Tatten kommentit Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

”Rehtorin asettama työryhmä on valmistellut Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2021-2022. Ennen työnsä loppuunsaattamista työryhmä haluaa kuulla yliopistoyhteisön kommentteja ja muutosehdotuksia suunnitelmaluonnokseen. Tutustu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnokseen ja lähetä kommenttisi sähköisellä lomakkeella. Aikaa kommenttien jättämiseen on 28.2.2021 saakka.” (Tampereen yliopiston intra)

 

3. Kommentoi lukua III Toimintakulttuuri 

Yksi erityisen tärkeä teema suunnitelmassa on kieliperiaatteiden uudistaminen ja kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien varmistaminen (sivu 6-7). Kokonaisuudessaan suunnitelma on hyvin kunnianhimoinen tavoitteiltaan, mutta tässä kohden toimenpiteiden kunnianhimoisuutta olisi varaa nostaa: jos tavoitteeksi asetetaan, että “oleellinen tieto on saatavilla englanniksi” (sivu 6) ja “osallistumismahdollisuudet varmistetaan tiedekunnissa, joissa heidän (kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden) osuus on merkittävä” (sivu 7), jää harmillisen avoimeksi se, millä perusteilla ja kenen näkökulmasta määritellään tiedon olennaisuus ja osuuden merkittävyys. Osallistumismahdollisuuksien varmistaminen on mielestämme tärkeää myös niissä tiedekunnissa, joissa kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden osuus ei tällä hetkellä ole kovin suuri. Hyviä käytäntöjä luodessamme voimme kuunnella oman yliopistoyhteisömme jäsenten kokemuksia.

 

4. Kommentoi lukua IV Johtaminen 

Esimerkiksi tämän osion toimenpiteissä toistuu kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä. Usein yksittäisten koulutusten ja tiedon tarjoamisen lisäksi tarvittaneen kuitenkin myös pitkäjänteistä tukea, jatkuvasti ja helposti saatavilla olevaa apua ja ohjausta. Näille soisi vahvemman roolin suunnitelluissa toimenpiteissä. Toinen hyvä esimerkki tuen tarpeesta on luvussa 5 mainittu esihenkilöiden tietotaidon ja osaamisen kehittäminen (sivu 15), ja sen siirtäminen työyhteisössä eteenpäin.

 

6. Kommentoi lukua VI Epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisy

Suunnitelmassa on tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka vaativat koko yliopistoyhteisön yhteistä sitoutumista ja toimintaa, mikä on erittäin hyvä asia. Suunnitelmassa todetaan esimerkiksi, että epäasiallista ”kohtelua havaitessaan jokaisen on ilmoitettava asiasta edelleen vastuullisille tahoille” (sivu 20). Toivomme, että työryhmä ottaa huomioon epäkohtien esiintuomisen haastavuuden tilanteissa, joissa epäkohdat kietoutuvat valtaan. Pelkkä yliopistoyhteisön jäsenten vastuuttaminen ja tiedon lisääminen ei siis riitä, vaan kestävä pohja rakentuu toimintakulttuurille, jossa ei ylläpidetä tarpeettomasti yhteisön jäsenten epävarmuutta omasta asemastaan esimerkiksi määräaikaisilla työsuhteilla. Matalalla kynnyksellä saatavilla oleva, asiantunteva apu ja tuki epäkohtiin puuttumiseen on myös erittäin tärkeää.

 

8. Kommentoi lukua VIII Tutkimus

Joihinkin kohtiin olisi tärkeää lisätä hieman konkretiaa tueksi. Kun sivulla 26 määritellään tavoitteeksi esimerkiksi “Tutkimustyön organisoinnissa huomioidaan tarvittaessa henkilöiden elämänvaiheet. Tutkimusta tuetaan ja edistetään koko henkilöstön keskuudessa”, tämä on luonnollisesti kannatettava ja tarpeellinen tavoite. Mutta tässä muodossaan se jää hieman abstraktiksi, eikä anna läpinäkyvää käsitystä siitä mitä tehdään, ja miten sitä seurataan.

 

9. Kommentoi lukua IX Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden seuranta ja arviointi

Joissakin osioissa on seurantakeinoina mainittu palautteen kerääminen toimenpiteen toteuttaneilta tahoilta (esimerkiksi ”Henkilöstön rekrytointi” -osio, sivu 11). Tämä kuulostaa erittäin kannatettavalta ja tätä voisi hyödyntää laajasti läpi toimenpiteiden. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa tukevan palautteen keräämiseen voisi suunnitella systemaattiset ja pitkäjänteiset käytännöt.

 

10. Muut kommenttisi tai terveiset työryhmälle 

TATTE kiittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valmistellutta työryhmää perusteellisesta työstä sekä mahdollisuudesta kommentoida suunnitelman luonnosta.

Suunnitelman rakenne on selkeä, se on varsin kattava ja kunnianhimoinen ja siinä käsitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteita monipuolisesti. Suurimmaksi osaksi toimenpiteille on nimetty myös vastuutahot, mikä on erittäin hyvä asia suunnitelman toteuttamisen ja seurannan kannalta.

Erityisen tervetulleena toimenpiteenä TATTE näkee seuraavan: “Yliopiston henkilöstösuunnitelmissa siirretään painopistettä määräaikaisista tehtävistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.” (sivu 16) Tämä toimenpide tulisi olla prioriteetti ei pelkästään tasa-arvoisten urakehitysmahdollisuuksien takaamisen vaan koko akateemisen työkulttuurin tervehdyttämisen kannalta.

Yliopiston johdon suuntaan TATTE osoittaa seuraavat huomiot tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön liittyen:

  • Suunnitelman luonnos on hyvin kunnianhimoinen, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että suunnitelman toteuttamiselle varataan yliopistotasolla riittävät ajalliset ja rahalliset resurssit. Riittävät resurssit varmistavat sen, että ensinnäkin toimenpiteet voidaan toteuttaa ja toiseksi ettei suunnitelman jalkauttamisesta tule jälleen yhtä kuormitustekijää fuusion keskellä monessa mukana oleville yliopistoyhteisön jäsenille.
  • Suunnitelmassa esitetty mahdollisuus nimetä yksi tai useampi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava (sivu 7) on erittäin kannatettava. Kunnianhimoinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö vaatii kestäviä rakenteita ja ohjausta käytännön toteutukseen.
  • Koska suunnitelman toimeenpano vaatii koko yliopistoyhteisön yhteistä sitoutumista ja toimintaa, on tärkeää, että suunnitelman tavoitteista ja toimeenpanosta viestitään helposti lähestyttävästi ja säännöllisesti koko yhteisölle.
  • Toivomme, että henkilöstöjärjestöt, luottamusihmiset sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat saavat myös luontevan roolin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Näillä toimijoilla on paljon tietoa yliopistoyhteisön jäsenten kokemuksista, ja tätä tietoa voidaan hyödyntää toimenpiteiden toteuttamisen seurannassa ja arvioinnissa.