilöstö professoreja lukuun ottamatta) ja opiskelijakuntaa edustavat jäsenet, kaksi kutakin, yliopiston seitsemän tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä. Lisäksi työryhmään nimettiin kaksi edustajaa hallinnosta.

Yliopiston johdon, Tampereen ylioppilaskunta TREYn, Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston ja Tampereen yliopiston tieteentekijät ry Tatten käymien keskustelujen jälkeen työryhmän kokoonpanoa muutettiin. Kutakin ryhmää pyydettiin nimeämään uudet edustajat niiden tehtävästä kieltäytyneiden tiedekuntaneuvostojen varsinaisten jäsenten tilalle. Lisäksi professorikuntaa, keskiryhmää ja ylioppilaskuntaa pyydettiin nimeämään työryhmään yksi uusi varsinainen jäsen kustakin ryhmästä. Täydentämisen tarkoitus on vahvistaa työryhmän kattavuutta ja yhteisön laajempaa osallistumista.

Keskiryhmää edustavat henkilöstöjärjestöt sopivat jäsenten nimeämisestä yhdessä. Tiedekuntaneuvostojen varsinaisten jäsenten joukosta keskiryhmä nimeää työryhmään väitöskirjatutkija Tuomas Tervasmäen Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta ja uudeksi jäseneksi työryhmän laajennettuun kokoonpanoon erikoissuunnittelija Ismo Isopoussun Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen -yksiköstä. Tervasmäki on työryhmän ainoa väitöskirjatutkijoita ja tohtoriopiskelijoita edustava jäsen, kun taas Isopoussu tuo ryhmään muun henkilöstön edustuksen.

– On tärkeää, että yliopistoyhteisön erilaiset äänet kuuluvat kattavasti monialaisen säätiöyliopiston johtamisjärjestelmän kehittämisessä. Onneksi työtä ei tarvitse aloittaa alusta, vaan voimme jatkaa henkilöstö- ja opiskelijajärjestöjen ja Tampere3-neuvottelukunnan aiemmin esittämien ehdotusten viitoittamalla tiellä. Yliopistolaisten itsehallintoa ja konkreettisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla voimme muodostaa kestäviä päätöksenteon rakenteita. Näin rakennamme vahvasti omilla jaloillaan seisovaa ja hyvinvoivaa monialaista säätiöyliopistoa, toteaa Tervasmäki.

Yliopiston johtosäännöstä ja johtamisjärjestelmästä on käyty keskustelua niin yliopistoyhteisön sisällä kuin julkisuudessa jo usean vuoden ajan. Nykyinen johtosääntö on osa uuden yliopiston siirtymäkauden järjestelyjä, ja se on ollut yliopistoyhteisön kritiikin kohteena valmisteluvaiheestaan alkaen. Uuden yliopiston johtamisjärjestelmä on muotoutunut vähitellen johtosäännön puitteissa ja sen varjossa.

– On hienoa, että yliopiston johtosääntöä ja johtamisjärjestelmää sekä niiden muutostarpeita päästään aidosti arvioimaan yhdessä. Työryhmän perustaminen ja sen kokoonpanon laajentaminen luovat pohjan avoimelle, yhteisölliselle ja yliopiston arvojen mukaiselle toiminnalle. Yliopiston muu henkilöstö kuuluu tasavertaisesti yliopistoyhteisöön yhdessä akateemisen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Olemme yhtälailla sitoutuneet yliopistomme rakentamiseen ja tuomme työhön mukaan laaja-alaista asiantuntemusta. Muun henkilöstön mukaantulo työryhmään on myös vahva merkki keskiryhmän sujuvasta yhteistyöstä ja keskinäisestä luottamuksesta, toteaa Isopoussu.

Työryhmä raportoi yliopiston hallitukselle työnsä tuloksista marraskuussa 2020. Alkuperäisen suunnitelman mukaan työryhmän raportista oli tarkoitus kuulla vain säätiön perustajia ja yliopiston konsistoria. Opiskelijoiden ja henkilöstöryhmien aktiivisuuden ansiosta raportista kuullaan sen sijaan laajasti yliopistoyhteisöä ja eri toimielimiä.

 

Tämän uutisen ovat yhdessä laatineet seuraavat keskiryhmää Tampereen yliopistossa edustavat henkilöstöjärjestöt:

 

3T – Tampereen tekniikan tieteentekijät ry

INA – Informaatioalan akateemiset ry

JHL 660 – Tampereen yliopistolaiset JHL ry

LATTE – Loimun akateemiset Tampereella

PYRY – Pirkanmaan yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

TATTE – Tampereen yliopiston tieteentekijät ry

TaYHY – Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys

TaYLL – Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys

TEKTUNI – Tampereen yliopiston tekniikan akateemiset