Tatten ehdotukset yliopiston hallituksen jäseniksi

30.8.2020

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. on ehdottanut seuraavia kahta asiantuntijaa Tampereen yliopiston hallituksen jäseniksi 2021 alkaen. Ammattiyhdistyksenä tuemme sukupuolten tasa-arvon toteutumista, opetus- ja tutkimushenkilöstön II-kiintiön (muut kuin professorit) edustusta ja yliopistoyhteisön sisäisten toimijoiden tunnustamista tehtävään päteviksi henkilöiksi.

Pauli Rautiainen

Julkisoikeuden apulaisprofessori, dosentti Pauli Rautiainen edustaa yliopistomme kannalta keskeisiä arvoja. Arvostettuna nuorena akateemikkona hän toteuttaa esimerkillisesti yliopiston kolmatta yhteiskuntavaikuttamisen tehtävää. Rautiainen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, usein siteerattu asiantuntija mediassa ja lukuisten kansallisen tason toimielimien jäsen tai asiantuntijajäsen. Häntä kuullaan usein asiantuntijana virallisissa hallinnollisissa elimissä kuten eduskunnan perustusvaliokunnassa. Yksi konkreettinen esimerkki yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta ja vaikuttamisesta on suosittu valtiosääntökysymyksiä käsittelevä Perustuslakiblogi, jota Rautiainen toimittaa.Rautiainen on erikoistunut oikeuden ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat valtiosääntöoikeus, perus- ja ihmisoikeudet, hyvinvointioikeus, yhteiskuntapolitiikka ja hallinnon kehittäminen. Rautiainen toisi yliopiston hallitukseen välttämätöntä lainsäädännöllistä kompetenssia, ja hänen hallinnollinen osaamisensa tukisi suuresti yliopiston kehittämistä kestävään, hyvää hallintoa kannattelevaan suuntaan. Rautiaisen nykyiset tutkimusintressit hyvinvointioikeuden ja -järjestelmien alalla osuvat Tampereen yliopiston kärkialoille, yhteiskunnan ja terveyden tutkimukseen. Rautiaisen monitieteinen ja poikkitieteellinen asiantuntemus ja akateeminen kokemus kattavat edellä mainittujen alojen lisäksi mm. valtio-oppia, taidepolitiikkaa, taiteiden ja kulttuurintutkimusta sekä kasvatustieteitä.Rautiaisen aiempi kokemus yliopistofuusiosta Taidekorkeakoulussa olisi epäilemättä arvokas myös Tampereen yliopistolle. Hän fasilitoi Taideyliopiston fuusion yhteydessä hanketta, jossa työstettiin yhdessä hyvin erilaisten akatemioiden (SibA, KuvA, TeaK) identiteeteistä yhteisön sisällä yhteistä Taideyliopiston identiteettiä.

Iiris Suomela

Kansanedustaja Iiris Suomela on pätevöitynyt lyhyessä ajassa monipuoliseksi politiikan, julkishallinnon sekä osaamisen ja korkeakoulutuksen kehittämisen toimijaksi. Roolissaan Tampereen kaupunginvaltuustossa ja toimiessaan valtuuston varapuheenjohtajana hän on perehtynyt tamperelaisten korkeakoulujen tilaan. Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksessa toimiessaan sekä ensimmäisellä kaudellaan Tampereen yliopiston hallituksessa Suomela on jo kartuttanut runsaasti korkeakoulujohtamisen osaamista ja pätevyyttä. Kansanedustajan toimessaan Suomela on saanut perehtyä suomalaisen korkeakoulutuksen kenttään kansallisella tasolla tavoin, jota voidaan pitää aidosti poikkeuksellisena. Suomelan verkostot ja vaikuttamismahdollisuudet erityisesti kansallisella tasolla ovat ainutlaatuiset.Suomela edistää tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, kestävään kehitykseen ja koulutuksen arvostukseen tähtääviä periaatteita, joita Tampereen yliopiston johdossa on tärkeää vaalia. Toimittuaan jo yliopiston hallituksessa Suomela on hyvin selvillä Tampereen yliopiston kehittämistarpeista ja haasteista. Olisi yliopiston kiistämätön etu, että Suomela voisi jatkaa tehtävässään ja edistää yliopistolle tärkeitä kehityssuuntia ja strategisten tavoitteiden toteutumista johdonmukaisella tavalla.